Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce – Wiejski Dom Kultury w Kobiernicach

WDK w Kobiernicach jest – obok domów kultury w Czańcu, Bujakowie i Porąbce – jedną z placówek Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce. Działają w nim koła i sekcje muzyczne, malarskie, rzeźbiarskie i bibułkarskie, organizowane są także imprezy.

Opis

Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce, w strukturach którego działa Wiejski Dom Kultury w Kobiernicach, jest instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Porąbka. Zgodnie ze statutem, jego celem statutowym jest tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez diagnozowanie, zaspokajanie oraz rozbudzanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych poszczególnych środowisk, grup społecznych i osób indywidualnych, jak również tworzenie i wzmacnianie więzi środowiskowych, których treścią są wartości kulturowe. W związku z powyższym działalności Gminnego Ośrodka Kultury obejmuje:

  1. edukację kulturalną, artystyczną i oświatową;

  2. tworzenie, gromadzenie, udostępnianie, rozpowszechnianie i dokumentowanie dóbr kultury;

  3. tworzenie warunków dla: rozwoju talentów i ich popularyzacji, rozwoju różnorodnych form twórczości artystycznej, amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, rękodzieła artystycznego i miłośnictwa sztuki;

  4. obieg i wymianę dóbr kultury oraz informację kulturalną;

  5. przedsięwzięcia opiekuńczo-wychowawcze.

Gminny Ośrodek Kultury podejmuje działania, których celem jest: rozwój wrażliwości i zdolności; zdobywanie wiedzy; kontakty ze sztuką i twórcami kultury; rozrywka i rekreacja; integracja ludzi poprzez humanistyczne wartości; mecenat i sponsorowanie dóbr i twórców kultury oraz informacja kulturalna.

Swoje statutowe cele i zadania Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce realizuje poprzez sieć placówek filialnych, do których – oprócz Wiejskiego Domu Kultury w Kobiernicach – należą: Wiejski Dom Kultury w Czańcu, Wiejski Dom Kultury w Bujakowie oraz Wiejski Dom Kultury w Porąbce, stanowiący jednocześnie siedzibę główną GOK. W każdym z nich działają świetlice środowiskowo-integracyjne pełniące między innymi rolę placówek opiekuńczo-wychowawczych. Odbywają się w nich stałe zajęcia o różnym charakterze, m.in. plastyczne i bibułkarskie, makrama, ceramiczne, zajęcia komputerowe, zajęcia teatralne, nauka gry na różnych instrumentach i zajęcia sportowe i rekreacyjne. W kobiernickim domu kultury mogą również korzystać z pracowni komputerowej oraz pogotowia naukowego, czyli pomocy w odrabianiu lekcji, a także zajęć modelowania z gliny i warsztatów twórczych. Placówka jest więc miejscem aktywnego spędzania wolnego czasu, stara się rozwijać i odkrywać w dzieciach nowe zainteresowania, uczy pracy zespołowej i nabierania nowych umiejętności.

Przy WDK w działa założone w 1963 r., liczące obecnie 52 członkinie Koło Gospodyń Wiejskich. W jego ramach funkcjonuje zespół obrzędowo-kabaretowy „Gęsia Krzywda’’, który występował i występuje na różnych imprezach i uroczystościach w gminie, powiecie i regionie. Zespół występował także Dożynkach Prezydenckich w Spale w 2002 r. Uczestniczy także w Przeglądach Zespołów KGW Województwa Śląskiego.

Działalność GOK-u obejmuje ponadto: zajęcia instruktorskie, imprezy cykliczne i okolicznościowe, imprezy plenerowe, festyny, imprezy współorganizowane ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy oraz jednostkami organizacyjnymi gminy, tj. szkołami podstawowymi, gimnazjami, przedszkolami, zawody, turnieje, wystawy, konkursy oraz redakcję gazetki gminnej.

Do najważniejszych imprez organizowanych przez GOK zaliczyć należy: Festyny Rodzinne „Dni Porąbki”, „Dni Czańca”, Dożynki Gminne oraz Gminny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży „Zachowaj trzeźwy umysł”, a także akcje „Lato i zima w mieście”.

Na koniec warto dodać, iż w ramach swojej działalności GOK wynajmuje sale w Wiejskich Domach Kultury w Czańcu, Kobiernicach i Porąbce z przeznaczeniem na imprezy prywatne, pokazy, występy artystyczne, etc.

Data lub czas powstania

XX w.

Położenie obiektu

Wiejski Dom Kultury w Kobiernicach znajduje się przy ulicy Parkowej.

Dostępność

Wiejski Dom Kultury w Kobiernicach jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat harmonogramu organizowanych w nim zajęć można znaleźć na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce

www.bip.porabka.pl

www.gokporabka.com.pl

Dokumenty