Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej

Beskidzka Książnica została powołana do życia w 1969 r. jako Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku-Białej, ale kontynuuje ona tradycje bibliotekarskie zapoczątkowane tutaj jeszcze w XVIII w. W jej księgozbiorach znajduje się ok. 700 tys. książek.

Opis

Książnica Beskidzka jest samorządową instytucją kultury – biblioteką publiczną, działającą w ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, której organizatorem jest miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała. Zgodnie ze statutem, placówka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności miasta Bielska-Białej, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci, systemu informacyjnego i wymiany międzybibliotecznej. Do jej zadań należy:

  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych zwłaszcza książek, służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o regionie i dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;

  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie poza obręb Książnicy oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i osób niepełnosprawnych;

  • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, ze szczególnym uwzględnieniem bibliografii regionalnej;

  • popularyzacja książek i czytelnictwa;

  • wydawanie publikacji i materiałów informacyjnych, metodycznych, szkoleniowych oraz różnych form animacji kultury;

  • organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom starszym i niepełnosprawnym;

  • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w sprawie rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Książnica działa w oparciu o bibliotekę główną oraz 17 placówek filialnych.

Data lub czas powstania

1969 r. (XX w.)

Beskidzka Książnica została powołana do życia w 1969 r. jako Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku-Białej, ale kontynuuje ona tradycje bibliotekarskie zapoczątkowane tutaj jeszcze w XVIII w.

Materiał budowlany

Obiekt murowany – cegła.

Historia

Początki działalności bibliotek publicznych w Bielsku datuje się na początek XVIII w., kiedy to bielski patrycjusz Zygmunt Froelich przekazał miastu na mocy testamentu swój prywatny księgozbiór. Była to pierwsza biblioteka publiczna na Śląsku austriackim (blisko 50 lat przed pierwszą biblioteką w Cieszynie).

Pierwszą biblioteką publiczną w Białej była Czytelnia Polska założona w 1868 r. przez notariusza bielskiego Edwarda Stiasnego. Działała ona z przerwami do 1950 r. W 1902 r. w Domu Polskim w Bielsku powstała biblioteka publiczna, której zbiory dziesięć lat później zasiliły nową bibliotekę Towarzystwa Szkoły Ludowej. Działalność TSL przerwała jednak I wojna światowa. Po wojnie nową bibliotekę zorganizowała Macierz Szkolna. Poza dwoma bibliotekami centralnymi w Bielsku i Cieszynie powstały filie biblioteczne w Kamienicy i Aleksandrowicach. Rozwój bibliotek Macierzy Szkolnej przerwał znowu wybuch wojny.

Po II wojnie światowej w 1945 r. powstała Biblioteka Powiatowa w Bielsku, w 1947 r. – Miejska Biblioteka Publiczna w Białej i w 1948 r. – Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku.

Po połączeniu w jeden organizm administracyjny Bielska i Białej 1 stycznia 1951 r., doszło również do formalnego połączenia bibliotek publicznych obu miast. W 1969 r. nadano bibliotece miejskiej statut, na podstawie którego Miejska Biblioteka Publiczna w Białej (praktycznie druga biblioteka miejska) została określona jako Dzielnicowa Biblioteka Publiczna.

10 lutego 1973 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku-Białej została przeniesiona do nowego gmachu przy ulicy Słowackiego 17 A.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bielsku-Białej została powołana decyzją Wojewody Bielskiego dnia 1 sierpnia 1975 r. Powstała na bazie działającej Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej, która została zlikwidowana w związku z reformą administracyjną kraju.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bielsku-Białej została zlikwidowana, a na jej miejsce powstała Miejska Biblioteka Publiczna. W czerwcu 1999 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu nowego statutu i zmianie nazwy Miejskiej Biblioteki Publicznej na Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej.

Położenie obiektu

Siedziba Książnicy Beskidzkiej znajduje się przy ulicy Słowackiego, w centrum Bielska-Białej.

Dostępność

Książnica Beskidzka jest czynna od poniedziałku do piątku. Godziny otwarcia w poszczególne dni warto sprawdzać na bieżąco na stronie internetowej biblioteki.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej

www.ksiaznica.bielsko.pl

Dokumenty