Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach

BiOK powstał w 1995 r. w związku z połączeniem funkcjonującego od 1979 r. Gminnego Ośrodka Kultury z działającą od 1956 r. Gminną Biblioteką Publiczną. Jest to nowoczesna instytucja wieloplacówkowa, będąca głównym animatorem życia kulturalnego.

Opis

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Ożarowice. W jej skład wchodzą następujące placówki: Gminna Biblioteka Publiczna w Tąpkowicach wraz z filiami w Ożarowicach i w Zendku oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tąpkowicach. Instytucja funkcjonuje w oparciu o statut, zgodnie z którym wypełnia konkretne zadania i cele.
Biblioteka Publiczna działająca w ramach BiOK służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wychowaniu oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury. Do zakresu jej działania należy w szczególności:

 • gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących własnego regionu;
 • udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych dla wszystkich czytelników, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży a także ludzi niepełnosprawnych;
 • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej i wydawniczej;
 • popularyzacja książki i czytelnictwa;
 • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych środowiska;
 • propagowanie biblioteki i czytelnictwa w środowisku poprzez inicjowanie i stosowanie różnorodnych form pracy z czytelnikami: spotkania autorskie, odczyty, dyskusje, wystawy, lekcje biblioteczne, konkursy, etc.;
 • doskonalenie zawodowe pracowników oraz form i metod pracy bibliotecznej;
 • prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej.

Jeżeli chodzi o Ośrodek Kultury działający w ramach BiOK, służy on przede wszystkim:

 • rozwijaniu czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy w życiu kulturalnym;
 • edukacji kulturalnej mieszkańców gminy, wprowadzeniu wspólnie ze szkołą młodzieży w aktywne życie kulturalne;
 • inspirowaniu i rozwijaniu zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, otaczaniu opieką amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej;
 • dostarczaniu kulturalnej rozrywki i rekreacji polegającej na organizowaniu: spektakli, koncertów, festynów, wystaw, wycieczek, konkursów, gier i zabaw, zabaw tanecznych, dyskotek, wyjazdów do kina, teatru, opery, operetki, półkolonii letnich i zimowych, rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, turniejów szachowych i innych, rajdów rowerowych, imprez okolicznościowych, kursów tańca, gry na instrumentach, językowych;
 • prowadzeniu kół zainteresowań – tańca, aerobiku, rytmiki, śpiewu, muzycznych, teatralnych, recytatorskich, etc. w zależności od potrzeb.

Biblioteka i Ośrodek Kultury (BiOK) jest wielofunkcyjną instytucją kultury, spełniającą wszystkie funkcje związane z działalnością kulturalno-oświatową.

Data lub czas powstania

XX w.

BiOK funkcjonuje od 1995 r.

Historia

Historia Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice to historia dwóch instytucji. Pierwsza z nich – biblioteka – działa od stycznia 1956 r., a do życia powołana została jako Gromadzka Biblioteka Publiczna. Jej księgozbiór był gromadzony od 1951 r. W 1973 r. po zlikwidowaniu w Polsce gromad i utworzeniu gmin, do biblioteki tąpkowickiej zostały włączone dwie filie biblioteczne w Ożarowicach i w Zendku. Obecna filia biblioteczna w Ożarowicach utworzona została w 1966 r. jako Gromadzka Biblioteka Publiczna i znalazła swoją siedzibę w budynku prywatnym państwa Henryka i Zenobii Frączek przy ulicy Stawowej 1 i mieści się tam do chwili obecnej. Filia biblioteczna w Zendku założona została w 1966 r. i mieści się w Szkole Podstawowej w Zendku.
Gminny Ośrodek Kultury został z kolei utworzony z dniem 1 stycznia 1979 r. na mocy Uchwały Gminnej Rady Narodowej Nr V/17/79 z dnia 29 września 1978 r. Jego siedziba znalazł się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tąpkowicach przy ulicy Zwycięstwa 17. Od początku swojego istnienia ośrodek skupia wokół siebie całość życia kulturalnego gminy.
Instytucja BiOK została powołana do życia Uchwałą Rady Gminy Nr V/36/94 z dnia 28 grudnia 1994 r., zgodnie z którą od 1 stycznia 1995 r. Biblioteka i Ośrodek Kultury funkcjonują w ramach jednej struktury.

Położenie obiektu

Biblioteka i Ośrodek Kultury mają swoją siedzibę w byłej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Zwycięstwa w Tąpkowicach.

Dostępność

BiOK jest czynny od poniedziałku do środy oraz w piątki w godz. od 8:00 do 19:45, w czwartki w godz. od 10:00 do 19:45 i w dwie pierwsze soboty miesiąca w godz. od 9:00 do 13:00.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach

www.bip.ozarowice.pl
www.biok.pl

Dokumenty