Muzeum w Chorzowie

Chorzowskie muzeum posiada w swojej kolekcji zbiory numizmatyczne, medalierskie i etnograficzne, pamiątki historyczne z Chorzowa oraz malarstwo górnośląskie. Organizuje ciekawe lekcje muzealne dotyczące przeszłości ziemi chorzowskiej i Górnego Śląska.

Opis

Muzeum w Chorzowie jest miejską instytucją kultury. Zgodnie ze statutem jego głównym celem jest gromadzenie dóbr kultury w zakresie numizmatyki i medalierstwa śląskiego i polskiego, sztuki polskiej o tematyce przemysłowej, historii i etnografii Śląska. Dlatego też placówka działa w oparciu o strukturę organizacyjną, na którą składa się siedem działów.

  1. Dział historii Śląska – gromadzi i opracowuje przedmioty i pamiątki historyczne z terenu Chorzowa od czasów najdawniejszych do współczesności. Największą część zbiorów historycznych stanowi dokumentacja ikonograficzna Chorzowa i jego mieszkańców. Kolekcja ikonografii obejmuje fotografię portretową, dokumentalną i reportażową od poł. XIX w. do współczesności, pocztówki wydane w ciągu ostatniego stulecia i XIX-wieczne ryciny. Zbiory obejmują także kolekcję 150 sztandarów organizacji społecznych, towarzystw i związków działających w Chorzowie i innych miastach Górnego Śląska oraz pamiątki dotyczące plebiscytu i powstań śląskich, wśród których najliczniejsze są archiwalia. Gromadzone są również zbiory kartograficzne dotyczące Górnego Śląska. Kolekcja starych druków, licząca ponad 1 300 woluminów w tym inkunabuły, zawiera między innymi druki śląskie i polonika.
  2. Dział etnografii Śląska – zgromadzone w dziale eksponaty dokumentują typowy dla części przemysłowej Górnego Śląska obraz kultury ludowej i robotniczej z przełomu XIX i XX w., poprzez strój ludowy, elementy wyposażenia wnętrz mieszkalnych, narzędzia i sprzęty gospodarskie, warsztaty rzemieślnicze (tkacki, szewski, kołodziejski) oraz rzeźby i obrazy o tematyce religijnej, a także np. zielnik roślin stosowanych w lecznictwie ludowym na terenie Górnego Śląska.
  3. Dział numizmatyki i medalierstwa śląskiego i polskiego – posiada w swoich zbiorach głównie monety polskie i śląskie oraz będące w obiegu na Śląsku, od średniowiecza do czasów współczesnych. Do cennych należy m. in. zbiór kwartników i halerzy śląskich, kolekcja pierwszych pieniędzy papierowych z okresu powstania kościuszkowskiego z 1794 r., czy kolekcja śląskiego pieniądza zastępczego. Zbiory numizmatyczne liczą około 16 tys. eksponatów. Zbiory medalierskie natomiast to ok. 9 tys. medali, odznaczeń i odznak, przede wszystkim polskich i śląskich, z których najstarsze pochodzą z XVI w. Wśród nich jest wiele interesujących zespołów, np. medale związane z Janem III Sobieskim, Mikołajem Kopernikiem czy wojnami śląskimi.
  4. Dział sztuki współczesnej o tematyce przemysłowej – od 1961 r. realizuje program tworzenia galerii polskiego malarstwa, grafiki i rysunku o tematyce przemysłowej od II poł. XIX w. do czasów współczesnych. Może się poszczycić bogatym wyborem górnośląskich pejzaży, przedstawień hut, kopalni, hutników i górników przy pracy. W zbiorach znajdują się dzieła wielu wybitnych artystów, którzy ulegli fascynacji tym industrialnym krajobrazem, m. in. Rafała Malczewskiego, Aleksandra Raka, Rafała Pomorskiego, Mariana Maliny, Haliny Chrostowskiej. 
  5. Dział edukacyjno-promocyjny – zajmuje się popularyzacją wystaw stałych i czasowych, a także imprez organizowanych przez muzeum. Dział organizuje spotkania, sesje, koncerty. Ważnym polem jego działalności jest edukacja muzealna.
  6. Dział wydawniczy – zajmuje się wydawaniem czasopisma naukowego „Zeszyty Chorzowskie”.
  7. Biblioteka naukowa – biblioteka wewnętrzna gromadzi literaturę fachową z zakresu historii, etnografii, historii sztuki. W jej bogatych zasobach znajduje się m.in. prasa polska i niemiecka z XIX i XX w.  

Obecnie muzeum posiada ponad 43 tys. eksponatów, które są prezentowane zarówno na wystawach stałych, jak i wystawach czasowych.

Data lub czas powstania

XX w.

Muzeum rozpoczęło swoją działalność już w latach 30. XX w., ale w obecnym kształcie funkcjonuje od 1957 r.

Materiał budowlany

Budynek murowany.

Historia

Początki działalności Muzeum w Chorzowie sięgają 1925 r. Placówka powstała w poł. lat 30. XX w. jako Muzeum Ziemi Bytomskiej. Pierwsze lata upływały na intensywnym tworzeniu zasobów muzealnych, do których pozyskiwano głównie zabytki historyczne i etnograficzne z terenu Górnego Śląska. Podczas II wojny światowej zbiory te uległy znacznemu rozproszeniu. Wznowienie działalności placówki nastąpiło w 1945 r., jednak brak stałej siedziby spowodował, iż zbiory kilkakrotnie przemieszczano. Stabilizacja w działalności Muzeum nastąpiła ostatecznie w 1957 r., kiedy to uzyskało ono siedzibę w obiekcie z końca XIX w. przy ulicy Powstańców, w którym mieści się do dnia dzisiejszego. Placówka przyjęła nową nazwę – Muzeum w Chorzowie. Od 1991 r. jest ono samorządowym.

Położenie obiektu

Muzeum mieści się przy ulicy Powstańców.

Dostępność

Muzeum jest czynne we wtorki, czwartki i piątki w godz. od 9:00 do 15:00. w środy w godz. od 9:00 do 17:00 oraz w weekendy i święta w godz. od 10:00 do 14:00.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Muzeum w Chorzowie

www.bip.muzeum.chorzow.pl

www.muzeum.chorzow.pl

Dokumenty