Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie

GOK w Lelowie jako gminna instytucja kultury prowadzi koła i sekcje zainteresowań (m.in. warsztaty rękodzieła artystycznego). W jego ramach działa Centrum Kształcenia na Odległość na Wsi. Placówka jest także organizatorem wielu imprez.

Opis

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie jest instytucją kultury, której podstawowym celem jest inicjowanie, programowanie i organizowanie działalności kulturalnej i artystycznej oraz realizacja zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Działalność GOK ma charakter wielokierunkowy i prowadzona jest zgodnie z potrzebami mieszkańców. Polega ona na inspirowaniu i działalności kulturalnej i oświatowo-wychowawczej na terenie gminy, a w szczególności na:

  • rozwijaniu czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy w życiu kulturalnym;
  • inspirowaniu i rozwijaniu zainteresowań amatorską twórczością artystyczną;
  • upowszechnianiu wiedzy oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych związanych z kształceniem ustawicznym i doskonaleniem zawodowym;
  • podtrzymywaniu pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych, które miały miejsce na terenie gminy;
  • organizacji kulturalnej rozrywki, zabawy i rekreacji;
  • popularyzacji poszczególnych dziedzin sztuki i ludzi sztuki.

Oferta programowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie ukierunkowana jest przede wszystkim na wspieranie uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży, lokalnych animatorów i nieprofesjonalnych twórców kultury, zespołów artystycznych, szeroko rozumianą promocję gminy, pielęgnowanie tradycji i historii, a także na działalność opiekuńczo-wychowawczą.

Cele te realizowane są m.in. poprzez prowadzenie licznych zajęć, które mają na celu podnoszenie wiedzy i kształtowanie umiejętności oraz umożliwienie realizacji indywidualnych pasji i zainteresowań. Posiadają one również wydźwięk społeczny, pomagają bowiem budować wzajemne więzy i poczucie integracji ze społecznością lokalną. Wspierają także w dużym stopniu rozwój amatorskiego ruchu artystycznego. Stała oferta lelowskiego ośrodka kultury to m.in. zajęcia w ramach działających tutaj sekcji: artystycznej (organizującej przede wszystkim doskonałe warsztaty decoupage i rękodzieła artystycznego) i muzycznej oraz organizowanie prób zespołów wokalno-instrumentalnych: „Iskierki”, „Ogniki” i „Trzask” oraz orkiestry dętej.

Niezwykle ważną częścią działalności lelowskiego GOK jest organizacja imprez. Niewątpliwie najważniejsze z nich to imprezy o charakterze historycznym, przygotowywane wspólnie z Lelowskim Towarzystwem Historyczno-Kulturalnym im. Walentego Zwierkowskiego, czyli Święto Czulimu Czulentu – Lelowskie Spotkania Kultur oraz Rocznica Bitwy pod Mełchowem.

Festiwal kultury polskiej i żydowskiej „Święto Ciulimu Czulentu” jest jednym z najważniejszych i największych wydarzeń tego typu w Polsce, a jego podstawowym zadaniem jest kultywowanie pamięci o wspólnej historii Polaków i Żydów oraz pokazywanie przenikania się kultur, nauka tolerancji i wzajemnego zrozumienia. W ramach festiwalu prezentowania jest kultura polska i żydowska: muzyka, taniec, tradycje, potrawy, a także regionalna kultura polska przede wszystkim z terenów ziemi lelowskiej. Unikatową wartością imprezy jest uczestniczenie w nim chasydów związanych z Lelowem przez urodzonego i pochowanego tutaj mistrza, cadyka Dawida Bidermana. Festiwal organizowany jest od 2003 r. z inicjatywy wójta gminy i rabina Simcha Krakowskiego. Impreza otrzymała certyfikat nadany przez Częstochowską Organizację Turystyczną jako Produkt Turystyczny, a potrawa „Ciulim lelowski” i „Czulent lelowski” otrzymały certyfikaty potrawy regionalnej. „Ciulim lelowski” został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych województwa śląskiego w kategorii „gotowe dania i potrawy”.

Z kolei Rocznice Bitwy pod Mełchowem to imprezy o charakterze inscenizacji historycznych. Uroczystości rozpoczynają się mszą św. w kaplicy pw. św. Brata Alberta, po zakończeniu której odbywa się apel poległych, a także przedstawiany jest rys historyczny bitwy. Najbardziej widowiskowym punktem imprezy jest inscenizacja walk z okresu powstania styczniowego. Uczestniczą w nim grupy rekonstrukcji historycznej: Pułk Żuawów Śmierci z Buska-Zdroju, Pułk Mohylewskiego z Radomia oraz grupa jeźdźców z hotelu „Amazonka” i gospodarstwa agroturystycznego „Bantamka” z Rokitna. Pokaz walk uzupełniany jest efektownym ostrzałem artyleryjskim. Udział w inscenizacji pozwala przenieść się w realia 1863 r. i stanowi zarazem znakomitą lekcję historii.

Położenie obiektu

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie znajduje się przy ulicy Szczekocińskiej.

Dostępność

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat harmonogramu organizowanych tutaj zajęć można znaleźć na stronie internetowej instytucji.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie

www.goklelow.pl

Dokumenty