Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce – Wiejski Dom Kultury w Czańcu

WDK w Czańcu prowadzi działalność kulturalno-oświatową na terenie Czańca. W jego ramach prowadzone są zajęcia muzyczne i warsztaty teatralne, działają zespoły – Orkiestra Dęta OSP Czaniec, chór „Potok” i młodzieżowa grupa teatralna „Bengaku”.

Opis

Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce, w strukturach którego działa Wiejski Dom Kultury w Czańcu, jest instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Porąbka. Zgodnie ze statutem, jego celem statutowym jest tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez diagnozowanie, zaspokajanie oraz rozbudzanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych poszczególnych środowisk, grup społecznych i osób indywidualnych, jak również tworzenie i wzmacnianie więzi środowiskowych, których treścią są wartości kulturowe. W związku z powyższym działalności Gminnego Ośrodka Kultury obejmuje:

  1. edukację kulturalną, artystyczną i oświatową;

  2. tworzenie, gromadzenie, udostępnianie, rozpowszechnianie i dokumentowanie dóbr kultury;

  3. tworzenie warunków dla: rozwoju talentów i ich popularyzacji, rozwoju różnorodnych form twórczości artystycznej, amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, rękodzieła artystycznego i miłośnictwa sztuki;

  4. obieg i wymianę dóbr kultury oraz informację kulturalną;

  5. przedsięwzięcia opiekuńczo-wychowawcze.

Gminny Ośrodek Kultury podejmuje działania, których celem jest: rozwój wrażliwości i zdolności; zdobywanie wiedzy; kontakty ze sztuką i twórcami kultury; rozrywka i rekreacja; integracja ludzi poprzez humanistyczne wartości; mecenat i sponsorowanie dóbr i twórców kultury oraz informacja kulturalna.

Swoje statutowe cele i zadania Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce realizuje poprzez sieć placówek filialnych, do których – oprócz Wiejskiego Domu Kultury w Czańcu – należą: Wiejski Dom Kultury w Bujakowie, Wiejski Dom Kultury w Kobiernicach oraz Wiejski Dom Kultury w Porąbce, stanowiący jednocześnie siedzibę główną GOK. W każdym z nich działają świetlice środowiskowo-integracyjne pełniące między innymi rolę placówek opiekuńczo-wychowawczych. Odbywają się w nich stałe zajęcia o różnym charakterze, m.in. plastyczne i bibułkarskie, makrama, ceramiczne, zajęcia komputerowe, zajęcia teatralne, nauka gry na różnych instrumentach i zajęcia sportowe i rekreacyjne.

WDK w Czańcu wspiera także działalności amatorskiego ruchu artystycznego poprzez prowadzenie zespołów: zespołu wokalno-instrumentalnego „Moderato” i działającego od 1986 r. chóru „Potok”, który od wielu lat uroczystości gminne, takie jak: Gminny Dzień Kombatanta, Święto Niepodległości czy Dożynki Gminne. Od kilku lat towarzyszy też młodzieżowej grupie teatralnej „Bengaku” w Jasełkach, opracowując widowisko muzycznie. Piękne koncerty chóru „Potok” już wiele lat temu spotkały się z rzeszą entuzjastów poza granicami gminy. W odpowiedzi na liczne zaproszenia grupa koncertowała już blisko 400 razy, m.in. w Licheniu, Zakopanem i Częstochowie. W 2009 r. chór otrzymał nagrodę Srebrnej Róży, która jest przyznawana przez Radę Gminy Porąbka osobom lub grupom, za szczególne zasługi w dziedzinie kultury. W 2010 r. chór nagrał płytę z kolędami i pastorałkami.

Ponadto przy WDK w Czańcu działa założone w 1948 r. Koło Gospodyń Wiejskich oraz założona w 1927 r. Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej, która zdobywa wiele nagród na przeglądach i festiwalach w całej Polsce.

Działalność GOK-u obejmuje ponadto: zajęcia instruktorskie, imprezy cykliczne i okolicznościowe, imprezy plenerowe, festyny, imprezy współorganizowane ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy oraz jednostkami organizacyjnymi gminy, tj. szkołami podstawowymi, gimnazjami, przedszkolami, zawody, turnieje, wystawy, konkursy oraz redakcję gazetki gminnej.

Do najważniejszych imprez organizowanych przez GOK zaliczyć należy: Festyny Rodzinne „Dni Porąbki”, „Dni Czańca”, Dożynki Gminne oraz Gminny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży „Zachowaj trzeźwy umysł”, a także akcje „Lato i zima w mieście”.

Na koniec warto dodać, iż w ramach swojej działalności GOK wynajmuje sale w Wiejskich Domach Kultury w Czańcu, Kobiernicach i Porąbce z przeznaczeniem na imprezy prywatne, pokazy, występy artystyczne, etc.

Data lub czas powstania

XX w.

Położenie obiektu

Wiejski Dom Kultury w Czańcu znajduje się przy ulicy kard. K. Wojtyły.

Dostępność

Wiejski Dom Kultury w Czańcu jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat harmonogramu organizowanych w nim zajęć można znaleźć na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce

www.bip.porabka.pl

www.gokporabka.com.pl

Dokumenty