Starochorzowski Dom Kultury w Chorzowie

SDK działa jako oddział Chorzowskiego Centrum Kultury, przede wszystkim na terenie Starego Chorzowa. Jego bogata oferta zawiera szereg zajęć i warsztatów rozwijających zdolności muzyczne, artystyczne i in. nastawionych na naukę połączoną z rekreacją.

Opis

Chorzowskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Chorzów, a której działalność polega na upowszechnieniu i ochronie kultury. Zgodnie ze statutem, do podstawowych zadań placówki należy:

  1. programowanie, organizowanie i realizowanie działań w zakresie upowszechniania kultury;
  2. rozpoznawanie i rozbudzenie zainteresowań i potrzeb kulturalnych;
  3. kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze;
  4. tworzenie warunków dla łączenia wartości kultury polskiej z kulturą innych krajów;
  5. wspieranie działań na rzecz ochrony dóbr kultury, szczególnie kultury materialnej regionu;
  6. promocja kultury i sztuki.

Zadanie te są realizowane przede wszystkim poprzez organizowanie: zespołowego uczestnictwa w kulturze, różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, form indywidualnej aktywności kulturalnej, imprez kulturalnych, różnorodnych form edukacji pozaszkolnej oraz wystaw.
Starochorzowski Dom Kultury, który jest – obok Miejskiej Galerii Sztuki „MM” – placówką Chorzowskiego Centrum Kultury, wspiera ChCK w realizacji jego zadań statutowych. Jest to miejsce, w którym dzieci, młodzież i dorośli mogą przedstawiać swoje osiągnięcia, realizować marzenia i aspiracje, rozwijać talenty i poznać bliżej świat sztuki. W domu kultury odbywają się liczne zajęcia stałe oraz działa wiele zespołów artystycznych, m.in. taneczne: Zespół Tańca Nowoczesnego „Błyskawica” i Zespół Cheerleaderek „Graffiti”, muzyczne: Zespół Wokalno-Instrumentalny „Trąbki Jerycha”, zespoły wokalne: „Gwar” i „Fresco”, Chór Mieszany „Gwiazda”, Orkiestra Dęta „Chorzowski Brass Band”, teatralne „Animo” oraz twórcze i edukacyjne „Uśmiech”. Przy placówce funkcjonuje Mała Akademia Plastyczna, Pracownia Ceramiki, Dziecięcy Teatr Lalki i Aktora oraz Klub Szachowy.

Data lub czas powstania

XX w.

Historia Chorzowskiego Centrum Kultury, którego oddziałem jest Starochorzowski Dom Kultury, sięga lat 20. XX w., ale placówka rozpoczęła funkcjonowanie pod obecną nazwą dopiero w 2008 r.

Historia

Chorzowskie Centrum Kultury powstało w latach 1927–1934 wraz z wybudowaniem teatru wg projektu Stanisława Michejdy i Lucjana Sikorskiego, który miał symbolizować polskość miasta w odradzającej się Polsce. Dom Ludowy, bo taką właśnie nazwę nosiła wówczas placówka, oprócz sali teatralnej i gimnastycznej, miał mieścić sale zebrań, odczytowe, bibliotekę oraz czytelnię. Salę teatralną oddano do użytku już w 1934 r., a w pięć lat później gotowe było lewe skrzydło budynku, w którym swoje miejsce znalazła biblioteka z czytelnią i Miejski Ośrodek Oświatowy.  
Chorzowski teatr był przez wiele lat kolebką kulturalną miasta. Dom Ludowy działał z prawdziwym rozmachem, organizowano tu liczne spektakle, akademie okolicznościowe i zebrania. Na jego deskach regularnie występowali artyści Teatru Polskiego z Katowic i dawnej Opery Katowickiej z siedzibą w Bytomiu. Występowały tu takie gwiazdy, jak: Hanka Ordonówna, Mieczysław Fogg, Szczepcio i Toncio czy Ada Sari.
Działania wojenne nie zniszczyły dzieła Chorzowian i po ich zakończeniu utworzono tutaj Miejski Dom Kultury i Bibliotekę Miejską. Z czasem powołano Miejski Dom Kultury „Teatr Miejski”, w którym swoją drugą siedzibę znalazła gliwicka operetka. Odbywały się tu też liczne przedsięwzięcia impresaryjne.
W oparciu o decyzję Architekta Miejskiego w 1988 r. teatr został zamknięty do czasu wykonania generalnego remontu i dostosowania budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Z powodu braku środków przebudowę teatru przerwano na pocz. lat 90. W holu budynku działała jedynie Galeria Miejska „MM”, którą otwarto w marcu 2000 r. Zamknięcie teatru nie zakłóciło funkcjonowania lewego skrzydła budynku, gdzie mieściły się m.in. przez pierwsze lata swojego istnienia „Goniec Górnośląski”, Tygodnik „Chorzowianin”, a także księgarnia im. Karola Miarki i Biblioteka Publiczna. Znalazły tu też swoje siedziby stowarzyszenia, organizacje społeczne, a także firmy prywatne.   

W 1998 r. Komisja Kultury Rady Miasta opracowała „Program polityki kulturalnej dla miasta Chorzowa”, w którym ważną rolę wyznaczono Chorzowskiemu Centrum Kultury. W 2000 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o wieloletniej inwestycji, przewidującej remont odtworzeniowy budynku przy ulicy Sienkiewicza 3. Rok później powstał projekt budowlano-wykonawczy.
Otwarcie wyremontowanej i unowocześnionej placówki nastąpiło w styczniu 2008 r. koncertem „Chorzowianie – Chorzowianom”.

Forma ochrony prawnej

Siedziba Starochorzowskiego Domu Kultury jest wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr rej. A/1459/92 z 07.05.1992 r.

Położenie obiektu

Starochorzowski Dom Kultury jest położony przy ulicy Siemianowickiej na terenie Chorzowa Starego.

Dostępność

Dom Kultury jest otwarty codziennie w godz. od 8:00 do 21:00 oraz w soboty i niedziele wg grafików zajęć i imprez.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Chorzowskiego Centrum Kultury

chck.bip.chorzow.eu
www.chck.pl

Dokumenty