Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary – Ośrodek Kultury w Gródkowie

OK w Gródkowie zajmuje się wielokierunkową działalnością kulturalno-edukacyjno-rekreacyjno-wychowawczą. W jego ramach prowadzone są różne zajęcia, których celem jest rozbudzanie świadomości kulturalnej, pomoc w nauce oraz rekreacja sportowa.

Opis

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary z siedzibą w Gródkowie został powołany do życia w 1975 r., działa więc już bez mała 40 lat. Jest samorządową instytucją kultury zajmującą się upowszechnianiem kultury na terenie gminy Psary. GOK realizuje swoje zadania statutowe poprzez następujące podległe mu placówki: Ośrodek Kultury w Gródkowie, Ośrodek Kultury w Sarnowie, Ośrodek Kultury w Preczowie, Świetlica Wiejska w Dąbiu, Świetlica Wiejska w Brzękowicach Górnych oraz Świetlica Wiejska w Górze Siewierskiej.

Zgodnie ze statutem, GOK prowadzi wielokierunkową działalność, której celem jest:

 1. dostarczanie mieszkańcom możliwie jak najszerszej oferty kulturalnej, edukacyjnej i rozrywkowej,
 2. rozpoznawanie i rozbudzanie potrzeb kulturalnych społecznych i edukacyjnych,
 3. przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,
 4. inspirowanie i wspomaganie amatorskiej i profesjonalnej twórczości artystycznej,
 5. promocja zespołów i przedsięwzięć kulturalnych GOK,
 6. promocja oraz wsparcie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
 7. podnoszenie poziomu aktywności zawodowej społeczeństwa, stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego,
 8. inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców gminy Psary.

Swoje cele statutowe ośrodek realizuje poprzez:

 1. zespołowe uczestnictwo w działaniach kulturalnych,
 2. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i artystycznej,
 3. organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych,
 4. prowadzenie działalności edukacyjnej dla wszystkich środowisk społecznych,
 5. współpracę z placówkami oświatowymi i wychowawczymi gminy,
 6. współpracę z innymi instytucjami kulturalnymi, gminami i organizacjami,
 7. wymianę kulturalną z innymi gminami,
 8. prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej, doradztwa, szkoleń, warsztatów oraz kursów.

Ponadto GOK realizuje inne zadania, takie jak nauka języków obcych, działalność wydawnicza, organizowanie imprez zleconych, rozrywkowych i turystycznych, świadczenie usług z zakresu kultury, sprzedaż dzieł sztuki, wyrobów artystycznych i artykułów użytku kulturalnego, prowadzenie impresariatu artystycznego, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury i edukacji wynikającej z potrzeb społeczności lokalnej.

Ośrodek Kultury w Gródkowie dysponuje salą widowiskową ze sceną na 200 osób, salą teatralno-plastyczną oraz salą muzyczną.

Obecnie w ramach działalności GOK prowadzonych jest wiele zajęć z różnych dziedzin, które dostępne są dla wszystkich mieszkańców gminy Psary. Są wśród nich zajęcia plastyczne, rekreacyjne (fitness), nauka gry na pianinie, kurs poprawnej polszczyzny i warsztaty teatralne. Działa tutaj klub wiejskiego informatyka oraz klub „Oszałka Opałka” (bajkowe spotkania dla dzieci), a także zespoły: „Nasz Gródków” i „Senior”. Baza dydaktyczno-artystyczna ośrodka składa się m.in. z sali komputerowej i sceny teatralnej.  

Ośrodek jako animator kultury organizuje wiele imprez gminnych, skierowanych zarówno do mieszkańców, jak i turystów, których celem jest z jednej strony zapewnienie ciekawej możliwości spędzenia czasu wolnego, a z drugiej promowania tradycji lokalnych.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż działalność ośrodka owocuje realizacją wielu projektów dofinansowanych ze środków unijnych. W 2010 r. instytucja złożyła wniosek do Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie będzińskim”, który został przyjęty do realizacji. 

Niewątpliwym sukcesem GOK Psary jest również zakwalifikowanie się do pilotażowego programu ministerialnego „Dom Kultury+”, którego celem jest zainicjowanie szeroko rozumianej zmiany w funkcjonowaniu lokalnych, małych instytucji kultury. Udział w tym programie obejmuje 3 priorytety: priorytet I – Szkolenia (podstawowe i uzupełniające), priorytet II – Rozwój (dofinansowanie konkretnych działań edukacyjnych i animacyjnych) oraz priorytet III – Infrastruktura (stanowi materialne uzupełnienie dwóch poprzednich priorytetów). Dotacje uzyskane w ramach tego działania są przeznaczane na modernizację oraz wyposażenie istniejącego budynku domu kultury i jego filii, podnosząc tym samym standard funkcjonowania obiektu. Do udziału w tym programie zakwalifikowało się jedynie pięć instytucji kultury z terenu województwa śląskiego, co czyni gminę Psary pionierem w procesie przemian domów kultury w nowoczesne centra kultury lokalnej, umożliwiając jednocześnie współpracę z instytucjami na poziomie krajowym.

Data lub czas powstania

1975 r. (XX w.)

Materiał budowlany

Obiekt murowany, otynkowany.

Położenie obiektu

Siedziba GOK znajduje się w Gródkowie przy ulicy Zwycięstwa.

Dostępność

GOK w Gródkowie jest czynny od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00 oraz w soboty w godzinach od 9:00 do 17:00.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

bip.psary.pl

www.gok.psary.pl

Dokumenty