Bytomskie Centrum Kultury w Bytomiu

BCK to nowoczesny, prężnie działający ośrodek kultury, który poprzez swoją różnorodną działalność i realizację wielu niestandardowych projektów, dąży do uczynienia z kultury motoru przemian w kierunku odrodzenia się poprzemysłowego Bytomia.

Opis

Bytomskie Centrum Kultury jest gminną instytucją kultury. Obszarem jego działania jest Bytom i jego okolice. Zgodnie ze statutem, cele BCK obejmują: tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury, wspieranie oraz promocję edukacji kulturalnej i inicjatyw kulturalnych w mieście. Do podstawowych zadań placówki należy:

 • wspieranie wartości określających tożsamość kulturową społeczności lokalnej;
 • tworzenie i wystawianie oryginalnych realizacji artystycznych w różny dziedzinach sztuki;
 • badanie oczekiwań społecznych wobec kultury;
 • włączanie w życie kulturalne dorobku mniejszości etnicznych;
 • tworzenie warunków dla rozwoju profesjonalnych i amatorskich dzieł artystycznych;
 • współdziałanie w sferze kultury z innymi podmiotami i innymi miastami.

Swoje cele BCK realizuje poprzez:

 • przygotowanie i publiczne wystawianie produkcji artystycznych z zakresu różnych dziedzin sztuki;
 • prezentowanie i promowanie twórców, ze szczególnym uwzględnieniem artystów bytomskich;
 • upowszechnianie zjawisk nowatorskich w kulturze;
 • organizowanie festiwali, przeglądów, wystaw, wieczorów autorskich, poetyckich, koncertów, spektakli, aukcji, itp.;
 • prowadzenie działalności impresaryjnej;
 • inicjowanie i prowadzenie badań oczekiwań społecznych wobec kultury;
 • dokumentowanie działalności BCK;
 • działalność informacyjną, reklamową i wydawniczą;
 • prowadzenie działalności handlowej m. in. w zakresie sprzedaży dzieł sztuki, publikacji i wydawnictw, filmów, nagrań, wynajem pomieszczeń;
 • wykonywanie innych działań dotyczących różnych form działalności kulturalnej;
 • edukację kulturalną.

Realizując swoje cele i zadania, BCK współpracuje z instytucjami kultury w kraju i za granicą, szkołami artystycznymi, placówkami oświaty i wychowania, środowiskami naukowymi i artystycznymi, fundacjami, samorządami lokalnymi oraz środkami masowego przekazu. Instytucja posiada jedną placówkę filialną, jaką jest Centrum Sztuki Współczesnej „Kronika” w Bytomiu.
To, co wyróżnia działalność BCK na tle innych instytucji kultury, to przede wszystkim realizacja wielu ciekawych, wręcz wizjonerskich projektów, nastawionych na  odrodzenie się poprzemysłowego Bytomia przez przemyślaną aktywność jego mieszkańców w szeroko rozumianym sektorze kultury. Dlatego też BCK stara się integrować inicjatywy oddolne, łączyć działalność kulturalną z działalnością lokalnego biznesu, a także na bieżąco monitorować sytuację w regionie dzięki prowadzeniu szerokich badań z renowowanymi uczelniami wyższymi.
Do sztandarowych projektów realizowanych przez BCK zaliczyć należy następujące cykliczne inicjatywy:

 • Festiwal Teatralny „Teatromania”,
 • Hartoffanie Teatrem,
 • BCKino,
 • Festiwal Teatralny dla Dzieci „Maskarada”,
 • Scena Familijna,
 • Klub Zielonej Żyrafy,
 • Ogólnopolskie Festiwal Piosenki Poetyckiej „Kwiaty na Kamieniach”,
 • Bytomska Jesień Literacka.

Poza profesjonalną i kreatywną kadrą, BCK posiada także doskonałe zaplecze, wykorzystywane w czasie przeróżnych imprez, wystaw, koncertów, szkoleń i innych przedsięwzięć. Do swojej dyspozycji placówka ma salę widowiskową „ToTu”, salę kameralną „Akwarium” oraz przestrzeń Centrum Sztuki Współczesnej „Kronika”.
Zgodnie z misją, dla Bytomskiego Centrum Kultury najważniejsi są bytomianie, ci rodowici i ci naturalizowani. To dzięki nim bowiem, Bytom ma szansę stać się ważnym punktem dla mapie kulturalnej nie tylko Górnego Śląska, ale i całej Polski, a dzięki temu również doskonałym miejscem na wypoczynek i aktywne spędzenie czasu w ciekawej przestrzeni kulturalnej.

Data lub czas powstania

1992 r. (XX w.)

Bytomskie Centrum Kultury zostało powołane do życia w 1992 r.

Położenie obiektu

Siedziba Bytomskiego Centrum Kultury mieści się przy ulicy Żeromskiego.

Dostępność

BCK jest placówką otwartą, ogólnodostępną. Informacje o organizowanych przez nie przedsięwzięciach można znaleźć na jego stronie internetowej.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Bytomskiego Centrum Kultury

www.katowice.uw.gov.pl
www.becek.pl

Dokumenty