Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka

W ramach ośrodka działa kilka placówek. Są wśród nich: Punkt Informacji Turystycznej, Hala Widowiskowo-Sportowa, Gminna Biblioteka Publiczna z filiami w Cięcinie, Ciścu i Żabnicy. Wszystkie placówki prowadzą działalność kulturalno-oświatowo-rekreacyną.

Opis

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka jest samorządową instytucją kultury zajmującą się przede wszystkim promowaniem gminy w kraju i za granicą, której organizatorem jest Gmina Węgierska Górka.

Specyfika działalności ośrodka polega głównie na podejmowaniu działań sprzyjających upowszechnianiu kultury i rekreacji, rozwojowi oraz promowaniu amatorskiej i profesjonalnej twórczości artystycznej, a także propagowaniu rodzimych, jak i zagranicznych tradycji i zwyczajów. Różnorodne formy aktywności artystycznej, m. in.: wystawy, koncerty, festiwale, imprezy plenerowe, warsztaty, są wyrazem zaangażowania w tworzenie atrakcyjnego, nowoczesnego ośrodka dostępnego szerokiemu i zróżnicowanemu gronu odbiorców oraz przyjaznemu twórcom i artystom.

Samorządowa instytucja kultury propaguje gminę jako atrakcyjną miejscowość turystyczną, podwyższając jej walory przyrodniczo-kulturowe, historyczne, wykonuje zadania z zakresu informacji, obsługi ruchu turystycznego oraz podnoszenia jakości usług turystycznych, a także sprawuje nadzór organizacyjno-finansowy nad powierzonym jej mieniem, gminną biblioteką i jej filiami.

Zgodnie ze statutem, do zadań Ośrodka Promocji Gminy należy w szczególności:

 1. w ramach działalności w zakresie promocji gminy Węgierska Górka z uwzględnieniem funkcji edukacyjnej i doradczej:
  • organizacja imprez oraz przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, artystycznym, rekreacyjnym, turystycznym, społecznym, patriotycznym, religijnym, gospodarczym i szkoleniowym;
  • organizacja i prowadzenie punktu informacji bieżącej o gminie Węgierska Górka w zakresie obsługi prasowej, wydawniczej, publicystycznej, organizacja i wydawnictwo gazetki gminnej, dbanie i stały nadzór merytoryczny i faktyczny nad tablicami informacyjnymi gminy Węgierska Górka;
  • organizacja i prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej;
  • organizacja, prowadzenie i dbałość o miejsca pamięci narodowej na terenie gminy Węgierska Górka;
  • inicjowanie i organizacja przedsięwzięć o charakterze patriotyczno-historycznym;
  • organizowanie czynnego uczestnictwa w życiu kulturalno-społecznym mieszkańców i gości gminy Węgierska Górka w różnych formach działalności;
  • stwarzanie warunków do rozwoju i działalności różnych form muzycznych (m.in. zespoły i kapele regionalne, orkiestra dęta, chór i inne) artystycznych, rekreacyjnych, turystycznych i innych, a także sprawowanie nad nimi patronatu;
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań w dziedzinie kultury, turystyki i rekreacji;
  • pielęgnacja zwyczajów i tradycji związanych z regionem Beskidu Żywieckiego;
  • administrowanie i bieżąca aktualizacja strony internetowej gminy;
  • wydawanie informatorów, folderów, map i innych materiałów promocyjnych w formie drukowanej, elektronicznej i multimedialnej;
  • tworzenie infrastruktury turystycznej (m.in. szlaki konne, piesze, spacerowe, dydaktyczne i inne);
  • dbałość i odpowiedzialność za tereny turystyczne, rekreacyjne gminy Węgierska Górka (place zabaw, ścieżki rowerowe, trasy turystyczne, deptaki, bulwary, amfiteatry);
 2. w ramach działalności w zakresie gminnej biblioteki publicznej i jej filii:
  • gromadzenie, opracowywanie, ochrona i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;
  • obsługa użytkowników biblioteki;
  • prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza o zbiorach własnych i innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, współdziałanie z archiwami, prowadzenie działalności bibliograficznej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej, polegającej m.in. na opracowywaniu i rozpowszechnianiu informacji bibliograficznej i dokumentujących w szczególności o charakterze regionalnym (lokalnym), a także organizowanie imprez popularyzacyjnych, wiedzę, kulturę i czytelnictwo;
  • badanie stanu i stopnia zaspakajania potrzeb użytkowników biblioteki oraz formułowanie i przedstawianie organizatorowi propozycji zmian w tym zakresie;
  • tworzenie świetlic środowiskowych i punktów informacji.

Data lub czas powstania

2001 r. (XXI w.)

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka został powołany do życia na podstawie Uchwały Rady Gminy Węgierska Górka poprzez połączenie jednostek organizacyjnych: Ośrodka Promocji Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w jedną instytucję kultury. Ośrodek rozpoczął swoje funkcjonowanie 1 stycznia 2001 r.

Materiał budowlany

Obiekt murowany – cegła.

Położenie obiektu

Siedziba Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka mieści się przy ulicy Zielonej.

Dostępność

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka jest placówką ogólnodostępną, czynną od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka

www.bip.wegierska-gorka.pl

www.wegierska-gorka.opg.pl

Dokumenty