Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach

DK w Chwałowicach od 1994 r. jest miejską instytucją kultury Miasta Rybnika. W ramach swojej działalności organizuje szereg stałych form edukacji artystycznej i kulturalnej. Odbywają się tutaj także kursy językowe, wystawy, koncerty, spotkania autorskie.

Opis

Dom Kultury w Chwałowicach jest samorządową instytucją kultury, która realizuje cele i zadania w dziedzinie wychowania przez sztukę, edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury i sztuki oraz realizuje politykę Miasta w zakresie informatyzacji administracji miejskiej w formie prowadzenia publicznego punktu dostępu do Internetu. Zgodnie ze statutem, do jej podstawowych zadań należy:

 1. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
 2. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
 3. tworzenie warunków do rozwoju oraz wspierania amatorskiego ruchu artystycznego poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, organizowanie stacjonarnych i wyjazdowych warsztatów, organizowanie kół zainteresowań i klubów hobbystów;
 4. tworzenie warunków dla podtrzymania tradycji folklorystycznych, w tym rękodzieła ludowego i artystycznego;
 5. współpraca, w tym również międzynarodowa, z placówkami oświatowymi, instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w dziedzinie kultury i sztuki;
 6. rozwijanie kultury artystycznej i filmowej przez upowszechnianie sztuki profesjonalnej, a także dzieł krajowej i światowej kinematografii;
 7. organizowanie wystaw, konkursów, koncertów, imprez plenerowych, przeglądów, festiwali oraz cyklicznych imprez artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kultury lokalnej;
 8. organizowanie wszelkiego rodzaju kursów specjalistycznych i szkoleń;
 9. inicjowanie i prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
 10. prowadzenie nieobozowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym wycieczek turystyczno-krajoznawczych;
 11. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w dziedzinie kultury i sztuki;
 12. realizowanie polityki informacyjnej Miasta w zakresie polepszania usług i obsługi mieszkańców poprzez uruchomienie telecentrum jako publicznego punktu dostępu do Internetu;
 13. prowadzenie zajęć rekreacyjno-ruchowych.

W ramach swojej działalności Dom Kultury w Chwałowicach organizuje szereg stałych form edukacji artystycznej i kulturalnej: lekcje gry na instrumentach, zajęcia wokalne, zajęcia filmowe, plastyczne, taneczne, teatralne, rekreacyjne, hobbystyczne i sportowe. Swoje miejsce znalazły tutaj liczne zespoły i grupy, m.in. grupa teatralna „antyTeatr”, grupa fotograficzna „Indygo”, klub filmu niezależnego, klub szachowy i klub skata sportowego. W placówce odbywają się także kursy językowe, wystawy plastyczne, koncerty, spotkania autorskie oraz zajęcia aerobiku. W okresie letnim mają miejsce liczne imprezy plenerowe – festyny i koncerty.

Z tyłu Domu Kultury znajduje się park z zadaszoną sceną i amfiteatrem, który jest doskonałym miejscem do realizacji imprez plenerowych. Sala widowiskowa Domu Kultury pełni także rolę sali kina „Plejada”.

Placówka ciągle się rozwija, wzbogacając swoją ofertę oraz podnosząc cały czas jakość świadczonych usług.

Data lub czas powstania

1958 r. (XX w.)

Historia

Dom Kultury KWK „Chwałowice” został oddany do użytku w 1958 r., a jego uroczystego otwarcia dokonał Wiesław Gomółka.  W jego budowę wielki wkład włożyli pracownicy kopalni oraz oczywiście mieszkańcy Chwałowic. Wspólnymi siłami wybudowano budynek, w którym swoją siedzibę znalazły: sala widowiskowa z 258 miejscami siedzącymi, będąca jednocześnie salą kinową, biblioteka oraz  kawiarnia i liczne sale służące rozwojowi amatorskiego ruchu artystycznego. Od 1994 r. placówka ma statut samorządowej instytucji kultury i nosi nazwę „Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach”.

Położenie obiektu

Dom Kultury znajduje się przy ulicy 1 Maja w dzielnicy Rybnika-Chwałowice.

Dostępność

Dom Kultury w Chwałowicach jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat zajęć odbywających się w placówce można znaleźć na jej stronie internetowej.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach

bip.dkchwalowice.pl 

www.dkchwalowice.pl

Archiwum wg daty wydarzenia

Dokumenty