Dom Kultury w Knurowie

DK powstał w latach 1978–1979 na podbudowie przyzakładowej stołówki KWK „Szczygłowice”. Prowadzone są tutaj różne zajęcia w kołach zainteresowań i zespołach, działa również świetlica socjo-terapeutyczna oraz Miejska Biblioteka Publiczna.

Opis

Dom Kultury w Knurowie jest – obok Klubu Kultury Lokalnej „Sztukateria” i Miejskiej Biblioteki Publicznej – jedną z placówek funkcjonujących w ramach knurowskiego Centrum Kultury. W swojej działalności wspiera więc realizację celów statutowych CK, do których należy:

 1. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
 2. organizacja cyklicznych zajęć kulturalno-artystycznych dla mieszkańców Knurowa;
 3. inspirowanie, organizowanie i koordynowanie imprez kulturalnych, koncertów, wystaw, przeglądów, festiwali, turniejów, biesiad, konkursów, festynów, spotkań literackich, prelekcji, seansów filmowych, spektakli teatralnych, etc.;
 4. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
 5. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
 6. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką;
 7. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
 8. pośrednictwo w rejestrowaniu, zgłaszaniu i udzielaniu zezwoleń na organizację imprez artystycznych i rozrywkowych wg obowiązujących przepisów;
 9. wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i odznaczenia dla działaczy kultury;
 10. współpraca w zakresie działalności kulturalnej ze stowarzyszeniami, zakładami pracy, organizacjami pozarządowymi, jednostkami organizacyjnymi Gminy Knurów, gminami ościennymi, samorządem powiatowym i wojewódzkim oraz osobami fizycznymi;
 11. promowanie gminy Knurów poprzez udział w imprezach kulturalnych na szczeblu powiatu, województwa, kraju oraz poza granicami Polski;
 12. realizacja działań kultury w kraju i za granicą ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z miastami partnerskimi gminy Knurów;
 13. organizowanie i prowadzenie zleconych imprez kulturalnych, szkoleń i kursów.

Działalność Domu Kultury jest więc ukierunkowana na rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy Knurów.
DK jest główną placówką kulturalną miasta. Prowadzone są w nim zajęcia w następujących kołach zainteresowań i zespołach: plastyka, nauka gry na instrumentach (gitara, pianino, keyboard), rytmika i lektorat języka angielskiego. Przy placówce funkcjonują zespoły: muzyczne – hip hop i rock; wokalne – „Music Joy”; wokalno-taneczne „Śpiewające nutki” oraz Mażoretki. Największą chlubą ośrodka jest jednak Zespół Folklorystyczny im. Cz. Jasicy „Wrazidłoki”. W Domu Kultury swoją siedzibę ma świetlica socjoterapeutyczna, Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej, Stowarzyszenie Kulturalno-Muzyczne „Szczygłowice” (dawniej Orkiestra Dęta KWK „Szczygłowice”), Zarząd Koła Emerytów i Rencistów nr 3 oraz Zespół  Śpiewających Babć. DK Knurów jest również organizatorem wielu imprez w formie konkursów, przeglądów, festiwali czy imprez o charakterze kulturalno-rekreacyjnym, m.in. Dni Knurowa, Dni Muzyki Chóralnej oraz Festiwalu Pieśni i Piosenki Obcojęzycznej.

Data lub czas powstania

1979 r. (XX w.)

Centrum Kultury w Knurowie, którego placówką jest Dom Kultury, rozpoczęło funkcjonowanie jako Zakładowy Dom Kultury w 1980 r. Jako samorządowa instytucja kultury CK działa od 2000 r.

Materiał budowlany

Obiekt murowany.

Historia

Centrum Kultury w Knurowie powstało w latach 1978–1979 na bazie istniejącej wówczas przyzakładowej stołówki Kopalni Węgla Kamiennego „Szczygłowice”. Działalność merytoryczną Zakładowy Dom Kultury rozpoczął w 1980 r. W początkowym okresie ZDK organizował wiele koncertów, spektakli i widowisk na które zapraszano gwiazdy estrady polskiej. Warto wspomnieć że na deskach szczygłowickiej sceny gościli m.in. Budka Suflera, Perfect, Andrzej Rosiewicz, Krystyna Giżowska i wiele innych osobistości. W 1996 r. ZDK przejęła Gmina Knurów i jego budynek zaadaptowała na potrzeby Wydziału Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu Urzędu Miasta w Knurowie. Wydział ten zlikwidowana w 2000 r., powołując w jego miejsce instytucję Centrum Kultury, w ramach której działa obecnie Dom Kultury.

Położenie obiektu

Dom Kultury mieści się przy ulicy Górniczej na terenie Knurowa-Szczygłowic.

Dostępność

Dom Kultury w Knurowie jest placówką ogólnodostępną. Jej sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 20:00 oraz w soboty w godz. od 9:00 do 12:00.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Centrum Kultury w Knurowie

www.knurow.bip.info.pl
www.centrum-kultury.pl

Dokumenty