Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach

TCK jest głównym animatorem życia kulturalnego w mieście. Dzięki działalności swojej i swoich licznych placówek, w tym teatru, kina, galerii i świetlic, promuje kulturę i sztukę, a także region tarnogórski, chociażby dzięki organizowanym imprezom.

Opis

Tarnogórskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury miasta Tarnowskie Góry i jednocześnie największym ośrodkiem kulturalnym na terenie powiatu tarnogórskiego. Zakres jego działalności obejmuje szeroką pojętą edukację kulturalną, w tym tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa i rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego o zasięgu lokalnym.

Zgodnie ze statutem, do podstawowych zadań TCK należy:

  • integracja kulturalna środowiska i ochrona jego dziedzictwa kulturowego;

  • współpraca z organizacjami społecznymi, szkołami i instytucjami artystycznymi;

  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;

  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej;

  • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;

  • przybliżanie współczesnych trendów w kulturze i sztuce społeczności lokalnej;

  • popularyzowanie dorobku trendów w kulturze i sztuce społeczności lokalnej;

  • popularyzowanie dorobku kulturalnego innych narodów i krajów, w tym prowadzenie wymiany kulturalnej z miastami partnerskimi Tarnowskich Gór;

  • organizowanie imprez masowych, w tym obchodów dni miasta „Gwarków Tarnogórskich”.

Swoje statutowe zadania TCK realizuje poprzez edukację kulturalną, prowadzenie działalności impresaryjnej, agencyjnej i wystawienniczej, organizowanie różnych form amatorskiej działalności artystycznej oraz koncertów, a także działalność szkoleniową w różnych dziedzinach.

W skład TCK wchodzi Centrum Kultury oraz działające jako jego filie świetlice miejskie w dzielnicach: Repty, Strzybnica, Opatowice i Lasowice.

Działalność TCK jest bardzo szeroka i zróżnicowana. Poza typową dla tego typu placówek działalnością związaną z prowadzeniem stałych zajęć (w ofercie których znajdują się zajęcia: plastyczne, ceramiczne, taneczne, teatralne, filmowo-medialne oraz język i kultura Japonii), ośrodek jest miejscem funkcjonowania niezależnego teatru „ZL”, Galerii Sztuki Współczesnej „PrzyTyCk” oraz kina studyjnego „Olbrzym”.

Teatr „ZL” działa przy TCK od 2004 r. i jest organizatorem nie tylko wielu cieszących się dużą popularnością spektakli, ale również prowadzi warsztaty teatralne. Galeria „PrzyTyCK” zajmuje się z kolei działalnością wystawienniczą i edukacyjną, promuje młodych artystów, studentów i absolwentów szkół artystycznych. Prezentowane są tutaj prace w dziedzinie malarstwa, rzeźby, fotografii, ceramiki, rysunku i grafiki. Odbywają się w niej warsztaty, happeningi i spotkania z artystami. Galeria podejmuje działania łączące różne dziedziny sztuki, np. improwizacje teatralno-jazzowe, spotkania poetyckie połączone z otwarciem wystawy. Działające od 2009 r. kino „Olbrzym” jest zrzeszone w Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Posiada zróżnicowany repertuar, promujący kino artystyczne, wymagające, nietypowe formalnie, społecznie zaangażowane oraz kultowe i klasyczne. „Olbrzym” jest również miejscem organizacji warsztatów (m.in. pisania o filmie, scenariusza, reżyserii, montażu), spotkań z młodymi twórcami filmowymi i wykładów.

Ważnym elementem działalności TCK jest ta związana z organizacją imprez. Należą do nich zarówno te o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskie i międzynarodowe. Niewątpliwie najważniejszą z nich są obchody dni Tarnowskich Gór, czyli „Gwarki Tarnogórskie”. Jest to doroczne, prestiżowe święto miasta Tarnowskie Góry, organizowane od 1957 r. jako impreza kulturalno-historyczno-rozrywkowa o dużych walorach edukacyjnych, nawiązująca do wielowiekowej tradycji wydobywania srebra na ziemi tarnogórskiej (gwarkami nazywano górników wydobywających rudę srebra). Ich pomysłodawcą był Antoni Gładysz. W ramach obchodów „Dni Gwarków” organizowanych jest szereg imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych. Wśród gości tej imprezy znajdują się główne sławy polskiej sceny muzycznej i rozrywkowej.

Położenie obiektu

Siedziba Tarnogórskiego Centrum Kultury mieści się przy ulicy Sobieskiego.

Dostępność

Tarnogórskie Centrum Kultury jest placówką ogólnodostępną, czynną od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Tarnogórskiego Centrum Kultury

http://bip.tck.tarnowskiegory.pl

www.tck.net.pl

Archiwum wg daty wydarzenia

Dokumenty