Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Wł. Studenckiego w Bytomiu

MBP jest instytucją służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Bytomia oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. Kontynuuje ona tradycje założonego w 1899 r. Niemieckiego Stowarzyszenia Miłośników Książek.

Opis

Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu jest samorządową instytucją kultury, działającą na rzecz społeczności lokalnej miasta poprzez gromadzenie, opracowywanie, przetwarzanie i udostępnianie źródeł oraz zasobów wiedzy utrwalonych i rozpowszechnianych w różnych formach i na różnych nośnikach. W sposób profesjonalny, kompleksowy, skuteczny i wszechstronny zaspokaja potrzeby informacyjne, edukacyjne i kulturalne mieszkańców miasta.

Biblioteka stale podnosi jakości świadczonych przez siebie usług oraz poszerza ich zakres, a także efektywnie wdraża i doskonali innowacyjne metody realizacji, zgodne ze standardami nowoczesnego bibliotekarstwa publicznego oraz priorytetami ustalonymi w ramach programu budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jest placówką nowoczesną, zasobną, przyjazną dla użytkowników, sprawną w działaniu, cieszącą się społecznym zaufaniem i akceptacją.

Zgodnie z statutem, podstawowymi zadaniami biblioteki są:

  1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów dotyczących Górnego Śląska oraz Gminy Bytom;

  2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie dokumentów na zewnątrz oraz prowadzenie systemu wypożyczeń międzybibliotecznych;

  3. organizacja i prowadzenie działalności informacyjnej;

  4. popularyzacja książki i czytelnictwa;

  5. współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami w celu organizowania i prowadzenia działalności służącej rozwijaniu inicjatyw i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, oświatowych i edukacyjnych mieszkańców Gminy Bytom;

  6. wszechstronne doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki;

  7. doskonalenie metod i technik pracy bibliotecznej;

  8. podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska.

Biblioteka posiada dwanaście placówek filialnych zlokalizowanych na terenie całego Bytomia.

Placówka organizuje zajęcia biblioteczne dla dzieci i młodzieży szkolnej. Współpracuje także z innymi instytucjami kultury na terenie miasta, a także z bibliotekami w województwie śląskim oraz w całej Polsce, biorąc udział w ogólnokrajowych programach mających na celu przede wszystkim promocję czytelnictwa.

Data lub czas powstania

1946 r. (XX w.)

Miejska Biblioteka Publiczna została powołana do życia w 1946 r. na bazie istniejącej wcześniej niemieckiej Biblioteki Miejskiej utworzonej w niemieckim wówczas Bytomiu w 1923 r.

Historia

Historia bytomskiej biblioteki sięga XIX w. W 1899 r. w Bytomiu powstało bowiem Niemieckie Stowarzyszenie Miłośników Książek, którego zbiory wraz z księgozbiorem biblioteki ludowej stały się podstawą jej istnienia. Biblioteka Miejska została zaś powołana do życia w niemieckim wówczas Bytomiu w 1923 r. Po II wojnie światowej władze miejskie objęły dawny budynek niemieckiej biblioteki, której siedziba znajdowała się przy ul. Powstańców Warszawskich 12. Rok później, w 1946 r., biblioteka została zarejestrowana w Inspektoracie Szkolnym pod nazwą „Miejska Biblioteka Publiczna”. Instytucją utrzymującą był Zarząd Miejski w Bytomiu. W tym samym roku dokonano otwarcia czytelni i wypożyczalni MBP. Już dwa lata później działalność rozpoczęła pierwsza filia w Domu Kultury przy ul. Żeromskiego.

W kolejnych latach otwierane były następne placówki filialne. W 1961 r. powołana została Czytelnia Czasopism i Wypożyczalnia Dziecięco-Młodzieżowa. Rok 1968 r. przyniósł długo wyczekiwaną decyzję o budowie nowego gmachu MBP, który został uroczyście otwarty w 1974 r. Od 1993 r. biblioteka nosi imię Władysława Studenckiego – publicysty, literata, wielkiego miłośnika polskiego słowa, popularyzatora kultury i literatury na Śląsku. W latach 2007–2008 zrealizowany został projekt Rewitalizacji Gmachu Głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dzięki któremu placówka stała się obiektem nowoczesnym i odpowiadającym współczesnym standardom bibliotecznym.

Położenie obiektu

Główna siedziba MBP mieści się przy placu Jana III Sobieskiego.

Dostępność

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 19:00 oraz w soboty w godz. od 8:00 do 15:00.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu

www.biblioteka.bytom.pl

Dokumenty