Pszczyńskie Centrum Kultury

Pszczyńskie CK jako jeden z animatorów życia kulturalnego w mieście, odgrywa kluczową rolę w kreowaniu działań kulturalnych. Dzięki jego działalności miasto odzyskuje swój blask miejsca artystycznego i kulturowego, jakim było za czasów książąt von Pless.

Opis

Pszczyńskie Centrum Kultury jest gminną instytucją kultury. Jego terenem działania jest gmina Pszczyna. Instytucja prowadzi swoją działalność w następujących obiektach:

 • Dom Kultury w Pszczynie przy ulicy Piastowskiej 1 (siedziba PCK);
 • Dom Kultury w Pszczynie przy ulicy Bednarskiej 13;
 • Muzeum Prasy Śląskiej i Izbie u Telemanna w Pszczynie przy ulicy Piastowskiej 26.

Pszczyńskie Centrum Kultury realizuje działania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Przy ich realizacji współdziała z instytucjami kultury, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej.

Zgodnie ze statutem, do podstawowych zadań Pszczyńskiego Centrum Kultury należy:

 1. rozpoznawanie i rozbudzenie zainteresowań i potrzeb kulturalnych;
 2. przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kulturalnych;
 3. kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Wymienione zadania Pszczyńskie Centrum Kultury realizuje przede wszystkim przez organizowanie:

 1. zespołowego uczestnictwa w kulturze poprzez prowadzenie sekcji, kół zainteresowań oraz zespołów artystycznych;
 2. różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę;
 3. form indywidualnej aktywności kulturalnej;
 4. imprez kulturalnych: koncertów, wystaw, przeglądów;
 5. różnorodnych form edukacji pozaszkolnej;
 6. popularyzacji działalności Pszczyńskiego Centrum Kultury poprzez wydawanie informatora lub działu w gazecie samorządowej.

Dodatkowo PCK może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającą na: wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych; organizowaniu spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, prowadzeniu nauki języków obcych; prowadzeniu kursów; odpłatnym doradztwie (w dziedzinach związanych z działalnością statutową); organizowaniu imprez rozrywkowych; prowadzeniu działalności wydawniczej; świadczeniu usług poligraficznych, fonograficznych, fotograficznych, video-filmowych, plastycznych oraz innych usług z zakresu kultury; prowadzeniu edukacji artystycznej w różnorodnych formach; wypożyczaniu sprzętu technicznego i innego; realizowaniu imprez zleconych; prowadzeniu sprzedaży dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego oraz drobnego handlu z wyłączeniem napojów alkoholowych; prowadzeniu małej gastronomii z wyłączeniem napojów alkoholowych.

Pszczyńskie Centrum Kultury odgrywa kluczową rolę w kreowaniu działań kulturalnych Pszczyny. Rocznie organizuje ponad 150 imprez, pod jego patronatem działa prawie 20 zespołów folklorystycznych i młodzieżowych, w tym: zespoły śpiewacze „Wiślanie”, „Brzeźczanie”, „Czarkowianki”, „Jankowiczanki”, „Studzieńcznie” i „Mali Studzieńcznie”, zespoły regionalne „Ćwiklice”, „Dolanie z Łąki”, „Pszczyna”, zespół obrzędowy „Pioskowanie”, zespół pieśni i tańca „Rudołtowice” oraz „Małe Jankowianki” i kapela „Grajki”. Każdy z nich w swojej historii występował na festiwalach czy uczestniczył w konkursach, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Każdego tygodnia w zajęciach organizowanych przez PCK uczestniczy prawie pół tysiąca osób. Kalendarz zajęć obejmuje: rytmikę, ceramikę i plastykę, taniec towarzyski i nowoczesny, aerobik, jogę, język angielski, strategiczne gry planszowe oraz komputery.

Przy PCK działają: Pszczyński Klub Filmowy, „Galeria 13” oraz „Scena Satyry i Rozrywki”. Placówka jest organizatorem m.in. czerwcowego Wielkiego Pikniku Pszczyńskim „Regiony Europy i świata”, „Dni Pszczyny”, czy odbywających się od maja do sierpnia „Pszczyńskich Koncertów Plenerowych”.

Materiał budowlany

Budynek murowany.

Forma ochrony prawnej

Do wojewódzkiego rejestru zabytków jest wpisany dom, w którym mieści się funkcjonujące w ramach PCK Muzeum Prasy Śląskiej i Izba Telemanna – nr rej.: 472/65 z 14.12.1965 r. oraz 1288/82 z 19.04.1982 r.

Położenie obiektu

Siedziba Pszczyńskiego Centrum Kultury mieści się przy ulicy Piastowskiej 1, w centrum miasta.

Dostępność

Wszystkie placówki PCK są ogólnodostępne. Informacje o odbywających się nich zajęciach można znaleźć na stronie internetowej placówki. Funkcjonujące w ramach PCK Muzeum Prasy Śląskiej jest czynne od wtorku do soboty w godz. od 10:00 do 14:00 oraz w niedziele w godz. od 14:00 do 18:00.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Pszczyńskiego Centrum Kultury

www.bip.pszczyna.pl

www.pckul.pl

www.pszczyna.info.pl

Dokumenty