Bieruński Ośrodek Kultury – Kinoteatr „Jutrzenka” w Bieruniu

Główną formą działalności Kinoteatru „Jutrzenka” jako placówki i siedziby Bieruńskiego Ośrodka Kultury jest organizowanie zajęć i przedstawień teatralnych. Ponadto działa tutaj sekcja taneczna oraz organizowane są zajęcia z folkloru pn. Bierunianki.

Opis

Kinoteatr „Jutrzenka” jako reprezentacyjny budynek pełni rolę siedziby Bieruńskiego Ośrodka Kultury. Jest również miejscem spotkań okolicznościowych, kameralnych koncertów, wydarzeń, a także projekcji filmowych. Tutaj również mieszkańcy miasta spotykają się na stałych zajęciach teatralnych, tanecznych i rekreacyjnych. Przy placówce działa Teatr „Fabryka Marzeń” oraz Teatr „Epidemia”. W siedzibie „Jutrzenki” swoje próby mają także Zespoły „Bierunianki” i „Ściernianeczki” oraz Chór „Polonia”.
Omawiając Kinoteatr „Jutrzenka” nie sposób pominąć opisu Bieruńskiego Ośrodka Kultury, którego jest on placówką i jednocześnie siedzibą. BOK to gminna instytucja kultury, której zakres działania obejmuje teren miasta i gminy Bieruń. Zgodnie ze statutem, podstawowym celem jego działalności jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. BOK realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania i inicjowania Kultury. Placówka prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniami polityki kulturalnej miasta na podstawie własnego programu.
Do jej podstawowych zadań należy:

  • rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
  • przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,
  • kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Swoje zadania BOK realizuje poprzez organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze, różnorodnych form edukacji kulturalnej oraz imprez kulturalnych. Placówka przygotowuje liczne spektakle, koncerty, imprezy rozrywkowe, wystawy, prowadzi także działalność wydawniczą. Ważnym elementem jej działalności jest ponadto prowadzenie kółek artystycznych oraz zajęć w zespołach folklorystycznych i chórach („Bierunianki”, „Nowobierunianki”, „Ściernianeczki”), dzięki czemu wspiera ona oddolny amatorski ruch artystyczny.
Bieruński Ośrodek Kultury swoją działalność prowadzi w ramach kilku placówek. Jego filiami, poza Kinoteatrem „Jutrzenka” są:

  • dom kultury „Gama”,
  • biblioteka nr 1,
  • biblioteka nr 2,
  • świetlica środowiskowa „Remiza”.

Każda z powyższych placówek jest wykorzystywana do realizacji celów statutowych BOK zgodnie z jej predyspozycjami. W Domu Kultury „Gama” prowadzone są przede wszystkim różnorodne zajęcia stałe dla dzieci i młodzieży, ale także dla osób dorosłych. Działają tutaj m.in. Grupa Teatralna „Fantom”, Teatr „tylko dla dorosłych”, Grupa Wokalna „DoReMi”, Zespół Instrumentalny „Folk Band” i Młodzieżowe Zespoły Muzyczne: „Avenue”, „Note of Wine”, „New Avalange”. Prowadzone są stałe zajęcia z tańca towarzyskiego i ludowego, nauki gry na instrumentach muzycznych, plastyczne i ceramiczne. Ponadto mieszkańcy Bierunia mogą tutaj uczestniczyć w ciekawych warsztatach  z decoupage, quillingu, a także haftu richelieu.

Jeżeli chodzi o zaplecze DK „Gama”, posiada on dużą scenę i widownię, dlatego też to właśnie w nim odbywają się spektakle i koncerty. Działa tutaj także pracownia plastyczno-ceramiczna z piecem ceramicznym oraz sala do nauki gry na instrumentach. Z kolei świetlica środowiskowa „Remiza” służy mieszkańcom na organizację uroczystości rodzinnych, małych form kultury, spotkań okolicznościowych i szkoleń. W „Remizie” swoje próby mają „Nowobierunianki” i chór „Harmonia”, a mieszkańcy uczestniczą tutaj w zajęciach rekreacyjnych i ręcznych.

Biblioteki natomiast, oprócz tradycyjnej działalności związanej z udostępnianiem swoich zbiorów bibliotecznych, organizują również spotkania autorskie, konkursy i inne formy kulturalnej aktywności, której celem jest promowanie czytelnictwa wśród mieszkańców Bierunia i okolic.

Data lub czas powstania

XX w.

Położenie obiektu

Kinteatr „Jutrzenka” mieści się przy ulicy Spiżowej.

Dostępność

Kinoteatr „Jutrzenka” jest obiektem ogólnodostępnym. Harmonogram odbywających się w nim zajęć można znaleźć na stronie internetowej placówki.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Bieruńskiego Ośrodka Kultury
www.bok.bierun.pl

Dokumenty