W trak­cie SJF w salach kon­cer­to­wych Cen­trum Kul­tury Kato­wice i Aka­de­mii Muzycz­nej odby­wają się kon­certy z udzia­łem naj­więk­szych gwiazd jazzu. 10. Sile­sian Jazz Festi­val odbę­dzie się w dniach 22–25 października.

22-25.10.2015. 10. Sile­sian Jazz Festi­val 2015

ostatnia aktualizacja 09.10.2015 piątek 12:48

 

Sile­sian Jazz Festi­val  to jedno z  naj­waż­niej­szych wyda­rzeń na muzycz­nej mapie Pol­ski. Przez sie­dem edy­cji odby­wał się na wio­snę. Wycho­dząc od for­muły Dni Otwar­tych, w cza­sie któ­rych pre­zen­to­wano doko­na­nia stu­den­tów i absol­wen­tów Insty­tutu Jazzu Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach, stwo­rzono Festi­wal, o któ­rym z uzna­niem wypo­wia­dają się zarówno pro­fe­sjo­nalni kry­tycy, jak i publiczność. SJF staje się nie­po­wta­rzalną oka­zją do spo­tka­nia z wir­tu­ozami muzyki, czer­pią­cymi inspi­ra­cje z tra­dy­cji i folk­loru Festi­wa­lowi towa­rzy­szą warsz­taty jaz­zowe dla wszyst­kich chęt­nych pro­wa­dzone w AM.

W ramach Sile­sian Jazz Festi­valu  po raz drugi odbę­dzie się Mię­dzy­na­ro­dowy Kon­kurs na Kom­po­zy­cję Jaz­zową 2015,  w ramach któ­rego wyło­nio­nych zosta­nie 10 fina­ło­wych kom­po­zy­cji, które zostaną zapre­zen­to­wane kato­wic­kiej publicz­no­ści pod­czas dru­giego dnia Festi­walu. Jury  kon­kursu pod prze­wod­nic­twem Dyrek­tora Arty­stycz­nego Festi­walu Jerzego Jaro­sika  przy­zna nagrodę główną  Grand  Prix w wyso­ko­ści  2500 euro.

Powiązane artykuły