Gminny Ośrodek Kultury w Milówce

GOK w Milówce, jako gminna instytucja kultury, zajmuje się przede wszystkim promowaniem i kultywowaniem bogatej przeszłości kulturalnej gminy, której cechą charakterystyczną jest folklor góralski. Placówka organizuje w związku z tym wiele imprez.

Opis

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Milówka. Zgodnie ze statutem, do zakresu jego działalności należy:

 • edukacja kulturalna społeczności gminy;
 • gromadzenie, tworzenie i dokumentowanie dóbr kultury;
 • udostępnianie i upowszechnianie dóbr kultury;
 • ochrona dorobku kulturalnego;
 • tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego;
 • rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

GOK wykonuje następujące zadania:

 • prowadzenie całości spraw związanych z funkcjonowaniem gminnej biblioteki publicznej, a w tym zakresie:
  • gospodarowanie obiektami i lokalami biblioteki oraz jej filii;
  • gospodarowanie księgozbiorami zgodnie z ustawą o bibliotekach, powiększanie księgozbiorów oraz ich aktualizacja;
  • udostępnianie księgozbiorów czytelnikom na zasadach określonych w regulaminie biblioteki;
  • propagowanie czytelnictwa poprzez organizowanie pokazów, wystaw, konkursów, spotkań z twórcami, etc.
 • prowadzenie całości spraw związanych z funkcjonowaniem kina „Tęcza” w Milówce, a w tym zakresie zwłaszcza: gospodarowanie obiektem kina, ustalenie repertuaru, organizacja i przeprowadzanie projekcji oraz organizowanie występów zespołów artystycznych;
 • prowadzenie wszystkich spraw związanych z działalnością Zespołu Pieśni i Tańca im. Józefa Szczotki w Milówce oraz Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Szarotki” z siedzibą w Kamesznicy;
 • prowadzenie wszystkich spraw obejmujących funkcjonowanie izby regionalnej „Stara Chałupa”, w tym organizowanie wystaw pokazów dzieł sztuki regionalnej.

Ponadto GOK realizuje zadania własne Gminy Milówka w zakresie kultury fizycznej, w tym m.in. popularyzuje walory rekreacji ruchowej, organizuje zawody, zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne.

Działalność GOK jest niezwykle istotna, przede wszystkim z uwagi na bardzo bogatą przeszłość kulturalną Milówki, która związana jest z jej położeniem i przynależnością do regionu charakteryzującego się góralskim folklorem. Jego przejawy związane były z pracą na roli, hodowlą, życiem towarzyskim i rodzinnym, a ich materialnym dziedzictwem są zwyczaje, które niegdyś towarzyszyły każdej czynności rolniczej, świętom rodzinnym i kościelnym. Wyrosły one jeszcze z obrzędów prasłowiańskich i świadczyły o wielkim przywiązaniu do przeszłości i do tradycji. Z biegiem lat wszystkie te zwyczaje i obrzędy stopniowo zanikały. Dzięki działalności GOK, jak również wielu mieszkańcom Milówki, pamięć o nich jest żywa do dnia dzisiejszego. Współcześnie przywoływane są one przede wszystkim w czasie różnego rodzaju imprez i wydarzeń kulturalnych, które w większości są organizowane lub współorganizowane przez GOK. Do najważniejszych należą: Gody Żywieckie, Przegląd Piosenki Religijnej, Dni Muzyki, Dożynki Gminne – Turniej Wsi oraz wszelkiego rodzaju konkursy i imprezy plenerowe. Mają one również niezwykle istotny wydźwięk promocyjny, który w przypadku miejscowości o tak bogatym dziedzictwie kulturowym i jednocześnie doskonałych warunkach do uprawiania turystyki górskiej, jest bardzo ważny.

Milówka wielu z nas kojarzy się z braćmi Golec i ich znanym nie tylko w Polsce zespołem. Fundacja założona przez artystów – Fundacja Braci Golec – stale współpracuje z GOK. Efektem tej współpracy jest m.in. wspólna realizacja projektu pn. „Edukacja regionalna drogą do zrównoważonego rozwoju w gminie Milówka”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Jego głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej, wzrost wiedzy dotyczącej regionu Żywiecczyzny i wzrost poczucia wspólnej góralskiej tożsamości.

Data lub czas powstania

XX w.

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce został powołany do życia na mocy uchwały nr XXV/203/2000 Rady Gminy Milówka z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Gminy Milówka.

Położenie obiektu

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce znajduje się przy ulicy Dworcowej.

Dostępność

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat jego działalności można znaleźć na stronie internetowej gminy.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce

www.milowka.com.pl

www.milowka.pl

www.fundacjabracigolec.pl

Archiwum wg daty wydarzenia

Dokumenty