Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie

CK „Karolinka” to samorządowa instytucja kultury działająca od 1966 r. Jego misją jest, poza szeroko rozumianym upowszechnianiem kultury i sztuki, animowanie życia kulturalnego oraz rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego na terenie Radzionkowa.

Opis

Centrum Kultury „Karolinka” jest gminną instytucją kultury, której celem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Radzionków oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju, a także za granicą. Zgodnie ze statutem do podstawowych zadań Centrum należy:

 1. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
 2. stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów, stowarzyszeń i innych;
 3. organizacja spektakli, koncertów, festiwali, konkursów, wystaw, odczytów, aukcji, imprez artystycznych i turystycznych, wycieczek i obozów, etc.;
 4. prowadzenie działalności impresaryjnej;
 5. organizacja działalności rekreacyjno-sportowej;
 6. wspieranie wartości określających tożsamość kulturową społeczności lokalnej;
 7. tworzenie i wystawienie oryginalnych realizacji artystycznych z różnych dziedzin sztuki;
 8. tworzenie warunków dla rozwoju profesjonalnych i amatorskich działań artystycznych;
 9. prezentowanie i promowanie interesujących twórców;
 10. prowadzenie działalności informacyjnej, reklamowej i wydawniczej;
 11. współdziałanie w sferze kultury z innymi podmiotami, miastami sąsiednimi oraz miastami partnerskimi.

Centrum Kultury „Karolinka” od dnia jego otwarcia jest największą instytucją kultury na terenie powiatu tarnogórskiego. Jego misją jest, poza szeroko rozumianym upowszechnianiem kultury i sztuki, animowanie życia kulturalnego oraz rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego. W Centrum organizowane są od wielu lat stałe zajęcia dla mieszkańców Radzionkowa. Ich oferta jest bardzo szeroka i zawiera m.in. zajęcia plastyczne, z tańca towarzyskiego, wokalno-taneczne, szachowe, teatralne oraz naukę gry na instrumentach muzycznych. Centrum wspiera aktywnie rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, prowadząc zespoły: Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”, chór mieszany „Harfa” i trzy formacje taneczne. Ponadto przy placówce działają Drużyna Harcerska „Ogniki” oraz Polska Federacja Ornitologiczna O/ Radzionków.
Ważnym elementem działalności Centrum „Karolinka” jest organizacja imprez. Do tych najważniejszych, cyklicznych należą m.in. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Frytek”, Wiosna Teatralna, M3 – kobieta i mężczyzna, czyli dwa światy pod jednym dachem, Festiwal Zespołów Tańca Nowoczesnego „Arabeska”, Street Art Festival, Rock&Rollinka oraz Muzyczny Salon Młodych. Ponadto instytucja organizuje niezliczone wystawy, koncerty, spotkania z pasją, projekcje filmów czy też kabarety. Przy Centrum działa Galeria „Mozaika”.  
Centrum Kultury „Karolinka” stałe współpracuje z regionalnymi i ogólnopolskimi ośrodkami kultury, szkołami, przedszkolami, organizacjami pozarządowymi i społecznymi oraz firmami i przedsiębiorcami prywatnymi. Prowadzi także współpracę o charakterze międzynarodowym z ośrodkami spoza kraju, jak i z polskimi przedstawicielstwami, w tym m.in. z Generalnym Konsulatem Austriackim w Krakowie.
Tak szeroka aktywność kulturalno-artystyczna jest możliwa m.in. dzięki doskonałemu zapleczu instytucji. W budynku CK mieści się sala widowiskowa na blisko 500 miejsc oraz wiele pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność kulturalno-oświatowa. Posiada on doskonałe warunki do organizacji przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych, koncertów, spektakli, wystaw, narad, konferencji, prezentacji, wykładów, etc.

Data lub czas powstania

XX w.

Centrum Kultury „Karolinka” zostało powołane do życia w 1966 r.

Historia

Uroczyste otwarcie Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie miało miejsce 15 maja 1966 r., przy współudziale ówczesnego wojewody śląskiego, gen. Jerzego Ziętka. Projekt budowy ośrodka powstał z jego inicjatywy i przy wsparciu finansowym Urzędu Wojewódzkiego. W latach 30. XX w. Jerzy Ziętek był naczelnikiem gminy Radzionków.

Położenie obiektu

Centrum Kultury „Karolinka” mieści się w centrum Radzionkowa przy placu Jana Pawła II.

Dostępność

Centrum Kultury „Karolinka” jest placówką ogólnodostępną, czynną od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00 oraz w weekendy, jeżeli istnieje takie zapotrzebowanie. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Centrum Kultury „Karolinka”
www.karolinka.art.pl

Dokumenty