Gminny Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna w Istebnej

GOK, jako główny animator życia kulturalnego Trójwsi Beskidzkiej, koncentruje swoją działalność na promowaniu bogatych tradycji ludowych regionu. Organizuje imprezy, wystawy, wernisaże. W jego ramach działają zespoły oraz prowadzone są stałe zajęcia.

Opis

Gminny Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna jest instytucją upowszechniania kultury, której organizatorem jest Gmina Istebna. Zgodnie ze statutem, jego podstawowym celem jest pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. Do podstawowych zadań instytucji należy rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych oraz kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze. GOK-BP realizuje je przede wszystkim poprzez:

 • rozwój i podnoszenie poziomu życia kulturalnego mieszkańców gminy, kultywowanie starych tradycji ludowych i kultury ludowej regionu, rozwijanie zainteresowań mieszkańców, szczególnie w zakresie budownictwa  regionalnego, rzeźby ludowej, koronkarstwa, haftu i pieśni ludowej;
 • prowadzenie pracy środowiskowej poprzez organizowanie imprez oświatowych, artystycznych i rozrywkowo-rekreacyjnych;
 • koordynowanie działalności zespołów regionalnych i kół zainteresowań;
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością placówek kulturalno- wychowawczych na terenie gminy.

Jeżeli chodzi o działalność Biblioteki, która funkcjonuje w strukturze instytucji, służy ona rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności wsi. Zgodnie ze statutem, do jej zadań należy m.in.:

 • gromadzenie, opracowywanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych, utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących wsi i jego społeczności;
 • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących zwalczaniu uzależnień i patologii społecznej;
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na terenie gminy;
 • współpraca z biblioteką powiatową w zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu;
 • udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy, bez względu na ich wiek, wykształcenie, status społeczny, narodowość, przekonania religijne, w tym chorych i niepełnosprawnych;
 • tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych;
 • organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo oraz pożądane formy współżycia społecznego.

W skład sieci bibliotecznej na terenie gminy Istebna wchodzi, oprócz biblioteki centralnej, filia nr 1 w Jaworzynce i filia nr 2 w Koniakowie.

Kluczową formą działalności GOK-BP jest prowadzenie licznych zajęć, które mają na celu podnoszenie wiedzy i kształtowanie umiejętności oraz umożliwienie realizacji indywidualnych pasji i zainteresowań. Mają one również wydźwięk społeczny, pomagają bowiem budować wzajemne więzy i poczucie integracji ze społecznością lokalną. Wspierają także w dużym stopniu rozwój amatorskiego ruchu artystycznego. Stała oferta instytucji to m.in. zajęcia plastyczne, w tym funkcjonująca w Ośrodku Edukacji Ekologicznej pod patronatem GOK-BP, Nadleśnictwa Wisła i Urzędu Gminy – Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej, zajęcia rekreacyjne i sportowe.

Niezwykle ważną formą działalności ośrodka jest ponadto organizowanie imprez, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Ich znaczenie jest o tyle istotne, że mają one pozytywny wpływ na kształtowanie właściwego wizerunku Istebnej na mapie turystycznej i kulturowej Polski. Do najważniejszych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez GOK należą m.in.: Zawody Furmanów, Międzynarodowy Bieg Narciarski o Istebniański Bruclik, Międzynarodowy Rajd Narciarsko-Pieszy „U Źródeł Wisły”, Rajd Turystyczny im. Jerzego Kukuczki, Obchody na „Świętego Jana” na Sałaszu na Baraniej Górze, Beskidy MTB Trophy, Dni Istebnej, Spotkanie Gajdoszy i Dudziarzy, Festyn Istebniański (w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej), Dni Koronki, Dożynki Gminne oraz „Beskidzki Grani” – Spotkanie Muzykantów z Trójwsi, a także wiele wystaw twórczości ludowej, uroczyste obchody świąt okolicznościowych, państwowych i religijnych, konkursów, etc.

Data lub czas powstania

2000 r. (XX w.)

Gminny Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna w Istebnej został powołany do życia na mocy uchwały XIX/159/2000 z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Materiał budowlany

Obiekt murowany.

Forma ochrony prawnej

Siedziba GOK – dawny budynek szkoły – jest wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr rej. 150/60 (R/590/60) z 27.02.1960 r. oraz A-312/78 z 21.04.1978 r.

Położenie obiektu

Siedziba GOK mieści się w zabytkowym dawnym budynku szkoły z 1819 r.

Dostępność

GOK-BP jest czynny w poniedziałki i wtorki w godz. od 9:00 do 16:00, w środy i piątki w godz. od 13:00 do 20:00 oraz w pierwsze soboty miesiąca w godz. od 9:00 do 13:00.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Gminnego Ośrodka Kultury – Biblioteki Publicznej w Istebnej www.istebna.bip.info.pl

www.ug.istebna.pl

Dokumenty