Siemianowickie Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich

Siemianowickie CK to samorządowa instytucja kultury, która organizuje koncerty, spektakle i imprezy rozrywkowe. Poprzez działające tutaj sekcje i zespoły artystyczne umożliwia rozwój artystyczny i intelektualny dzieci, młodzieży i dorosłych.

Opis

Siemianowickie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Siemianowice Śląskie. Zgodnie ze statutem, centrum służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury, także kultury fizycznej, dba o jego prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie współpracując z ośrodkami kulturalnymi na terenie kraju i za granicą, z organami administracji publicznej, z organizacjami pozarządowymi, z placówkami oświatowymi oraz z innymi osobami prawnymi i fizycznymi zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności. Do jego podstawowych zadań należy w szczególności:

  • programowanie, organizowanie i realizacja działań w zakresie upowszechniania kultury;
  • rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych;
  • kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze;
  • poszukiwanie nowych form działalności kulturalnej;
  • promocja kultury i sztuki.

Swoje statutowe zadania Siemianowickie Centrum Kultury realizuje przede wszystkim poprzez:

  • organizowanie i popularyzowanie zajęć w sekcjach artystycznych;
  • organizowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej i różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
  • współdziałanie ze środowiskami twórczymi;
  • organizowanie imprez kulturalnych;
  • prowadzenie działalności reklamowej i informacyjnej.

Siedzibą centrum jest budynek w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Niepodległości 45. W skład struktury organizacyjnej instytucji wchodzą również: amfiteatr w parku miejskim, budynek przy ulicy Wierzbowej 2 oraz ekskluzywne pomieszczenia w zabytkowym pałacyku Fitznera przy ulicy 27 Stycznia 3.

Kluczową formą działalności Siemianowickiego Centrum Kultury jest prowadzenie licznych zajęć, które mają na celu podnoszenie wiedzy i kształtowanie umiejętności oraz umożliwienie realizacji indywidualnych pasji i zainteresowań. Mają one również wydźwięk społeczny, pomagają bowiem budować wzajemne więzy i poczucie integracji ze społecznością lokalną. Wspierają także w dużym stopniu rozwój amatorskiego ruchu artystycznego. Stała oferta instytucji to m.in. zajęcia muzyczno-taneczne, wokalne i rekreacyjno-sportowe. Działają tutaj różnorodne sekcje, w tym m.in. językowa, fotograficzna, wokalna, szachowa, dwie pracownie: ceramiczna i plastyczna (wraz z galerią dziecięcą „Okienko”) oraz Mała Akademia Sztuki – Pracownia Plastyczna „Jarzębina”. Swoje spotkania i próby odbywają tu regularnie zespoły amatorskiego ruchu artystycznego, tak dla dorosłych (zespół pieśni i tańca „Siemianowice”, który w 2010 r. obchodził jubileusz 100-lecia istnienia, chór mieszany „Cantamus Sibi”, utworzony w 1919 r. chór męski „Chopin” i Siemianowicka Orkiestra Rozrywkowa), jak i dla dzieci i młodzieży (zespół taneczny „Entliczek”, zespół taneczny „Flesz”, zespół taneczny „Flesz Junior” i dziecięcy zespół pieśni i tańca „Siemianowice”). W odnowionej sali koncertowej pałacyku Fitznera odbywają się cykliczne spotkania w ramach Poniedziałkowych Salonów Muzycznych czy Czwartkowych Wieczorów Kulturalnych. Centrum jest organizatorem wszelkich imprez miejskich, skierowanych zarówno do mieszkańców, jak i przyjeżdżających tutaj turystów.

Data lub czas powstania

XXI w.

Siemianowickie Centrum Kultury zostało utworzone na mocy Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 327/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury o nazwach: Miejski Ośrodek Kultury, Dom Kultury „Pod Jarzębiną”, Siemianowickie Centrum Kultury i utworzenia jednej samorządowej instytucji kultury o nazwie Siemianowickie Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich.

Forma ochrony prawnej

Jeden z obiektów Siemianowickiego Centrum Kultury – zabytkowy pałacyk Fitznera – jest wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr rej. A/235/09 z 31.05.1995 r.

Położenie obiektu

Główna siedziba Siemianowickiego Centrum Kultury mieści się w Bytkowie przy ulicy Niepodległości.

Dostępność

Siemianowickie Centrum Kultury jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat harmonogramu organizowanym w nim zajęć można znaleźć na stronie internetowej placówki.

Źródła, informacje w Internecie

www.siemck.pl

Dokumenty