Wiejski Dom Kultury w Olzie

WDK w Olzie jest głównym animatorem życia kulturalnego na terenie dwóch sołectw położonych w gminie Gorzyce: Olzy i Odry. Organizuje imprezy, stałe zajęcia artystyczne, prowadzi liczne zespoły amatorskiego ruchu artystycznego oraz galerię „Na Sali”.

Opis

Wiejski Dom Kultury w Olzie jest samorządową instytucją kultury działającą na terenie sołectw Olza i Odra. Podstawowym celem jego działalności jest rozwijanie i upowszechnianie kultury, stwarzanie mieszkańcom możliwości czynnego i biernego uczestnictwa w kulturze, organizowanie różnych form amatorskiego ruchu artystycznego, integracja środowiska w ramach sołectw oraz prowadzenie działań w zakresie gromadzenia, udostępniania i przetwarzania informacji dotyczących szeroko rozumianego życia społeczno-kulturalnego gminy Gorzyce i jej promocja na zewnątrz.

Zgodnie ze statutem, do podstawowych zadań WDK należy:

  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;

  • organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży;

  • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;

  • stwarzanie warunków rozwoju dla amatorskiego ruchu artystycznego;

  • organizowanie koncertów, imprez artystycznych, rozrywkowych i innych form rekreacyjnych oraz różnorodnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w szczególności w okresie ferii zimowych i letnich wakacji;

  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi;

  • dbałość o rozwój regionalnego folkloru;

  • gromadzenie, dokumentowanie i tworzenie dóbr kultury;

  • promocja kultury gminy Gorzyce i lokalnych twórców kultury.

Wiejski Ośrodek Kultury realizuje postawione przed nim zadania organizując stałe zajęcia, prowadząc zespoły artystyczne oraz inicjując różnego rodzaju imprezy na terenie sołectw Olza i Odra. Regularnie odbywają się tutaj zajęcia z nauki gry na instrumentach muzycznych oraz warsztaty plastyczne w klubie plastyka. Przy placówce działa kilka zespołów artystycznych, w tym: powstały w 2007 r. zespół gitarowy „Gryfiarze”, istniejący od początku funkcjonowania placówki chór „Słowik nad Olzą”, który odnosi duże sukcesy zarówno w kraju, jako poza jego granicami oraz zespół „Kontakt”. Od ponad 10 lat w ramach WDK funkcjonuje także zespół śpiewaczy „Olzanki”, który został założony przez chórzystki i kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich.

WDK cyklicznie organizuje wiele imprez, które już na stałe wpisały się do lokalnego kalendarza kulturalnego Olzy i Odry. Należą do nich: Spotkania Kolędowe, akcja „Zima i lato”, Dzień Kobiet, Jarmark Wielkanocny, Muzyczne Prezentacje, Zlot Chórów nad Olzą, Nocne konfrontacje, QAK, konkurs muzyczny „Szukamy Małego Idola”, Spotkania z Piosenką Religijną, Górnicze Gwarki oraz Spotkanie z Mikołajem.

Od ponad 10 lat z inicjatywy st. instruktora Janusza Węgrzyka istnieje w WDK galeria „Na Sali”, w której swoje dzieła prezentują okoliczni malarze oraz fotografowie z klubu „Niezależni” z Jastrzębia Zdroju.

Oferta WDK jest cały czas modyfikowana zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców, a także zmieniającymi się trendami na rynku. Pojawiają się więc nowe propozycje czy imprez, które w jeszcze większym stopniu pozwolą na efektywne wypełnienia zadań postawionych przed ośrodkiem kultury.

Data lub czas powstania

1987 r. (XX w.)

Wiejski Dom Kultury w Olzie funkcjonuje od 1987 r.

Historia

Wiejski Dom Kultury w Olzie został oddany do użytku w 1987 r. Początkowo placówka podlegała statutowo Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gorzycach, natomiast obecnie jest instytucją samodzielną, której statutowo (organizacyjnie, merytorycznie i finansowo) podlega świetlica wiejska w Odrze. Przez 22 lata swojej działalności WDK w Olzie nawiązał współpracę z wieloma organizacjami i placówkami gminy Gorzyce.

Położenie obiektu

Wiejski Dom Kultury w Olzie znajduje się przy ulicy Szkolnej. Podlegająca pod placówkę świetlica w Odrze mieści się natomiast przy ulicy Głównej 10 w Odrze.

Dostępność

Wiejski Dom Kultury w Olzie jest czynny w poniedziałki w godz. od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 10:00 do 18:00. Ośrodek jest również otwarty w weekendy, jeżeli istnieje takie zapotrzebowanie (np. podczas trwania imprez).

Źródła, informacje w Internecie

Statut Wiejskiego Domu Kultury w Olzie

www.gorzyce.bip.info.pl

www.wdkolza.org

Dokumenty