Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich

Mieszczące się w XVIII-wiecznym spichlerzu muzeum prezentuje 4 wystawy stałe: Z dziejów Siemianowic Śląskich, Czyn Zbrojny Górnoślązaków w XX w., Galeria Rzeźby w Węglu, Tradycyjna Kultura Wsi Górnośląskiej i Wnętrza Mieszkalne i Gospodarcze z I poł. XX w.

Opis

Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest miasto Siemianowice Śląskie. Zgodnie ze statutem, jego celem jest trwała ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego, gromadzenie zabytków, kształtowanie poczucia odpowiedzialności społecznej za zabytki, budowanie więzi emocjonalnej z regionem i krajem, popularyzacja wiedzy o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, a także kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej.

W strukturze muzeum działają trzy działy merytoryczne: Historii, Etnografii i Sztuki oraz Dział Edukacyjno-Promocyjny, Dział Administracyjno-Księgowy i Biblioteka.

Dział Historii gromadzi i dokumentuje przede wszystkim pamiątki dotyczące dziejów Śląska i Siemianowic Śląskich. Do szczególnie cennych eksponatów należy tutaj zaliczyć: pamiątki i kopie dokumentów związanych z życiem i działalnością W. Korfantego, dokumenty i fotografie ukazujące działalność Towarzystwa „Sokół”, sztandary Związku Powstańców Śląskich oraz sztandary harcerskie z okresu międzywojennego, czasopisma polskie i niemieckie wydawane na terenie miasta od początku XX w. oraz dokumenty i fotografie ukazujące życie mieszkańców miasta od końca XIX w. aż po czasy współczesne.

Dział Etnografii gromadzi przedmioty należące do tradycyjnej kultury, zarówno agrarnej, jak i przemysłowej, wśród których można wyróżnić: śląskie stroje ludowe codzienne, odświętne i obrzędowe z przełomu XIX i XX w., elementy wyposażenia wnętrz mieszkalnych, narzędzia rolnicze, stolarskie i kowalskie z XIX w. oraz sprzęty gospodarstwa domowego.

Dział Sztuki gromadzi przede wszystkim prace plastyczne współczesnych twórców, których wystawy miały miejsce w muzealnej galerii „Po schodach”. Spośród nich najpoważniejszą część stanowi zbiór prac poplenerowych przekazanych przez artystów uczestniczących w kolejnych edycjach Górnośląskiego Pleneru Malarskiego.

Swoje zbiory muzeum prezentuje na wystawach stałych i czasowych. Do tej pierwszej grupy zaliczają się wystawy: „Z dziejów Siemianowic Śląskich”, „Czyn zbrojny Górnoślązaków w XX w.”, „Galeria rzeźby w węglu”, „Tradycyjna kultura wsi górnośląskiej” oraz „Wnętrza mieszkalne i gospodarcze z I poł. XX w.”.

Data lub czas powstania

XX w.

Muzeum Miejskie powstało w 1974 r. jako Miejska Izba Tradycji Ruchu Robotniczego i Perspektyw Miasta. Swój obecny statut posiada od 1991 r.

Materiał budowlany

Obiekt murowany, kamień.

Historia

Pierwszą placówką muzealną na terenie Siemianowic Śląskich była otwarta w 1974 r. Miejska Izba Tradycji Ruchu Robotniczego i Perspektyw Miasta. Swoje powstanie zawdzięczała ona powstałemu w 1966 r. Towarzystwu Miłośników Siemianowic Śląskich, przemianowanemu w latach 80. na Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic. Grono jego działaczy wystąpiło w 1972 r. do ówczesnych władz miasta z propozycją utworzenia muzeum miejskiego. Ponieważ nie spotkała się ona z akceptacją, towarzystwo postanowiło otworzyć miejską izbę regionalną. Ogłoszono akcję zbierania pamiątek i obiektów muzealnych, z których większość pochodziła od osób indywidualnych i działających przy zakładach pracy (kopalnie „Michał” i „Siemianowice”, huta „Jedność”, Siemianowicka Fabryka Śrub i Nitów, Śląskie Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Hanka”, Zakłady Remontowe „Kotłomontaż”). Na siedzibę placówki wybrano zabytkowy XVIII-wieczny spichlerz wchodzący w skład zespołu pałacowo-parkowego, który jeszcze do 1974 r. służył jako obiekt gospodarczy siemianowickiego PGR. Pierwszymi udostępnionymi ekspozycjami były: ekspozycja etnograficzna, której część stanowiło „Tradycyjne wnętrze mieszkalne z II poł. XIX w. z terenu Górnego Śląska”, okolicznościowa wystawa „Polski plakat polityczny” oraz ekspozycja dokumentalna „Siemianowice w Polsce Ludowej”. Izba tradycji podlegała Wydziałowi Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miasta.

W związku ze zmianami politycznymi w Polsce pod koniec lat 80. zmieniona został również formuła działania izby. W styczniu 1989 r. powołano więc do życia Muzeum Społeczne. W 1989 r. w jego ramach została utworzona galeria „Po schodach” mającą za zadanie prezentację sztuki współczesnej.

25 lipca 1991 r. na mocy uchwały Rady Miejskiej powstało Muzeum Miejskie, któremu w październiku nadano statut.

Położenie obiektu

Muzeum Miejskie mieści się w zabytkowym budynku XVIII-wiecznego spichlerza wchodzącego w skład zespołu pałacowo-parkowego przy ulicy Chopina.

Dostępność

Muzeum Miejskie jest czynne we wtorki, środy i piątki w godz. od 10:00 do 16:00, w czwartki w godz. od 10:00 do 17:00 oraz w soboty i niedziele w godz. od 10:00 do 14:00.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śląskich

www.muzeum.siemianowice.pl

Dokumenty