Ankieta

Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie nowej jakości systemu e-informacji kulturalnej województwa śląskiego przy wykorzystaniu potencjału lokalnych i regionalnych portali kulturowych.

Uzasadnieniem działania zaplanowanego w Projekcie Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego, jest potrzeba tworzenia pozytywnego wizerunku województwa śląskiego wraz ze zwiększeniem możliwości dostępu do oferty kulturalnej regionu. Projekt przyczynia się do osiągnięcia celów strategicznych:

 • Działania 4.2 RPO WSL tj. zwiększenia dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych w regionie,
 • Strategii rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006–2020, na Kierunkach działania 2.1 , 2.3 , 2.5 , 3.3 , 3.6 , 3.7 , 4.3 .

logo.jpg

Zakres projektu

Efektywnie działający Regionalny System e-Informacji Kulturalnej (RSIK)   obejmie zasięgiem oraz zintegruje cały region, dzięki opracowaniu i wdrożeniu bazy danych o kulturze regionu i kalendarium wydarzeń na interaktywnych mapach cyfrowych – publikowanych przez:

 • Portal regionalny www.silesiakultura.pl,
 • Platformę e-Usług Kulturalnych (PeUK),
 • System cyfrowy znakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo oraz eksponatów muzealnych (SCZO) – działający na urządzeniach mobilnych typu PDA oraz telefonach komórkowych.

Z e-treści systemu będą mogły korzystać inne projekty, w tym:

 • Regionalny System Informacji Przestrzennej,
 • Platforma e-Usług Publicznych SEKAP,
 • Cyfrowy System Informacji Turystycznej.

Projekt zrealizuje w latach 2010–2013 działania takie jak:

 1. Przygotowanie i zarządzanie projektem,
 2. Audyt zewnętrzny,
 3. Promocja projektu,
 4. Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania, bazy danych i systemu interaktywnych map cyfrowych Portalu regionalnego www.silesiakultura.pl,
 5. Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania, bazy danych i systemu interaktywnych map cyfrowych Platformy e-Usług Kulturalnych (PeUK),
 6. Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania, bazy danych i systemu interaktywnych map cyfrowych Systemu cyfrowego znakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo oraz eksponatów muzealnych (SCZO),
 7. Opracowanie e-informacji kulturalnej w zakresie 40 obszarów i 1400 obiektów atrakcyjnych kulturowo,
 8. Uruchomienie 4 usług transakcyjnych świadczonych drogą elektroniczną,
 9. Oznakowanie cyfrowe 40 obszarów i 1400 obiektów atrakcyjnych kulturowo,
 10. Oznakowanie cyfrowe 2600 eksponatów w 10 obiektach kultury,
 11. Dostawa, instalacja oraz wdrożenie sprzętu elektronicznego dla obiektów kultury oraz redaktorów e-informacji.

Beneficjentem są partnerskie instytucje i podmioty związane z kulturą oraz jednostki samorządu terytorialnego, działające w ramach umowy konsorcjum (ogółem 40 Partnerów), w którym rolę Lidera powierzono Fundacji Informatyki i Zarządzania.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom technicznym ICT, instytucje kultury oraz gminy i powiaty zostaną przygotowane (organizacyjnie, technologicznie) do prowadzenia systematycznych i partnerskich działań w zakresie:

 • tworzenia, aktualizacji i publikacji e-informacji kulturalnej,
 • integracji e-informacji podmiotowej-lokalnej z regionalnymi portalami kultury województwa śląskiego,
 • wymiany najlepszej praktyki na polu wdrażania usług świadczonych drogą elektroniczną przez Internet oraz przy pomocy urządzeń mobilnych,
 • budowania systemu dynamicznego (automatycznego) tworzenia zasobów informacyjnych na dowolnym poziomie agregacji i publikacji danych przy wykorzystaniu relacyjnych baz danych SQL, plików XML, usług sieciowych WebService, narzędzi GIS oraz interaktywnych map cyfrowych.

Strategia rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020

Dokument jednoznacznie wskazuje na rolę kultury w rozwoju regionu, a mianowicie:

„Przekonanie o roli kultury dla rozwoju naszego województwa było powodem opracowania prezentowanego dokumentu. Kultura jest bowiem nie tylko jednym z kluczowych obszarów życia społecznego buduje społeczność świadomą swojej tożsamości, kreatywną i otwartą, lecz także stymuluje rozwój gospodarczy – zwiększa atrakcyjność regionu dla jego mieszkańców, inwestorów i turystów, tworzy nowe miejsca pracy w turystyce i usługach okołoturystycznych, w dynamicznie rozwijających się przemysłach kultury.

