Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich

Nowoczesna placówka kulturalna na terenie Siemianowic Śląskich, która – obok działalności związanej z udostępnianiem książek – zajmuje się także animowaniem życia kulturalnego, m.in. poprzez organizację wystaw. Posiada filie na terenie całego miasta.

Opis

Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Siemianowice Śląskie. Placówka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczności miasta oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Zgodnie ze statutem, do podstawowych zadań biblioteki należy:

 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
 2. obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta, także chorych i niepełnosprawnych;
 3. prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie;
 4. prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej i wydawniczej;
 5. organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo;
 6. współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci;
 7. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych i oświatowych potrzeb społeczeństwa;
 8. doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki;
 9. prowadzenie działalności instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej;
 10. doskonalenie form i metod obsługi użytkowników biblioteki poprzez wykorzystywanie nowych możliwości technicznych w tej dziedzinie.

W skład biblioteki wchodzi Biblioteka Centralna przy alei Sportowców oraz sieć jej jedenastu filii zlokalizowanych na terenie całych Siemianowic Śląskich: filia nr 1 przy ulicy Żeromskiego, filia nr 2 przy ulicy Niepodległości, filia nr 3 przy ulicy Bratnia, filia nr 4 przy ulicy Bańgowskiej, filia nr 5 przy ulicy Sobieskiego, filia nr 6 przy ulicy Okrężnej, filia nr 7 przy ulicy Fojkisa, filia nr 8 przy ulicy Zgrzebnioka, filia nr 9 przy ulicy Powstańców, filia nr 10 przy ulicy Jaworowej oraz filia nr 11 mieszcząca się w Szpitalu nr 2 przy ulicy 1-go Maja.

Księgozbiór Biblioteki Centralnej liczy sobie ponad 55 tys. woluminów i jest podzielony na literaturę piękną i popularnonaukową. W obrębie beletrystyki wyodrębniono literatury poszczególnych krajów np. literaturę angielską, niemiecką, francuską, amerykańską, polską, etc.

Księgozbiór popularnonaukowy ułożony jest zgodnie z Uniwersalną Klasyfikacją Dziesiętną, tzn. książki z poszczególnych dziedzin klasyfikowane są do jednego z 9 działów głównych:

 • Dział ogólny;
 • Filozofia. Psychologia;
 • Religia. Teologia. Religioznawstwo;
 • Nauki społeczne. Prawo. Administracja;
 • Matematyka. Nauki przyrodnicze;
 • Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo;
 • Sztuka. Rozrywki. Sport;
 • Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna;
 • Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia.

Ponadto z księgozbioru wyodrębniono pozycje dotyczące Śląska oraz lektury dla młodzieży.

Poza działalnością typowo biblioteczną, MBP angażuje się w działania mające na celu upowszechnianie kultury i sztuki oraz szeroko pojętą edukację. MBP prowadzi lekcje biblioteczne o bardzo szerokiej tematyce, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych, także w formie e-learningu. Przy MBP działa Dyskusyjny Klub Książki, Klub Przyjaciół Pluszowego Misia, który wprowadza idee akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz Uniwersytet III Wieku. Ponadto W MBP działają trzy galerie: „Pluszowy Miś”, „Na 9-tce” oraz „Otwarta”.

Data lub czas powstania

XX w.

Miejska Biblioteka Publiczna została założona w 1948 r. Obecna Wypożyczalnia Centralna i Czytelnia funkcjonują od 1972 r.

Materiał budowlany

Obiekt murowany, otynkowany.

Położenie obiektu

Siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej (Biblioteka Centralna) mieści się przy alei Sportowców.

Dostępność

Miejska Biblioteka Publiczna jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat dni i godzin otwarcia Biblioteki Centralnej i jej poszczególnych filii można znaleźć na stronie internetowej MBP.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich

www.bip.mbpsiemianowice.pl

www.mbpsiemianowice.pl

Archiwum wg daty wydarzenia

Dokumenty