Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach – Dom Kultury w Leszczynach

DK działa na terenie dzielnicy Leszczyny jako placówka Miejskiego Ośrodka Kultury. Działają tutaj liczne zespoły artystyczne, kluby i sekcje, m.in.: zespół taneczny „Zygzak”, zespół wokalny „Akcent”, zespoły organowe, grupa plastyczna i sekcja szachowa.

Opis

Dom Kultury w Leszczynach jest – obok  Domu Kultury w dzielnicy Czerwionka przy ul. Wolności 2, Domu Kultury w dzielnicy Czerwionka przy ul. Furgoła 73, Wiejskiego Domu Kultury w sołectwie Szczejkowice przy ul. Rybnickiej 7, Izby Tradycji KWK „Dębieńsko” w dzielnicy Czerwionka przy ul. 3 Maja 44, Klubu Kultury w sołectwie Bełk przy ul. Palowickiej 7, Klubu Młodzieżowego w dzielnicy Dębieńsko przy ul. Odrodzenia 12, świetlicy środowiskowej przy OSP w Palowicach i Stanowicach oraz świetlicy dla dzieci i młodzieży w Czuchowie – jedną z placówek Miejskiego Domu Kultury w Czerwionce-Leszczynach.

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach jest samorządową instytucją kultury Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Statutowym celem jego działalności jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą. Zadania placówki obejmują w szczególności:

 1. wychowanie przez sztukę i edukację kulturalną mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
 2. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
 3. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
 4. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych środowiska;
 5. przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych;
 6. inspirowanie, organizowanie i koordynowanie imprez, akcji kulturalnych, przeglądów i festiwali na własnym terenie;
 7. podejmowanie inicjatyw gospodarczych mających na celu pozyskanie środków finansowych na rzecz kultury oraz wypracowywanie dochodów własnych;
 8. organizowanie obchodów rocznic i świąt narodowych oraz uroczystości miejskich i regionalnych. 

Ponadto zakres działalności instytucji obejmuje:

 1. współpracę międzynarodową w dziedzinie kultury i sztuki;
 2. promocję gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny;
 3. wspieranie działalności kulturalnej realizowanej przez inne podmioty na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny i poza nim;
 4. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w dziedzinie kultury i sztuki, w szczególności poprzez aktywne wykorzystanie mediów lokalnych;
 5. organizowanie dla mieszkańców Czerwionki-Leszczyn wycieczek oraz innych form poznawania kultury polskiej oraz kultury innych krajów;
 6. gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury związanych z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym regionu;
 7. prowadzenie kursów oświatowych i zawodowych;
 8. organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych, w tym koncertów, spektakli, festynów, spotkań literackich i autorskich, biesiad, konkursów, festiwali, przeglądów i innych;
 9. prowadzenie impresariatu artystycznego;
 10. organizowanie wystaw i pokazów;
 11. edukację kulturalną w placówkach MOK, szkołach i przedszkolach;
 12. organizowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej.

Dom Kultury w dzielnicy Leszczyny wspiera działalność MOK w wypełnieniu jego zadań statutowych. Jak sama nazwa wskazuje, działa na terenie dzielnicy Leszczyny. Podobnie, jak w pozostałych filiach MOK, w placówce tej działają liczne zespoły artystyczne, kluby i sekcje, w tym: zespół taneczny „Zygzak”, zespoły organowe, zespół wokalny „Akcent”, grupa plastyczna, sekcja szachowa, sekcja skatowa oraz Klub Emerytów i Rencistów. Działalność DK w Leszczynach opiera się także o organizowanie i współorganizowanie imprez odbywających się na terenie dzielnicy, jak i całego miasta. Są to przede wszystkim wydarzenia związane z obchodami świąt okolicznościowych, ale również festiwale, konkursy, przeglądy i wystawy.

Dom Kultury w Leszczynach cały czas rozwija swoją ofertę, dostosowując ją do potrzeb i oczekiwań i mieszkańców, a także według nowych trendów w dziedzinie kultury i sztuki.

Materiał budowlany

Obiekt murowany, otynkowany.

Położenie obiektu

Dom Kultury w Leszczynach mieści się na terenie dzielnicy Leszczyny przy ulicy Ligonia.

Dostępność

Dom Kultury w Leszczynach jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat harmonogramu odbywających się w nim zajęć można znaleźć na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach

www.czerwionka-leszczyny.pl/bip/mok/statut.html

www.mokcl.pl

Dokumenty