Centrum Kultury i Promocji „ARTeria” w Ornontowicach

„ARTeria” proponuje zajęcia w wielu dziedzinach sztuki i kultury. Działa tutaj m.in. ognisko muzyczne, Amatorski Klub Filmowy oraz grupa fotograficzna. Placówka jest również wydawcą samorządowego miesięcznika „Dni Ornontowic” oraz organizatorem imprez.

Opis

Centrum Kultury i Promocji „ARTeria” jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Ornontowice. Zgodnie ze statutem, do jego zadań i celów należy w szczególności:

 1. koordynowanie działalności w zakresie organizacji imprez kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych na terenie gminy;

 2. ochrona dziedzictwa gminy, jego kultywowanie, pomnażanie, promocja wewnętrzna i zewnętrzna, tak, aby dziedzictwo to mogło stanowić markę gminy w regionie;

 3. tworzenie warunków do poznawania, kształtowania i odkrywania przez mieszkańców Ornontowic własnej tożsamości;

 4. wyszukiwanie i promowanie takich walorów gminy, których wykorzystanie może stać się elementem stymulującym rozwój miejscowości oraz szansę na poprawę warunków życia mieszkańców Ornontowic;

 5. propagowanie walorów kulturowych, turystycznych, społecznych oraz gospodarczych gminy wśród mieszkańców oraz poza terenem gminy;

 6. kształtowanie kompetencji kulturowej (edukacja przez i dla kultury);

 7. inspirowanie i rozpowszechnianie aktywnych form udziału w kulturze.

Swoje statutowe zadania centrum realizuje m.in. poprzez:

 1. dokumentowanie i opracowywanie rozmaitych elementów dziedzictwa kulturowego regionu;

 2. diagnozowanie i analizę istniejących zjawisk kulturowych;

 3. tworzenie programów w zakresie edukacji regionalnej, animowania kultury lokalnej;

 4. tworzenie programów promujących regionalne dziedzictwo i oryginalne zjawiska kulturowe;

 5. tworzenie projektów z zakresu edukacji kulturalnej oraz wychowania przez sztukę;

 6. opracowanie i realizowanie projektów dotyczących promocji kultury Śląska oraz wspólnych inicjatyw z innymi gminami w kraju i za granicą;

 7. inspirowanie powstawania lokalnych przedsięwzięć kultury;

 8. animowanie amatorskiego ruchu artystycznego (stymulowanie rozwoju istniejących oraz pomoc w tworzeniu nowych grup artystycznych, opieka i kontakt z twórcami indywidualnymi);

 9. popularyzacja sztuki profesjonalnej;

 10. organizowanie i prowadzenie grup artystycznych;

 11. prowadzenie działalności reklamowo-wydawniczej;

 12. inspirowanie, wspieranie i promowanie indywidualnych uzdolnień i osiągnięć mieszkańców gminy;

 13. organizowanie baz danych z zakresu kultury oraz innych dziedzin pozwalających na poznawanie i promowanie tożsamości Ornontowic;

 14. wydawanie i kolportaż gazety gminnej na warunkach przewidzianych w prawie prasowym, o nazwie „Głos Ornontowic”;

 15. koordynowanie kontaktu z mediami;

 16. redagowanie stron internetowych o tematyce związanej z gminą Ornontowice, w tym w szczególności serwisu www.ornontowice.pl;

 17. inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnych form zagospodarowania czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży;

 18. podejmowanie innych działań z zakresu kultury, sztuki, działalności informacyjnej i promocyjnej wynikającej z potrzeb środowiska lokalnego.

W związku z tak postawionymi zadania, zakres działalności Centrum jest bardzo szeroki i obejmuje przede wszystkim tworzenie projektów umożliwiających rozwój działalności ruchowi amatorskiemu, prezentacje i konfrontowanie dokonań oraz umiejętności; realizacje misji eksperckich; przygotowanie specjalistycznych opracowań; prowadzenie impresariatu artystycznego; organizowanie konferencji oraz spotkań seminaryjno-warsztatowych; prowadzenie kursów i szkoleń; działania marketingowo-promocyjne oraz publikacje prasowe, książkowe, multimedialne i internetowe.

„ARTeria” kontynuuje działalność Domu Kultury, na bazie którego została powołana do życia. W związku z tym jedną z głównym form jej działalności jest prowadzenie stałych zajęć oraz sekcji i kół zainteresowań. W jego ramach działa ognisko muzyczne, w którym odbywa się nauka gry na instrumentach muzycznych oraz nauka śpiewu. Funkcjonuje tutaj również Amatorski Klub Filmowy AKF i grupa fotograficzna. Rozwój animatorskiego ruchu artystycznego jest możliwy dzięki istnieniu wielu zespołów o różnym charakterze, w tym: amatorskiego teatru „Naumiony”, chóru „Jutrzenka”, kabaretu „Trójka Kulturalna”, kapeli podwórkowej „Śląskie Bajery”, Koła Gospodyń Wiejskich, zespołu „Marzanki” oraz formacji tanecznej „Crooks”. Jak na animatora kultury przystało, Centrum zajmuje się również organizacją imprez, w tym sztandarowego wydarzenia kulturowego na terenie gminy – „Dni Ornontowic”.

Data lub czas powstania

XXI w.

Centrum „ARTeria” zostało powołane do życia w 2009 r. w wyniku podziału samorządowej instytucji kultury pn. Gminny Dom Kultury i Biblioteka w Ornontowicach i utworzenia Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach.

Położenie obiektu

Centrum „ARTeria” mieści się w byłej siedzibie Domu Kultury przy ulicy Zwycięstwa.

Dostępność

Centrum „ARTeria” jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat harmonogramu odbywających się w nim zajęć można znaleźć na stronie internetowej instytucji.

Źródła, informacje w Internecie

Statut  Centrum Kultury i Promocji „ARTeria” w Ornontowicach
www.centrumarteria.pl

Dokumenty