Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach

Powstałe w 1992 r. centrum jest instytucją kultury samorządu Województwa Śląskiego. Zajmuje się dokumentowaniem walorów kulturowych Górnego Śląska, prezentując swoje zbiory w formie wystaw, publikacji i seminariów. Działa przy nim biblioteka.

Opis

Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach jest wojewódzką samorządową instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym i upowszechnieniowym, której organizatorem jest Województwo Śląskie. Zgodnie ze statutem, centrum upowszechnia wartości dziedzictwa kulturowego ziem wchodzących w skład województwa śląskiego poprzez działania edukacyjne, dokumentacyjne, informacyjne i wydawnicze oraz działa na rzecz ochrony tego dziedzictwa dla zachowania tożsamości kulturowej regionu. W sferze zainteresowania instytucji pozostają wartości materialne i niematerialne dziedzictwa kulturowego, a w szczególności:

 1. ruchome i nieruchome dobra kultury i ich twórcy;
 2. zabytki techniki i kultury materialnej oraz obiekty i zespoły budownictwa przemysłowego;
 3. dzieła budownictwa, urbanistyki i architektury, takie jak historyczne założenia urbanistyczne miast i osiedli, parki, ogrody, cmentarze;
 4. obiekty etnograficzne, takie jak typowe układy ruralistyczne zabudowy osiedli wiejskich i budowle wiejskie, różnorakie aspekty i formy kultury ludowej;
 5. zespoły architektury i krajobrazu kulturowego, w tym założenia zieleni komponowanej;
 6. obiekty archeologiczne, takie jak ślady terenowe pierwotnego osadnictwa i działalności człowieka oraz wszelkie wytwory dawnych kultur;
 7. tradycje grup zawodowych, wyznaniowych, etnicznych oraz lokalnych społeczności.

Swoje statutowe zadania centrum realizuje m.in. poprzez:

 1. opracowywanie programów edukacyjnych oraz prowadzenie własnych przedsięwzięć edukacyjnych;
 2. promocję dziedzictwa kulturowego regionu z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów i form przekazu;
 3. przygotowywanie wystaw, szkoleń, odczytów i konferencji;
 4. prowadzenie prac badawczych, studialnych, projektowych i dokumentacyjnych, sporządzanie dokumentacji konserwatorskich;
 5. dokumentowanie oraz gromadzenie danych i materiałów źródłowych z zakresu dziedzictwa kulturowego ziem wchodzących w skład województwa śląskiego, w tym prowadzenie komputerowego banku danych;
 6. opracowywanie ekspertyz, opinii i raportów;
 7. diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian w środowisku kulturowym;
 8. działalność konsultacyjną, działalność wydawniczą i informacyjną oraz biblioteczną i archiwalną.

Działania centrum obejmują współpracę z Biurem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego, Wydziałem Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, uczelniami, placówkami naukowymi oraz jednostkami upowszechniania kultury.

Zgromadzone materiały prezentowane są w formie publikacji, filmów, wystaw, konferencji i seminariów. Do chwili obecnej w centrum powstało 695 opracowań dokumentacyjnych, wydano 51 publikacji dotyczących dziedzictwa archeologii, historii, historii sztuki, techniki. Zrealizowano kilkanaście wystaw, które obecnie można wypożyczyć i eksponować w całej Polsce, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich warunków ekspozycyjnych. Do wystaw tych należą m.in.: „Zakłady cynkowe w Lipinach jako przykład dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska”, „Zabytki regionu w Twoim obiektywie”, „Kapliczki przydrożne ziemi raciborskiej”, „Kamienice Raciborza”, „Dziedzictwo województwa śląskiego”, „Śląska Riwiera – 20 prac fotograficznych autorstwa Arkadiusza Goli”, „Banderia Polonorum – wystawa z okazji 70. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do macierzy”, „Droga Górnego Śląska do niepodległej Polski. 75 rocznica powrotu Górnego Śląska do macierzy”, „Zanim znowu stała się Polska – wystawa z okazji 80. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego”, „Rok 1922 na Górnym Śląsku – wystawa poświęcona 80. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Rzeczypospolitej”, „Ratusz – symbol miasta – dokumentacja obiektów municypalnych województwa śląskiego” i „Zabytki regionu w Twoim obiektywie” – edycje I (1996), II (1998), III (1999), V (2001) i VI (2002).

W ramach działań edukacyjnych zrealizowano na użytek szkół 8 kaset wideo do wykorzystania w prezentacji wiedzy o regionie. Działalność edukacyjna centrum to także organizowanie zajęć i lekcji, głównie historycznych. Instytucja prowadzi także działalność biblioteczną i archiwalną, przyjmuje zlecenia na wykonanie studiów historyczno-architektonicznych i konserwatorskich oraz ekspertyz i opinii w dziedzinie ochrony zabytków i dóbr kultury. Dysponuje zbiorem zdjęć fotogrametrycznych regionu.

Data lub czas powstania

1992 r. (XX w.)

Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego zostało powołane do życia w 1992 r.

Materiał budowlany

Obiekt murowany, otynkowany.

Położenie obiektu

Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego znajduje się w centrum Katowic, w gmachu przy ulicy Ligonia.

Dostępność

Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00.

Źródła, informacje w Internecie

www.scdk.pl

www.bip.slaskie.pl

Dokumenty