Muzeum Miejskie w Żorach

Powołane do życia w 2000 r. muzeum przejęło zbiory istniejącej wcześniej izby regionalnej oraz prywatne zbiory afrykanistyczne. Stały się one podstawą do wydzielenia dwóch działów merytorycznych: Historii i Kultury Regionu oraz Kultur Pozaeuropejskich.

Opis

Muzeum Miejskie w Żorach jest powołaną do życia w 2000 r. miejską instytucją kultury. Jego kluczowe zadania obejmują:

 • gromadzenie dóbr kultury z zakresu: archeologii, historii, etnografii i sztuki z terenu Żor i okolic a także kultur  pozaeuropejskich;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów;
 • przechowywanie gromadzonych dóbr kultury w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczenie i konserwację muzealiów oraz w miarę możliwości zabezpieczenie stanowisk archeologicznych;
 • urządzanie wystaw;
 • organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów;
 • prowadzenie działalności wydawniczej;
 • organizowanie imprez kulturalnych;
 • promocję samego muzeum i miasta.

Zbiory Muzeum Miejskiego w Żorach są podzielone na dwa działy merytoryczne. Pierwszy w z nich to Dział Historii i Kultury Regionu, którego ekspozycja dotyczy historii, życia codziennego, sztuki Żor i regionu, a prezentowana jest na następujących wystawach stałych:

 • stała ekspozycja etnograficzna „W śląskim domu” – stylizowana na wnętrze śląskiej izby sala pokazuje sposób życia Ślązaków w I poł. XX w.;
 • stała ekspozycja historyczna „Z historii miasta i rzemiosła” – prezentuje eksponaty dotyczące historii Żor od czasów średniowiecznych aż po lata 70. XX w. 

Drugi dział to Dział Kultur Pozaeuropejskich. Pomimo, iż zawiera on kolekcję znacznie mniejszą, związaną z wybranymi kulturami Afryki Zachodniej, to jest znakiem rozpoznawczym żorskiego muzeum. Zbiory afrykanistyczne jako jedne z nielicznych w Polsce przyciągają wielu zainteresowanych afrykańską kulturą, a sama kolekcja, dzięki prowadzonym przez muzeum wyprawom naukowo-badawczym, jest stale powiększana. Obecnie stanowi ona największą tego typu kolekcję w południowej Polsce.  

Poza wystawami stałymi, Muzeum Miejskie organizuje wiele wystaw czasowych, o różnej tematyce, związanej bezpośrednio lub pośrednio z działalnością dwóch działów merytorycznych.

Na koniec warto dodać, iż muzeum prowadzi szeroką działalność edukacyjną. Organizowane przez placówkę lekcje umożliwiają dzieciom i młodzieży szkolnej poznanie przeszłości miasta i jego zabytków, dostarczają wiedzy i informacji na temat krajów pozaeuropejskich, pomagają kształtować tolerancyjne podejście do odmienności kulturowej, zachęcając jednocześnie do poszukiwania podobieństw i rozumienia różnic kulturowych. Przyczyniają się także do pielęgnowania i promowania zwyczajów i obrzędów śląskich, a także rozbudzania ciekawości poznawczej.

Data lub czas powstania

XX w.

Muzeum Miejskie w Żorach jest młodą placówką muzealną, funkcjonuje bowiem od 2000 r.

Materiał budowlany

Obiekt murowany, otynkowany.

Historia

Muzeum Miejskie powstało 28 grudnia 2000 r. z inicjatywy władz miasta Żory, osób indywidualnych skupionych wokół Towarzystwa Miłośników Miasta Żory oraz ówczesnego dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Lucjana Buchalika. Placówka przejęła zbiory istniejącej wcześniej izby regionalnej oraz część prywatnych zbiorów afrykanistycznych, które były podstawą wydzielenia dwóch działów merytorycznych: Działu Historii i Kultury Regionu oraz Działu Kultur Pozaeuropejskich. Warto tutaj dodać, iż zbiory te gromadzone były już od lat 70. XX w.

Położenie obiektu

Muzeum Miejskie mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury. Na I piętrze znajduje się Dział Historii i Kultury Regionu oraz galeria, na poddaszu mieszczą się pomieszczenia biurowe (gabinet dyrektora, sekretariat, pracownia plastyczna) oraz Dział Kultur Pozaeuropejskich, natomiast w drugiej części budynku (za salą teatralną MOK) w pomieszczeniu nr 34 na II piętrze mieści się biblioteka.

Dostępność

Muzeum Miejskie w Żorach jest czynne we wtorki i środy w godz. od 8:00 do 16:00, w czwartki i piątki w godz. od 10:00 do 18:00 oraz w niedziele w godz. od 14:00 do 18.:00. W przypadku grup zorganizowanych, należy je wcześniej zgłaszać w sekretariacie muzeum. Godziny otwarcia muzeum nie obowiązują w przypadku grup szkolnych chcących wziąć udział w zajęciach edukacyjnych, których terminy ustalane są indywidualnie.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Muzeum Miejskiego w Żorach

www.mm.zory.bip.net.pl

www.muzeum.zory.pl

Dokumenty