Gminny Ośrodek Kultury w Niegowej

GOK w Niegowej jest gminną instytucją kultury. Placówka organizuje imprezy kulturalne i sportowe o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Prowadzi całość spraw z zakresu kultury, sportu i agroturystyki na terenie gminy.

Opis

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Niegowa. Prowadzi on wielokierunkową działalność w szczególności w dziedzinie wychowania, edukacji oraz upowszechniania kultury, programowania osiągnięć i dorobku artystycznego, a także odnowy dziedzictwa kulturowego gminy. Przedmiotem jego działania jest także wychowanie najmłodszych mieszkańców gminy dla potrzeb odbioru kultury. Zgodnie ze statutem, podstawowym celem GOK jest pozyskiwanie i przygotowywanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą. Do jego podstawowych zadań należy w szczególności:

 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
 • prowadzenie zespołowych i indywidualnych form aktywności twórczej;
 • wspieranie i fachowa pomoc dla inicjatyw kulturalnych mieszkańców gminy;
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
 • koordynowanie działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalno-rekreacyjnych, w tym wycieczek oraz organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych;
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, upowszechnianie wiedzy;
 • współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury, sztuki i rynku pracy;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, kołami gospodyń wiejskich i sołectwami;
 • mecenat nad działającymi na terenie gminy lub mieszkającymi tu twórcami i ich dorobkiem;
 • promocja gminy i prowadzenie gminnego centrum informacji;
 • udostępnianie nowoczesnych środków przekazu informacji.

Swoje statutowe zadania ośrodek realizuje w szczególności poprzez:

 • prowadzenie zespołów folklorystycznych i artystycznych;
 • organizowanie imprez kulturalno-rekreacyjnych mających na celu popularyzację celów statutowych, a w szczególności: wieczorów literackich, koncertów, przeglądów, festiwali, rajdów, wycieczek, wystaw, konkursów w różnych dziedzinach sztuki i rekreacji oraz dyskotek i zabaw;
 • popularyzację gminy i jej walorów turystycznych;
 • organizację wypoczynku zimowego i letniego;
 • popularyzację walorów rekreacji ruchowej;
 • współuczestnictwo w realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
 • działalność wydawniczą;
 • podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb mieszkańców.

Gminny Ośrodek Kultury w Niegowej skupia wokół siebie całość życia kulturalnego gminy. Podstawowe kierunki jego działalności to z jednej strony organizowanie imprez kulturalnych i sportowych o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, a z drugiej prowadzenie stałych zajęć oraz rozwój amatorskiego ruchu artystycznego przede wszystkim poprzez prowadzenie zespołu pieśni i tańca „Niegowskie Juraszki”. Grupa ta, posiadająca w swoim repertuarze suity: krakowską, rzeszowską oraz tańce ludowe, koncertuje w całym kraju. Występuje podczas miejscowych imprez, dożynek, a także festiwali folklorystycznych. Ważne dla działalności GOK, przede wszystkim w kontekście dbałości o zachowanie tradycji ludowych, są koła gospodyń wiejskich. Na terenie gminy funkcjonuje ich aż osiem.

Data lub czas powstania

XXI w.

Gminny Ośrodek Kultury został powołany do życia na mocy uchwały nr 74/XII/2007 Rady Gminy Niegowa z 31 października 2007 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. GOK w Niegowie oraz nadania mu statutu.

Położenie obiektu

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego.

Dostępność

Gminny Ośrodek Kultury w Niegowej jest czynny w poniedziałki i w piątki w godz. od 8:00 do 15:00, we wtorki w godz. od 8:00 do 16:30 oraz w środy i czwartki w godz. od 8:00 do 15:30.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowej

www.niegowa.bip.net.pl