W województwie śląskim, dla którego największym i najtrudniejszym wyzwaniem jest jego głęboka restrukturyzacja, warunkiem wspólnego sukcesu będzie dywersyfikacja dotychczasowych dziedzin gospodarki oraz gotowość i zdolność mieszkańców do zmiany, przywiązanie do swojej „małej ojczyzny” .”

Kolejne zapisy strategii były inspiracją do realizacji niniejszego projektu:

„Ustawowym obowiązkiem państwa jest mecenat nad działalnością kulturalną rozumianą jako tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury. Mecenat ten polega na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami. Regulacje te, zawarte w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, wyznaczają zakres strategii.

Spośród kilkuset definicji kultury przyjęto za punkt wyjścia taki jej zwięzły opis: „Kultura to całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany i wzbogacany w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie” (na podstawie Słownika Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., wersja elektroniczna 1.0, 2004r.).

Jest ona dobrem szczególnego rodzaju ponadjednostkowym i ponadczasowym, przynoszącym pożytek ogółowi, choć uczestnictwo w niej bierne i czynne – jest aktem indywidualnym.

Za najważniejsze efekty uczestnictwa w kulturze, warunkujące społeczny rozwój, uznaje się kształtowanie osobowości człowieka, jego strefy wartości, twórczych uzdolnień, wrażliwości i wyobraźni, poczucia estetyki. Kultura umożliwia identyfikację ze wspólnotą regionem, narodem, generacją, jest spoiwem więzi społecznych, równoważy i kompensuje przemiany, jakie przynosi rozwój technologii i procesy globalizacji. Kultura buduje więc kapitał ludzki społeczność otwartą na zmiany, kreatywną, tolerancyjną warunek sukcesu gospodarczego, o którym przesądza nie infrastruktura, a potencjał społeczny.

Kultura generuje także rozwój ekonomiczny poprzez usługi turystyczne (turystyka kulturowa to szacunkowo 70% ruchu turystycznego na świecie) i związane z turystyką (hotelarstwo, gastronomia, rzemiosło artystyczne itp.), podnosi atrakcyjność miejsca dla inwestorów, przyjezdnych i mieszkańców, wzmacnia funkcje metropolitalne miast, tworzy miejsca pracy. W walce o organizowanie wielkich międzynarodowych imprez sportowych, promocyjnych czy handlowych, ciekawa oferta kulturalna jest poważnym atutem. Wystarczy wymienić przykłady Krakowa czy Wrocławia, które swoją rozpoznawalną markę oparły na kulturze i jej dziedzictwie. Coraz powszechniejsze jest organizowanie latem masowych imprez muzycznych czy filmowych, zapewniających ruch turystyczny.

Wymienione korzyści oddziaływania kultury społeczne i gospodarcze są powodem objęcia tej sfery finansowaniem ze środków publicznych.

Kultura ponadto jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki, a przemysły kulturowe charakteryzuje wysoki poziom innowacji i dochodowości. Mowa tu przede wszystkim o przemysłach audiowizualnym, filmowym, wydawniczym, prasowym i fonograficznym, ale także rozwijającym się rynku dla wzornictwa i sztuki użytkowej. Przemysły te potrzebują jednak artystycznej kreacji, indywidualnej i zespołowej, dobrze wyszkolonych wykonawców, zasobu dziedzictwa kulturowego i wiedzy o nim. Docieranie do masowego odbiorcy pozwala na nieosiągalną dotychczas skalę upowszechniać tzw. kulturę wysoką – muzykę poważną, teatr czy operę. Może to być także szansa na promowanie i upowszechnianie regionalnej kultury i jej produktów. Pomoc dla rozwoju tych przemysłów mieści się w katalogu działań możliwych do podejmowania przez władze publiczne dla rozwoju gospodarczego takich jak ułatwienia legislacyjne i podatkowe czy pomoc publiczna.”

Podstawowe wnioski z analizy otoczenia przedsięwzięcia:

Województwo śląskie jako region o zróżnicowanym dziedzictwie kulturowym ma ogromny, nie w pełni wykorzystywany potencjał, który – poprzez jego umiejętne promowanie i wykorzystywanie – może wspomagać procesy prowadzące do wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia. Podstawowym warunkiem powodzenia takich zamierzeń jest nie tylko istnienie na rynku oferty kulturalnej, ale przede wszystkim skuteczne o niej informowanie za pomocą nowoczesnych narzędzi. Informacja kulturalna umieszczana jest na wielu portalach (samorządowych, instytucji kultury), nie ma natomiast żadnej integracji działań w zakresie zbierania, przetwarzania i udostępniania danych, co zmniejsza atrakcyjność kulturową regionu oraz możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego. Ponadto w województwie nie mają miejsca efektywne działania pozwalające na zintegrowanie tworzonych systemów informacji kulturalnej, a jedynie właściwe współdziałanie serwisów może przynieść pełny sukces.

