Gminny Ośrodek Kultury „Rudziniec” w Poniszowicach

GOK „Rudziniec” to samorządowa instytucja kultury zajmująca się upowszechnianiem i promocją kultury poprzez zaspokajanie potrzeb kulturalnych środowiska oraz rozwijanie różnych dziedzin kultury amatorskiej i profesjonalnej na terenie gminy Rudziniec.

Opis

Gminny Ośrodek Kultury „Rudziniec” jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Rudziniec. Podstawowym zadaniem ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności w zakresie upowszechniania i promocji kultury poprzez zaspokajanie potrzeb kultury środowiska oraz rozwijanie różnych dziedzin kultury amatorskiej i profesjonalnej, w szczególności w dziedzinie wychowania, edukacji oraz programowania osiągnięć i dorobku artystycznego, a także odnowy dziedzictwa kulturowego gminy. Podstawowym celem GOK jest pozyskiwanie i przygotowywanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

Zgodnie ze statutem powyższe zadania ośrodek realizuje m.in. poprzez:

  • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
  • edukację kulturalną;
  • wychowanie przez sztukę, rozrywkę, rekreację;
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
  • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
  • dbałość o zachowanie lokalnych tradycji i obyczajów ludowych;
  • promocję kultury mniejszości narodowych;
  • organizację różnego rodzaju wydarzeń artystycznych i rozrywkowych, w tym koncertów;
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, upowszechnianie wiedzy;
  • współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie pełniejszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz świadczenie innych usług w zakresie kultury.

Swoje statutowe zadania ośrodek realizuje w szczególności poprzez organizację imprez artystycznych i rozrywkowych, spotkań, koncertów, wystaw i odczytów, prowadzenie świetlic i klubów, a także kół zainteresowań i kółek plastycznych, prowadzenie działalności wydawniczej oraz nauki języków obcych.

Kluczową działalnością ośrodka jest prowadzenie licznych zajęć, które mają na celu podnoszenie wiedzy i kształtowanie umiejętności oraz umożliwienie realizacji indywidualnych pasji i zainteresowań. Mają one również wydźwięk społeczny, pomagają bowiem budować wzajemne więzy i poczucie integracji ze społecznością lokalną. Wspierają także w dużym stopniu rozwój amatorskiego ruchu artystycznego. Stała oferta instytucji to m.in. zajęcia taneczne, nauki gry na instrumentach muzycznych, warsztaty (wyplatania wianków, świąteczne, muzyczne) oraz regularne próby funkcjonującego przy niej chóru mieszanego, zespołów wokalnych „Kwiatuszki” i „Kropeczki” oraz Gminnej Orkiestry Dętej. Oferta zajęć jest stale modyfikowana zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami społeczności lokalnej, a także zgodnie ze zmieniającymi się trendami rynkowymi.

Jako animator kultury lokalnej, GOK w Poniszowicach odpowiada także za organizację i współorganizację wielu imprez, które odbywają się na terenie gminy Rudziniec. Są wśród zarówno uroczyste obchody świąt okolicznościowych, religijnych i państwowych, jak i koncerty, wystawy, konkursy oraz festyny plenerowe. Do najważniejszych należą: Noc Świętojańska, cykliczne audycje szkolne i przedszkolne „Młoda Filharmonia”, Gminny Przegląd Kolęd, Gminny Festiwal Piosenki Niemieckiej.

Data lub czas powstania

XXI w.

Gminny Ośrodek Kultury „Rudziniec” został powołany do życia na mocy uchwały nr XXVII/318/01 Rady Gminy Rudziniec z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach.

Położenie obiektu

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury „Rudziniec” znajduje się przy ulicy Parkowej w Poniszowicach.

Dostępność

Gminny Ośrodek Kultury „Rudziniec” jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat harmonogramu organizowanych w nim zajęć, a także planowanych imprez, można znaleźć na stronie internetowej instytucji.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Gminnego Ośrodka Kultury „Rudziniec” w Poniszowicach

www.gok.rudziniec.com

Dokumenty