Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – Dom Kultury „Ząbkowice”

DK „Ząbkowice” funkcjonuje jako placówka Pałacu Kultury Zagłębia. Swoją działalność rozpoczął w 1954 r. Zajmuje się przede wszystkim upowszechnianiem kultury i edukacji artystyczno-kulturalnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Opis

Dom Kultury „Ząbkowice” prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury i edukacji artystyczno-kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych, wspierając tym samym realizację celów statutowych Pałacu Kultury Zagłębia, której jest placówką.

Pałac Kultury Zagłębia jest samorządową instytucją kultury, do zadań której należy:

  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i kreatywnego myślenia dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych;
  • inspirowanie, propagowanie i wspieranie realizacji różnych form działalności kulturalnej i artystycznej;
  • propagowanie i podejmowanie działań stwarzających warunki zapewniające rozwój amatorskiej twórczości artystycznej i sztuki ludowej oraz wytyczanie kierunków rozwoju amatorskiego i zawodowego ruchu artystycznego;
  • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
  • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
  • organizowanie koncertów, spektakli, wystaw, odczytów i innych form aktywności edukacyjno-kulturalnej;
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kultu­ralnych w aspektach regionalnych – w oparciu o program rozwoju kultury i wymiany doświadczeń w ramach Unii Europejskiej.

Działalność ząbkowickiego Domu Kultury to nie tylko organizacja imprez, lecz przede wszystkim edukacja artystyczno-kulturalna dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie: śpiewu solowego, nauki gry na instrumentach klawiszowych (keyboard i fortepian), nauki gry na gitarze, zajęć plastycznych, tańca nowoczesnego i rytmiki dla najmłodszych. Od marca 2006 r. prowadzone są tutaj zajęcia w sekcji fitness dla osób aktywnych, lubiących gimnastykę połączoną z układami tanecznymi. Dom kultury zaprasza także wielbicieli szachów i tenisa stołowego. Dla miłośników brydża placówka proponuje cotygodniowe spotkania brydżowe. Działa tutaj ponadto sekcja literacko-dziennikarska oraz prowadzone są warsztaty teatralne. 

Przy ząbkowickim domu kultury od kilku lat trenują swoje umiejętności artyści – amatorzy – należą do nich m.in. duet wokalny „Aspecto”, trio gitarowe, w którego repertuarze znajdują się standardy muzyki klasycznej i rozrywkowej. W ramach współpracy z seniorami funkcjonuje zespół śpiewaczy „Nasze Serca” oraz Ząbkowicka Kapela Folklorystyczna. Zespoły te kultywują tradycje folkloru Zagłębia Dąbrowskiego.

W ramach klubu „Pro Musica” w domu kultury organizowane są cykliczne koncerty kameralnej muzyki wokalnej, instrumentalnej i instrumentalno-wokalnej. W ząbkowickiej instytucji kultury prowadzone są również warsztaty muzyczno-plastyczne „Barwy Dźwięku”, które kierowane są do najmłodszych odbiorców, czyli uczniów szkół podstawowych.

Do tradycji należą już cykliczne spotkania z piosenką żeglarską, promujące również piękno dąbrowskich ośrodków wodnych.

Funkcjonująca tutaj pracownia plastyczna rozwija zainteresowania plastyczne w środowisku amatorów, współpracuje ze szkołami i przedszkolami uzupełniając ich program edukacyjny.

Dom kultury jest oczywiście również organizatorem wielu imprez, w tym uroczystości związanych z obchodami świąt okolicznościowych, występów artystycznych, koncertów i wystaw. W okresie wolnym od szkoły, co roku organizuje akcje „Zima i Lato w Mieście”. Sztandarowym wydarzeniem w domu kultury jest festyn „Ząbkowickie Pożegnanie Lata”.

Data lub czas powstania

1954 r. (XX w.)

Dom Kultury w Ząbkowicach został powołany do życia w 1954 r. jako Związkowy Dom Kultury.

Materiał budowlany

Obiekt murowany, otynkowany.

Historia

Związkowy Dom Kultury w Ząbkowicach rozpoczął swoją działalność w maju 1954 r. W 1962 r. został przekształcony w Międzyzakładowy Dom Kultury. Głównym jego opiekunem stały się wówczas ząbkowickie zakłady pracy: Huta Szkła Gospodarczego, Huta Szkła Okiennego oraz Zakłady Elektrochemiczne. Wówczas było to miejsce, gdzie organizowano przeglądy literackie, muzyczne czy plastyczne. Placówka szybko stała się centrum kultury. Początek lat 90. XX w. był zarazem końcem samodzielności tej placówki. Stale pogarszająca się sytuacja ekonomiczna doprowadziła w 1996 r. do włączenia jej w struktury dąbrowskiego Pałacu Kultury Zagłębia. Dom Kultury w Ząbkowicach odzyskał na chwilę swą niezależność w latach 1998–2000.

Położenie obiektu

Dom Kultury „Ząbkowice” znajduje się przy ulicy Chemicznej.

Dostępność

Dom Kultury „Ząbkowice” jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat organizowanych przez placówkę zajęć można znaleźć na stronie internetowej Pałacu Kultury Zagłębia.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Pałacu Kultury Zagłębia

www.bip.dabrowa-gornicza.pl

www.palac.art.pl

Dokumenty