Analiza Strategii rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006–2020 wskazuje na ogromny potencjał województwa (duże zaangażowane w rozwój kultury, potencjał środowisk twórczych, policentryczność regionu ułatwiająca dostęp do kultury, zwiększająca się ilość NGOs działających na rzecz kultury, bogata oferta działań instytucji kultury skierowanych do różnych grup odbiorców, różnorodność kulturowa wynikająca z historii czy bogate dziedzictwo materialne). Wskazuje jednocześnie na jego słabe strony, m.in.:

 • niewystarczająca elastyczność i adaptacyjność instytucji kultury do nowych wyzwań, brak współpracy,
 • brak wyczerpującej inwentaryzacji materialnego dziedzictwa kulturowego regionu,
 • brak systemu informacji kulturalnej,
 • nieumiejętność nowoczesnej promocji i nowoczesnego oferowania kultury wysokiej, w sposób atrakcyjny dla młodszych pokoleń przyzwyczajonych do multimedialności przekazu i interaktywnego uczestnictwa w kulturze.

Główne problemy, na które odpowiada Projekt są następujące:

 1. brak kompleksowej bazy danych dot. kultury regionu, z której korzystać mogą wszystkie zainteresowane podmioty (co powoduje brak rzetelnej, wiarygodnej i aktualnej informacji),
 2. brak regionalnego systemu e-informacji kulturalnej (co powoduje mały stopień dostępności oferty kulturalnej regionu oraz jej postrzeganie jako nienowoczesnej):
  1. dającego kompleksową i aktualną informację o obszarach i obiektach atrakcyjnych kulturowo, kalendariach wydarzeń kulturalnych, sposobie dotarcia do wybranych lokalizacji oraz usługodawcach i instytucjach związanych z kulturą,
  2. udostępniającego interaktywne usługi świadczone drogą elektroniczną oraz interaktywne mapy cyfrowe,
  3. opartego na zintegrowanej sieci punktów informacji kulturalnej z innowacyjną formułą działania,
  4. tworzącego i aktualizującego automatycznie zasoby treści poprzez współpracę on-line wszystkich podmiotów związanych z kulturą w województwie,
 3. brak oznakowania cyfrowego obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (co zmniejsza ich dostępność oraz obniża atrakcyjność, zwłaszcza dla młodych odbiorców),
 4. brak udostępniania e-treści kulturalnej innym serwisom regionalnym, w szczególności Platformie e-Usług Publicznych SEKAP i Cyfrowemu Systemowi Informacji Turystycznej (CSIT tworzonym przez Śląską Organizację Turystyczną) oraz mapom Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej.

Istniejące, niezwykle cenne inicjatywy w zakresie informacji kulturalnej, mają przede wszystkim charakter lokalny (gminny i powiatowy, bądź punktowy – w przypadku indywidualnych instytucji kultury), co w połączeniu z brakiem kooperacji i integracji, jest kosztotwórcze i mało efektywne.

Projekt traktuje więc z wielką uwagą wspomniane inicjatywy (wdrożenie systemu e-informacji na poziomie lokalnym), przy jednoczesnym wdrażaniu mechanizmów integracji zasobów danych na poziomie regionalnym i aplikacji służących budowaniu zintegrowanej sieci punktów informacji kulturalnej.

Logika interwencji

Cele projektu są odpowiedzią na główne problemy zidentyfikowane w projekcie:

