Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach

GOK proponuje bardzo szeroką ofertę kulturalną. Jego działalność polega na prowadzeniu sekcji, kół zainteresowań i zespołów dla dzieci i młodzieży. Funkcjonują tutaj m.in. Zespół Regionalny „Magurzanie”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz kapela ludowa.

Opis

Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Łodygowice. Ośrodek realizuje zadania w dziedzinie edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury i sztuki oraz usług kulturalnych, wynikających z potrzeb sygnalizowanych przez poszczególne środowiska lokalne i mieszkańców Gminy. Zgodnie ze statutem, do zadań GOK należy m.in.:

 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
 • tworzenie, dokumentowanie, gromadzenie i udostępnianie dóbr kultury;
 • ochrona i rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego, a w szczególności folkloru i sztuki ludowej;
 • rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych;
 • promowanie lokalnej kultury i tradycji.

GOK realizuje swoje statutowe zadania w ramach dwóch placówek – Ośrodka Kultury w Łodygowicach, stanowiącego jednocześnie siedzibę GOK oraz w swojej filii w Pietrzykowicach pn. „Klub Promyczek”. 

Działalność GOK jest bardzo szeroka. Jej podstawę stanowi prowadzenie licznych zajęć stałych, które mają na celu podnoszenie wiedzy i kształtowanie umiejętności oraz umożliwienie realizacji indywidualnych pasji i zainteresowań. Mają one również wydźwięk społeczny, pomagają bowiem budować wzajemne więzy i poczucie integracji ze społecznością lokalną. Regularnie odbywają się tutaj zajęcia w sekcjach plastycznej, tańca nowoczesnego, gry na instrumentach muzycznych i modelarskiej. Wszystkie z nich prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów, posiadających również przygotowanie pedagogiczne. Amatorski ruch artystyczny rozwija się doskonale dzięki prowadzeniu licznych zespołów, w tym, m.in. powstałego w 1984 r. zespołu regionalnego „Magurzanie”, kapeli ludowej, formacji tańca „Axlop” oraz funkcjonującej od 2000 r. młodzieżowej orkiestry dętej.  

GOK jest również organizatorem lub współuczestniczy w organizowaniu wielu imprez o charakterze cyklicznym. Do najważniejszych należą:

 • Dni Łodygowic – odbywająca się w sierpniu wakacyjna plenerowa impreza rekreacyjno-sportowa, mająca również charakter promocyjny;
 • Diecezjalny Przegląd Kolęd i Pastorałek – impreza organizowana wspólnie z parafię pw. św. Szymona i Judy Tadeusza oraz „Nasz Czas”, w której udział  biorą działające przy parafiach zespoły z terenu diecezji bielsko-żywieckiej;
 • Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych w Pietrzykowicach – na którym prezentują się lokalne grupy kolędnicze;
 • cykl imprez „Wielkanoc w Tradycji Naszych Przodków”, w ramach, których odbywają się konkursy plastyczne na kartkę wielkanocną oraz stroik;
 • Gminny Konkurs Recytatorski – konkurs skierowany do dzieci i młodzieży, cieszący się już od kilku lat wielką popularnością;
 • Gminny Przegląd Dziecięcych Zespołów Artystycznych – przegląd dorobku amatorskich grup dziecięcych działających na terenie gminy Łodygowice w szkołach, przedszkolach, GOK-u, etc.;
 • Konkurs Tradycji Ludowych – przegląd zwyczajów i obrzędów z udziałem wszystkich funkcjonujących na terenie gminy Kół Gospodyń Wiejskich;
 • Łodygowickie Spotkania ze Sztuką;
 • Tradycyjne Dożynki Gminne.

Ponadto GOK organizuje koncerty noworoczne, biesiady muzyczne, festyny i zabawy taneczne, imprezy mikołajkowe, wycieczki krajoznawcze, tournee artystyczne, w tym zagraniczne, półkolonie letnie, ferie zimowe, turnieje szachowe, wystawy, przedstawienie teatralne, warsztaty folklorystyczne, pogadanki w szkołach i wiele innych imprez. Wspomaga działalność organizacji społecznych, obsługuje imprezy organizowane przez inne podmioty.

Data lub czas powstania

XX w.

Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach został powołany do życia w 1976 r.

Położenie obiektu

Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach mieści się w Domu Strażaka przy placu Wolności.

Dostępność

Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach jest czynny w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. od 8:00 do 19:00, w środy w godz. od 8:00 do 20:00 oraz w piątki w godz. od 8:00 do 18:00.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach

www.lodygowicegok.pl

www.lodygowice.pl/jednostki-gminne/gminny-osrodek-kultury.html

Dokumenty