Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach

Niedobczycki DK jest jedną z kilku placówek kulturalnych w Rybniku. Proponuje mieszkańcom różnorodne formy spędzania czasu wolnego dostarczając zróżnicowaną, bogatą ofertę kulturalną, m.in. organizując imprezy i prowadząc różne zajęcia.

Opis

Dom Kultury w Niedobczycach jest samorządową instytucją kultury realizującą cele i zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i sztuki oraz kultywowania bogatych tradycji muzycznych regionu. Implementuje także politykę Miasta Rybnika w zakresie informatyzacji administracji miejskiej w formie prowadzenia publicznego punktu dostępu do Internetu. Zgodnie ze statutem, do podstawowych zadań placówki należy:

 1. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
 2. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
 3. tworzenie warunków do rozwoju oraz wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, organizowanie stacjonarnych i wyjazdowych warsztatów, organizowanie kół zainteresowań i klubów hobbystycznych;
 4. tworzenie warunków do podtrzymywania tradycji folklorystycznych, w tym rękodzieła ludowego i artystycznego;
 5. współpraca, również międzynarodowa, z placówkami oświatowymi, instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w dziedzinie kultury i sztuki;
 6. rozwijanie kultury artystycznej i filmowej poprzez upowszechnianie sztuki profesjonalnej, a także dzieł krajowej i światowej kinematografii;
 7. organizowanie wystaw, konkursów, koncertów, imprez plenerowych, przeglądów, festiwali oraz innych cyklicznych imprez artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kultury lokalnej;
 8. organizowanie wszelkiego rodzaju kursów specjalistycznych i szkoleń;
 9. inicjowanie i prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
 10. prowadzenie nieobozowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym wycieczek turystyczno-krajoznawczych;
 11. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w dziedzinie kultury i sztuki;
 12. realizowanie polityki informacyjnej Miasta w zakresie polepszania usług i obsługi mieszkańców poprzez uruchomienie telecentrum jako publicznego punktu dostępu do Internetu.

Powyższe zadania merytoryczne realizowane są w ramach oferty Domu Kultury dostępnej dla mieszkańców dzielnicy Niedobczyce oraz całego Rybnika poprzez prowadzenie takich form artystycznych, jak: muzyka, plastyka, taniec czy fotografia. W ramach placówki działa wiele zespołów, w tym m.in. Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”, Chór Mieszany im. Adama Mickiewicza, formacja taneczna „Enigma”, formacja taneczna „Małe majoretki”, zespół tańca nowoczesnego „V.I.P.”, koło plastyczne i rękodzieła dla dzieci oraz zespoły rockowe i inne (Trade Mark, Soul Collector, Kaduceusz, The Dark Ride, Stomach, Progress). Organizowane są tutaj cyklicznie zajęcia z gry na instrumentach muzycznych (gitara, flet, klarnet, saksofon, instrumenty klawiszowe). Działają również sekcje: foto „Forum Obiektywne”, skata sportowego, tenisa stołowego oraz szachowa.  

Realizacja podstawowych zadań niedobczyckiego Domu Kultury odbywa się także przez prezentację dorobku artystycznego, wystawy, wieczory muzyczne, koncerty, przeglądy, konkursy, biesiady, festyny i pikniki.

Data lub czas powstania

XX w.

Dom Kultury w Niedobczycach powstał w 1991 r.

Historia

Za początek działalności kulturalnej w Niedobczycach po II wojnie światowej należy uznać powstanie w 1945 r. świetlicy, która rozbudowała się w kolejnych latach i po przejęciu zmodernizowanych pomieszczeń w 1965 r. przekształciła się w Zakładowy Dom Kultury Kopalni „Rymer” z salą kinową na 420 miejsc. Działalność DK „Rymer” pozwoliła na rozwijanie różnych zainteresowań lokalnej społeczności. Do najaktywniejszych należały już wówczas istniejący do dnia dzisiejszego chór „Mickiewicz” z chórmistrzem Józefem Salamonem, orkiestra zakładowa kopalni „Rymer” pod batutą dyrygenta Franciszka Pawelca, zespół fotograficzny z Jankiem Zającem na czele oraz działająca pod okiem artysty plastyka Pani Heleny Piergies-Chlubek grupa plastyczna. Już wówczas działały tutaj również cieszące się dużą popularnością koła zainteresowań dla dorosłych, młodzieży i dzieci o przeróżnej tematyce: tanecznej, filatelistycznej, brydżowej, szachowej i muzycznej. Postępujący rozwój Zakładowego Domu Kultury został zagrożony zmianami ustrojowymi z lat 80. XX w. Dzięki jednak zaangażowaniu pracowników placówki oraz społeczności lokalnej, Dom Kultury, w zmienionej formie i o zmienionej nazwie, przetrwał do dnia dzisiejszego i nadal pełni bardzo ważną funkcję kulturotwórczą na terenie dzielnicy i całego Rybnika.

Położenie obiektu

Dom Kultury Niedobczyce znajduje się przy ulicy Barbary na terenie dzielnicy Rybnika-Niedobczycach.

Dostępność

Dom Kultury w Niedobczycach jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 21:00. Informacje na temat harmonogramu zajęć odbywających się w placówce można znaleźć na jej stronie internetowej.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach

dkniedobczyce.pl

Dokumenty