 • wdrożenie bazy danych dotyczącej kultury regionu, z której korzystać mogą wszystkie zainteresowane podmioty i osoby,
 • udostępnienie sprawnego regionalnego, innowacyjnego systemu e-informacji kulturalnej dającego kompleksową i aktualną informację o obszarach i obiektach atrakcyjnych kulturowo i przez to przyczyniającego się do zwiększenia ruchu w obszarze usług kulturalnych, a w konsekwencji do wzrostu aktywności regionu w kontekście gospodarczym i społecznym,
 • wzbogacenie tożsamości kulturowej i stymulowanie procesów integracyjnych poprzez rzetelne udostępnianie zawsze aktualnej informacji kulturalnej w postaci kalendarium wydarzeń umieszczonego w ww. systemie,
 • podniesienie poziomu konkurencyjności regionalnej infrastruktury kultury dzięki stworzeniu portalu informacji kulturalnej opierającego się o interaktywne mapy cyfrowe (wykorzystujące zasoby Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej) informujące o lokalizacji instytucji oraz wybranych usługodawców związanych z kulturą i wykorzystującego przenośne urządzenia elektroniczne i telefony do promocji wszystkich zabytków i atrakcji oraz wydarzeń kulturalnych,
 • podniesienie poziomu świadczonych usług poprzez udostępnienie interaktywnych i transakcyjnych usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • zwiększenie dostępności oraz podwyższenie atrakcyjności obiektów atrakcyjnych kulturowo poprzez oznakowanie cyfrowe obszarów i obiektów, a także eksponatów,
 • polepszenie współpracy pomiędzy lokalnymi i regionalnymi instytucjami odpowiedzialnymi za informację kulturalną poprzez wdrożenie systemu tworzącego i aktualizującego automatycznie zasoby treści wprowadzane przez ww. instytucje,
 • wykorzystanie wojewódzkich zasobów informacyjnych i GIS oraz standardów technicznych, dzięki współpracy z projektami Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, w tym z Regionalnym Systemem Informacji Przestrzennej oraz Platformą e-Usług Publicznych SEKAP.

Rezultaty projektu:

 • zwiększenie liczby osób odwiedzających miesięcznie uruchomione domeny o tematyce kulturalnej, korzystających z cyfrowo oznakowanych obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo, korzystających z nowej formuły działania punktów informacji kulturalnej objętych wsparciem,
 • powstanie 1 kompleksowego regionalnego systemu e-informacji kulturalnej,
 • powstanie 1 bazy danych zasobów kultury regionu i utworzenie 1 regionalnego kalendarium wydarzeń oraz ich udostępnienie na regionalnych interaktywnych mapach cyfrowych,
 • ulepszenie/wzbogacenie istniejącego regionalnego portalu informacji kulturalnej www.silesiakultura.pl,
 • udostępnienie nowych 4 usług transakcyjnych świadczonych drogą elektroniczną,
 • oznakowanie cyfrowe 40 obszarów, 1400 obiektów, 2600 eksponatów w muzeach,
 • dostawa, instalacja oraz wdrożenie sprzętu elektronicznego: 5 infomatów i 5 zestawów automatycznych przewodników głosowych dla obiektów kultury oraz urządzeń dla redaktorów e-informacji 15 notebooków, 35 netbooków, 10 kamer cyfrowych, 7 aparatów fotograficznych, 15 urządzeń nawigacyjno-informacyjnych GPS, 25 odbiorników GPS z pamięcią trasy, 100 pamięci flash 8GB20, aparatów telefonicznych VoIP, 5 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, faks), 5 drukarek laserowych kolorowych, 2 skanerów dokumentów, 1 kompletu okablowania i akcesoriów.

Lokalizacja projektu

Projekt położony jest na terenie województwa śląskiego. Jego lokalizację należy rozpatrywać w ujęciu węższym i szerszym. W ujęciu szerszym obejmuje obszar całego województwa, który docelowo zostanie objęty systemem regionalnym e-informacji kulturalnej.

W ujęciu węższym lokalizacja projektu związana jest z obszarami Partnerów. Są to powiaty ziemskie: bieruńsko-lędziński, częstochowski, gliwicki, kłobucki; gminy miejskie: Częstochowa, Jastrzębie-Zdrój, Siemianowice Śląskie, gminy: Bytom, Czeladź, Gorzyce, Janów, Kłobuck, Koniecpol, Kruszyna, Krzepice, Lędziny, Lyski, Mierzęcice, Mykanów, Mysłowice, Olsztyn, Orzesze, Panki, Piekary Śląskie, Pilchowice, Popów, Poraj, Porąbka, Przyrów, Przystajń, Psary, Radlin, Siewierz, Świętochłowice, Toszek, Wręczyca Wielka, Wyry oraz Żory. Ponadto jest to 10 miejscowości, w których mieszczą się instytucje kultury: Milówka, Bielsko Biała, Katowice, Koszęcin, Częstochowa, Pszczyna, Wisła, Szczyrk, Racibórz i Piekary Śląskie.

Szczegółowy opis projektu można przeczytać na stronie Fundacji Informatyki i Zarządzania pod adresem www.fiiz.pl/index.jsp?bipkod=/012/013.

DokumentyKontakt

Fundacja Informatyki i Zarządzania
93-491 Łódź, ul. Władysława Reymonta 5

tel. (42) 201 13 00
faks (42) 683 04 23, (42) 201 13 03
e-mail: sekretariat@fiiz.pl
www.fiiz.pl

fiiz.jpg