Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach

GOK w Mierzęcicach działa od 1978 r. Animuje życie kulturalne, inspiruje do realizowania pasji i zainteresowań w dziedzinie kultury i sztuki. Jest organizatorem imprez, stałych zajęć artystycznych, prowadzi także liczne zespoły.

Opis

Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach jest samorządową instytucją kultury. Jego podstawowym zadaniem jest prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury poprzez zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa i rozwijanie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej. Zgodnie ze statutem, do zakresu działalności GOK należy w szczególności:

  • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, sport i wypoczynek;
  • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką, wiedzą, sportem i wypoczynkiem;
  • tworzenie warunków dla rozwoju i kultywowania lokalnej tradycji i obyczajów ludowych;
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych;
  • kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Swoje statutowe zadania GOK realizuje w szczególności poprzez:

  • organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze w zakresie organizacji koncertów, występów estradowych, przedstawień, przeglądów, konkursów amatorskiego ruchu artystycznego;
  • organizowanie zajęć i imprez dla dzieci i młodzieży szkolnej o  charakterze rozrywkowym, sportowo-rekreacyjnym, konkursów, turniejów tematycznych, etc.;
  • organizowanie indywidualnych i grupowych form aktywności kulturalnej w zakresie tworzenia i prowadzenia działalności amatorskiego ruchu artystycznego, kół i zespołów zainteresowań;
  • prowadzenie działalności wydawniczej (informatory, foldery, etc.) informującej o działalności i przedsięwzięciach kulturalno-społecznych.

Kluczową działalnością ośrodka jest prowadzenie licznych zajęć, które mają na celu podnoszenie wiedzy i kształtowanie umiejętności oraz umożliwienie realizacji indywidualnych pasji i zainteresowań. Mają one również wydźwięk społeczny, pomagają bowiem budować wzajemne więzy i poczucie integracji ze społecznością lokalną. Wspierają także w dużym stopniu rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.

Działalność GOK przeżywa obecnie swoją drugą młodość, po wcześniejszym okresie zastoju. Organizacja lokalnych imprez kulturalnych, takich jak „Dzień Kobiet KGW – Przegląd Artystyczny Kół Gospodyń Wiejskich”, „Dożynki Gminne – Pląsy Wiejskie”, „Święto Pieczonego Ziemniaka” – uaktywniły działalność i pracę kół gospodyń wiejskich oraz ochotniczych straży pożarnych na niwie kultury. Swoją działalność rozwija także kapela regionalna „Mierzęcice” propagująca i popularyzująca muzykę i pieśń ludową nie tylko w lokalnym środowisku, ale również w całym województwie i poza jego granicami. Sukcesem i osiągnięciem artystycznym kapeli jest niewątpliwie nagranie radiowe dla Polskiego Radia – Oddział Katowice w audycji „Wędrówki muzyczne”. Poza kapelą, coraz większe sukcesy odnosi również Zespół Folkloru i Tradycji Ludowej „Mierzęcanki”.

Gminny Ośrodek Kultury gościł artystów scen polskich m.in. „Kabaret Drozda”, „Kabaret 60 – latka”, „Kabaret Trojaczki Śląskie”, Gwiazdy Telefoniady TV Katowice i inne. Co roku organizowane są konkursy plastyczne dla dzieci, turnieje i zawody sportowo-rekreacyjne (m.in. w tenisie stołowym i szachach) oraz występy teatralne i cyrkowe.

Gminny Ośrodek Kultury finansowany z dotacji Rady Gminy również sam podejmuje działania gospodarcze w celu pozyskania środków na realizację zadań kulturalnych, czego przykładem jest m.in. organizacja targu – bazaru, najem sal w obiekcie oraz administrowanie ośrodka wczasowego „Gminiec”.

GOK prowadzi również działalność informacyjno-wydawniczą poprzez wydawanie biuletynu samorządowego „Nasza Gmina”.

Data lub czas powstania

XX w.

Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach został powołany do życia na mocy uchwały Gminnej Rady Narodowej w Mierzęcicach z dnia 5 czerwca 1978 r.

Położenie obiektu

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach mieści się przy ulicy Wolności.

Dostępność

Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat harmonogramu organizowanych w nim zajęć można znaleźć na stronie internetowej Gminy Mierzęcice.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach        

www.mierzecice.pl

Dokumenty