Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Częstochowski ROK jako instytucja kultury samorządu województwa śląskiego obejmuje swoją działalnością cały region częstochowski. Zajmuje się animowaniem życia kulturalnego, promocją kultury, edukacją i wspieraniem podmiotów związanych z kulturą.

Opis

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie jest wojewódzką samorządową instytucją kultury Województwa Śląskiego i wraz z Regionalnymi Ośrodkami Kultury w Bielsku-Białej i Katowicach prowadzi w imieniu organizatora działalność polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury.

Głównym obszarem działania ROK jest częstochowski subregion północny województwa śląskiego, w skład którego wchodzą: 4 powiaty (w tym: 1 miasto na prawach powiatu – Częstochowa oraz 3 powiaty ziemskie: kłobucki, częstochowski, myszkowski oraz 30 gmin (w tym 1 gmina miejska, 6 gmin miejsko-wiejskich oraz 23 gminy wiejskie). Zwyczajowo ROK współpracuje w zakresie rozwoju kultury również z obszarami subregionu środkowego, w skład którego wchodzą powiaty: lubliniecki, zawierciański i tarnogórski. Do innych partnerów ROK należą: samorządowe instytucje artystyczne i upowszechniania kultury, organizacje pozarządowe, instytucje i placówki oświatowe oraz instytucje i osoby związane z działalnością kulturalną.

Część działań programowych Regionalnego Ośrodka Kultury wykracza poza podstawowy zasięg regionalny, obejmując przedsięwzięcia wojewódzkie, ogólnopolskie i międzynarodowe.

Cele strategiczne instytucji obejmują:

 • animację lokalnych środowisk twórczych;
 • ochronę dziedzictwa kulturowego regionu w kontekście zachowania jego odrębności kulturowej;
 • wykorzystanie możliwości wynikających z przynależności Polski do UE;
 • promowanie dokonań artystycznych i kulturalnych regionu w kraju i zagranicą;
 • rozbudzanie poczucia patriotyzmu lokalnego, który wpisuje się w ideę „małych ojczyzn”.

Przyjęta koncepcja programowa ROK zakłada:

 • pomoc samorządowym instytucjom kultury i stowarzyszeniom społeczno-kulturalnym w ich działalności podstawowej;
 • wspieranie działalności artystycznej twórców i zespołów nieprofesjonalnych, reprezentujących różnorodne dziedziny sztuki oraz ich promocję w kraju i zagranicą;
 • ochronę, pielęgnowanie i wspomaganie rozwoju kultury ludowej, dokumentowanie zjawisk folklorystycznych i ożywianie wygasających już przejawów ludowej twórczości;
 • doskonalenie zawodowe i specjalistyczne pracowników, animatorów i twórców kultury poprzez organizowanie warsztatów, szkoleń i kursów oraz poradnictwo kulturalne dla wszystkich zainteresowanych;
 • gromadzenie informacji o kulturze m. in. w postaci bazy danych, udostępnianie materiałów informacyjnych o stanie kultury oraz dokumentowanie życia kulturalnego w mieście i regionie.

Najważniejsze funkcje Regionalnego Ośrodka Kultury można określić jako: inspirująco-doradczą, ochrony dziedzictwa kulturowego, promocyjną, informacyjną oraz edukacyjną.

Placówka organizuje prezentację dorobku amatorskiego ruchu artystycznego oraz dokonuje konfrontacji osiągnięć zespołów i twórców, doskonali i dokształca twórców i pracowników kultury. Ośrodek zajmuje się gromadzeniem, aktualizowaniem i udostępnianiem informacji o kulturze regionu częstochowskiego oraz dokumentowaniem jej rozwoju. ROK organizuje festiwale, przeglądy, konkursy, koncerty, wystawy fotograficzne i plastyczne oraz turnieje wiedzy, szkolenia i warsztaty, wykłady, seminaria oraz plenery malarsko-fotograficzne.

Do najważniejszych przedsięwzięć ROK należą: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Sacrum w literaturze”, Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Z daleka i z bliska”, Ogólnopolski Festiwal Pieśni Pielgrzymkowej i Liturgicznej „Gaudium et Gloria”, Ogólnopolski Konkurs Fotografii Cyfrowej „Cyberfoto”, Wojewódzki Festiwal Muzyki Chóralnej im. Wojciecha Łukaszewskiego oraz Jurajski Przegląd Zespołów Ludowych „Obrzędy, zwyczaje, tradycje”.

Data lub czas powstania

XX w.

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie powstał jako Wojewódzki Ośrodek Kultury w 1975 r.

Rodzaj zbiorów, ekspozycji

W galerii Art-Foto Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie odbywają się wystawy fotograficzne oraz plastyczne.

Położenie obiektu

Siedziba Regionalna Ośrodka Kultury mieści się w Częstochowie przy ulicy Ogińskiego.

Dostępność

ROK w Częstochowie jest placówką ogólnodostępną, pracującą od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

Parking

Niewielki płatny parking znajduje się przed ośrodkiem.

Sale konferencyjne

Regionalny Ośrodek Kultury dysponuje salą konferencyjną na 80 osób w układzie teatralnym o powierzchni 100 metrów kwadratowych. Możliwość dowolnej konfiguracji miejsc ( np. sala w ustawieniu bankietowym, w ustawieniu w podkowę).

Sala posiada:

 • klimatyzację,
 • dostęp do łącza internetowego i WiFi,
 • ekran,
 • rzutnik multimedialny,
 • nagłośnienie,
 • tablicę do flipchartu,
 • naturalne oświetlenie oraz możliwość zaciemnienia.

Źródła, informacje w Internecie

www.rok.czestochowa.pl

Promowane wydarzenia Archiwum wg daty wydarzenia

Dokumenty