Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach

Początki DK w Boguszowicach związane są z kinem „Górnik” – pierwszą placówką kulturalną w dzielnicy. Od tamtej pory działalność kulturalna rozwijała się, w 1954 r. powołano więc Klub Górniczy KWK „Jankowice”. Obecna instytucja funkcjonuje od 1991 r.

Opis

Dom Kultury w Boguszowicach jest samorządową instytucją kultury realizującą cele i zadania w dziedzinie wychowania przez sztukę, edukacji kulturalnej oraz upowszechniania kultury i sztuki. Prowadzi on również politykę Miasta w zakresie informatyzacji administracji miejskiej w formie prowadzenia publicznego punktu dostępu do Internetu. Zgodnie ze statutem do jego podstawowych zadań należy:

 1. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
 2. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
 3. tworzenie warunków do rozwoju oraz wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, organizowanie stacjonarnych i wyjazdowych warsztatów, organizowanie kół zainteresowań i klubów hobbystów;
 4. tworzenie warunków dla podtrzymywania tradycji folklorystycznych, w tym rękodzieła ludowego i artystycznego;
 5. współpraca, w tym również międzynarodowa, z placówkami oświatowymi, instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w dziedzinie kultury i sztuki;
 6. rozwijanie kultury artystycznej i filmowej przez upowszechnianie sztuki profesjonalnej, a także dzieł krajowej i światowej kinematografii;
 7. organizowanie wystaw, konkursów, koncertów, imprez plenerowych, przeglądów, festiwali oraz innych cyklicznych imprez artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kultury lokalnej;
 8. organizowanie wszelkiego rodzaju kursów specjalistycznych i szkoleń;
 9. inicjowanie i prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
 10. prowadzenie nieobozowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym wycieczek turystyczno-krajoznawczych;
 11. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w dziedzinie kultury i sztuki;
 12. realizowanie polityki informacyjnej Miasta w zakresie polepszania usług i obsługi mieszkańców poprzez uruchomienie „telecentrum” jako publicznego punktu dostępu do Internetu.

Dom Kultury w Boguszowicach jest prężnie działająca placówką. Funkcjonuje tutaj ponad 20 kół artystycznych i klubów zainteresowań, do których należy ok. 1000 mieszkańców. Prowadzone są tu zajęcia stałe o różnorodnej tematyce. Należą do nich m.in. zajęcia muzyczne z gry na instrumentach muzycznych, zajęcia komputerowe, plastyczne, ceramiczne i wokalne. Przy placówce działa kilka zespołów: zespół „Perełki”, zespół tańca nowoczesnego „System”, Teatr Rodzicielski, teatr „Supełek”, zespół teatralny „Zefirek”, teatr „Suflerek”, teatr „Fik Mik”, chór mieszany „Concerto” oraz zespół wokalny „Cantate”. Swoją działalność w Boguszowicach prowadzą także ciekawe kluby zainteresowań, m.in. koło wikliny, modelarstwa lotniczego, komputerowe, ceramiki artystycznej i koło szachowe.

Dom Kultury oprócz życia artystycznego i kulturalnego staje się ośrodkiem życia społecznego mieszkańców dzielnicy, bardzo często ze swoimi propozycjami wychodząc poza jej granice. Znakiem nowego myślenia są imprezy o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, a nawet międzynarodowym organizowane przez Dom Kultury.

Data lub czas powstania

1954 r. (XX w.)

Dom Kultury w Boguszowicach istnieje od 1954 r., aczkolwiek obecną nazwę nosi od 1991 r.

Materiał budowlany

Obiekt murowany, otynkowany.

Historia

Pierwszym obiektem kulturalnym na terenie Boguszowic było kino „Górnik” wybudowane w 1953 r., które w 1967 r. zostało połączone z dzisiejszym budynkiem Domu Kultury. Pierwsza placówka kulturalna rozpoczęła swą działalność w 1954 r., kiedy to zaistniał Klub Górniczy KWK „Jankowice”. Mieścił się on na parterze budynku obecnego Domu Kultury, wówczas pełniącego funkcję internatu dla chłopców pracujących w kopalni. W późniejszym czasie Klub Górniczy został przemianowany na Zakładowy Dom Górniczy KWK „Jankowice”. Ożywiony rozwój działalności kulturalnej na Osiedlu datowany jest od lat 60. 1 stycznia 1991 r. Dom Kultury został przejęty przez Urząd Miasta Rybnika i przemianowany na Dom Kultury w Boguszowicach. W 2007 r. budynek Domu Kultury przeszedł generalny remont.

Położenie obiektu

Dom Kultury znajduje się przy placu Pokoju na terenie dzielnicy Rybnika-Boguszowice.

Dostępność

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach jest placówką ogólnodostępną, czynną od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 21:00. Informacje na temat zajęć odbywających się w placówce można znaleźć na jej stronie internetowej.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Domu Kultury w Rybniku-Boruszowicach

www.bip.kultura.um.rybnik.pl

www.dkboguszowice.pl

Dokumenty