Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie

CKSiR jest organizatorem głównym bestwińskich imprez, takich jak Święto Gminy Bestwina czy Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne. Ponadto prowadzi liczne zajęcia artystyczne i sportowe, dobierając ich ofertę zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców gminy.

Opis

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową gminy Bestwina, realizującą zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, kultury fizycznej i rekreacji. Instytucja prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska gminy Bestwina przedstawionymi przez jego aktywnych przedstawicieli, jak również za pośrednictwem odpowiednich organów samorządu gminnego. Zgodnie ze statutem, celem nadrzędnym działania CKSiR jest pozyskiwanie i przygotowywanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze, sporcie i rekreacji oraz współtworzenie wartości kulturalnych. W związku z powyższym, do podstawowych zadań Centrum należy:

 1. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
 2. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
 3. zabezpieczenie zaplecza lokalowego i kadrowego dla prowadzonych działań, a także podstawowych instrumentów do pracy;
 4. stworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
 5. współpraca ze szkołami, towarzystwami, stowarzyszeniami, zrzeszeniami i kołami na terenie gminy Bestwina;
 6. ochrona dziedzictwa narodowego poprzez: gromadzenie i zbieranie przedmiotów, dokumentów związanych z historią gminy i kraju; podtrzymywanie tradycji lokalnych i narodowych; tworzenie warunków do podtrzymywania tradycji folklorystycznych; podtrzymywanie i rozwijanie rękodzieła artystycznego i ludowego; tworzenie banku informacji w oparciu o wymienione działania;
 7. organizowanie imprez plenerowych;
 8. umożliwienie dostępu do globalnego systemu informacji poprzez działanie Klubu Internetowego;
 9. współpraca z klubami sportowymi na terenie gminy w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji;
 10. organizowanie i prowadzenie kursów oświatowych.

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie realizuje powierzone mu działania między innymi poprzez:

 1. opracowywanie programów edukacyjno-kulturalnych, scenariuszy imprez, etc.;
 2. opracowywanie, przygotowywanie i prowadzenie imprez związanych ze świętami państwowymi, lokalnymi lub regionalnymi na terenie gminy Bestwina;
 3. opracowanie projektów planu rozwoju życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego w gminie, w oparciu o własną kadrę merytoryczną, koordynowanie i nadzorowanie ich realizacji;
 4. inspirowanie, organizowanie i nadzorowanie wszelkich imprez, działań kulturalnych i sportowych, przeglądów, festiwali i konkursów na terenie gminy Bestwina;
 5. prowadzenie impresariatu artystycznego;
 6. promocję gminy Bestwina;
 7. podejmowanie stałych inicjatyw gospodarczych mających na celu uzyskanie środków finansowych na rzecz kultury oraz wypracowywanie dochodów własnych.

Jedną z form stałej działalności centrum jest prowadzenie licznych zajęć, które mają na celu podnoszenie wiedzy i kształtowanie umiejętności oraz umożliwienie realizacji indywidualnych pasji i zainteresowań. Mają one również wydźwięk społeczny, pomagają bowiem budować wzajemne więzy i poczucie integracji ze społecznością lokalną. Wspierają także w dużym stopniu rozwój amatorskiego ruchu artystycznego. Stała oferta ośrodka kultury to m.in. nauka gry na instrumentach muzycznych, działalność sekcji plastycznej i modelarskiej, kółka hafciarskiego oraz nauka języków obcych i gimnastyka rehabilitacyjna. Przy centrum funkcjonuje kilka zespołów amatorskich, w tym m.in. chór „Allegro” i „Bell Canto”, Dziecięcy Zespół Folklorystyczny i Orkiestra Dęta.
Ważną płaszczyzną działalność centrum jest organizowanie imprez, z których wiele już na stałe zapisało się do gminnego kalendarza wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych. Należą do nich niewątpliwie: Piknik Rodzinny, Święto Karpia Polskiego, Janowicki Piknik Rodzinny, Rewia Orkiestr Dętych, Święto Gminy Bestwina oraz Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne.   
 Na koniec warto napisać słów kilka o zapleczu infrastrukturalnym centrum, na które składają się:

 • siedziba centrum przy ulicy Krakowskiej, w której znajdują się  trzy duże sale – widowiskowa, prób i chóralna oraz pracownie poszczególnych sekcji, za budynkiem zaś usytuowana jest estrada, plac zabaw oraz  domek gastronomiczny;
 • Muzeum Regionalne – które przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Bestwińskiej prowadzi cykliczne lekcje dydaktyczne dla dzieci i młodzieży dotyczące problemów związanych z edukacją regionalną i dziedzictwem kulturowym gminy Bestwina;
 • park i tereny rekreacyjne.

Data lub czas powstania

1999 r. (XX w.)

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji zostało powołane do życia uchwałą Rady Gminy nr XVI/120/99 z dnia 16 grudnia 1999 r.

Położenie obiektu

Siedziba Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji mieści się przy ulicy Krakowskiej.

Dostępność

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 19:00 oraz w soboty w godz. od 13:00 do 19:00.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Centrum Kultury i Sportu w Bestwinie
www.kultura.bestwina.pl

Dokumenty