Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie

GOK w Olsztynie jest instytucją, która organizuje czas wolny oraz prowadzi systematycznie edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki jego działalności, mieszkańcy gminy mają szansę rozwijać swoje talenty artystyczne i zainteresowania.

Opis

Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Olsztyn. Placówka prowadzi wielokierunkową działalność w szczególności w dziedzinie wychowania, edukacji oraz upowszechniania kultury, promowania osiągnięć i dorobku artystycznego oraz odnowy dziedzictwa kulturowego gminy. Przedmiotem jej działania jest także wychowanie najmłodszych mieszkańców gminy dla potrzeb odbioru kultury. Zgodnie ze statutem, podstawowym celem Ośrodka jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

Do głównych zadań ośrodka należą:

 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
 • prowadzenie zespołowych i indywidualnych form aktywności twórczej;
 • wspieranie i fachowa pomoc dla inicjatyw kulturalnych mieszkańców;
 • współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury, sztuki i rynku pracy;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, kołami gospodyń wiejskich i sołectwami;
 • koordynowanie działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalno-rekreacyjnych, w tym wycieczek;
 • mecenat nad działającymi na terenie gminy lub mieszkającymi tu twórcami i ich dorobkiem;
 • promocja gminy;
 • udostępnianie nowoczesnych środków przekazu informacji.

Swoje statutowe zadania olsztyński GOK realizuje m.in. poprzez:

 • prowadzenie zespołów folklorystycznych i artystycznych;
 • organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych mających na celu popularyzację celów statutowych, a w szczególności: wieczorów literackich, koncertów, przeglądów, festiwali, rajdów, wycieczek, wystaw, konkursów w różnych dziedzinach sztuki i rekreacji oraz dyskotek i zabaw;
 • popularyzację gminy i jej walorów turystycznych;
 • organizację wypoczynku letniego i zimowego;
 • popularyzację walorów rekreacji ruchowej;
 • współuczestnictwo w realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
 • działalność wydawniczą;
 • podejmowanie innych działań, wynikających z potrzeb mieszkańców.

GOK z zasady organizuje czas wolny mieszkańcom gminy Olsztyn oraz prowadzi systematycznie edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnicy zajęć mogą rozwijać swoje talenty artystyczne, realizować własne zainteresowania, wypełniać wolny czas zabawą, uczestniczyć w konkursach na szczeblu gminnym, wojewódzkim, regionalnym i ogólnopolskim.

Od lat współpracując z różnymi instytucjami z kraju, Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie jest organizatorem imprez adresowanych do całych rodzin, imprez edukacyjnych i rozrywkowych, w tym m.in.: koncertów kolęd i pieśni patriotycznej w kościołach, spotkań z ciekawymi ludźmi, wieczorów autorskich, konkursów recytatorskich, plastycznych, piosenki przedszkolnej, koncertów muzyki instrumentalnej, wystaw malarskich, twórczości ludowej, koncertów letnich i festynów, marszobiegu, przeglądu piosenki ludowej, przeglądu twórczości abstynenckiej, turniejów szachowych i tenisa stołowego, wycieczek krajoznawczych, etc.

Od października 2004 r. pod patronatem GOK działa Klub Aktywności Lokalnej, który angażuje się w działalność kulturalną całej gminy, przede wszystkim w promowanie rękodzieła artystycznego i organizację imprez.

Materiał budowlany

Obiekt murowany.

Położenie obiektu

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury znajduje się centrum Olsztyna na placu Piłsudskiego.

Dostępność

Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat odbywających się w nim zajęć i organizowanych imprez można znaleźć na stronie www.olsztyn-jurajski.pl w zakładce „Kultura i rozrywka”.

Źródła, informacje w Internecie

www.olsztyn-jurajski.pl

Dokumenty