Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej – Dom Kultury w Wapienicy

Mieszczący się w budynku, w którym kiedyś była ekskluzywna restauracja, DK w Wapienicy, wyróżnia się na tle innych placówek Miejskiego Domu Kultury wielością prowadzonych zespołów, z których najsłynniejszy to powstała w 1983 r. Kapela Góralska „Dudoski”.

Opis

Dom Kultury w Wapienicy jest jedną z jedenastu placówek Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej. Podobnie jak pozostałe placówki – Dom Kultury Włókniarzy, Dom Kultury w Lipniku, Dom Kultury w Hałcnowie, Dom Kultury w Komorowicach, Dom Kultury w Kamienicy, Dom Kultury w Olszówce, Starobielski Ośrodek Edukacji Kulturalnej, świetlice w Mikuszowicach Krakowskich i w Bielsku-Białej Północ oraz Galeria Fotografii „B&B”, aktywnie wspiera działalność MDK, która ma przede wszystkim na celu upowszechnianie kultury i sztuki wśród mieszkańców, rozbudowanie zainteresowania działalnością kulturalną, edukację poprzez kulturę, a także organizowanie czasu wolnego mieszkańcom miasta poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach, przynależność do kółek i sekcji zainteresować czy też współtworzenie zespołów artystycznych.

Podobnie jak pozostałe placówki Miejskiego Domu Kultury, Dom Kultury w Wapienicy organizuje liczne zajęcia artystyczno-edukacyjno-rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy w każdym wieku. Najmłodsze dzieci mogą uczestniczyć w tzw. dziecięcych grupach twórczych, w których mają okazję wspólnie poznawać fascynujący świat sztuki i nauki. Starsze dzieci, młodzież i osoby dorosłe mają zaś okazję skorzystać z zajęć aerobiku, jogi, nauki języków obcych, a także zajęć plastycznych „Plastyczek”.

W Wapienickim Domu Kultury działają liczne zespoły. Najsłynniejszym jest powstała w 1983 r. na bazie zespołu regionalnego „Holanicy” Kapela Góralska „Dudoski”. Grupa ta reprezentuje folklor górali Beskidu Żywieckiego i Śląskiego, występując na licznych imprezach zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, m.in. w Niemczech, Francji, Luksemburgu, Belgii, Czechach, Hiszpanii, Serbii, na Słowacji i na Węgrzech.

Poza „Dudoskami” przy Wapienickim Domu Kultury działają: chórek „Piccolo”, Dziecięca Kapela Góralska, dziecięcy zespół taneczny „Pink”, dziecięcy zespół taneczny „Spoko”, formacja tańca towarzyskiego „Latino Dane”, zespół folklorystyczny „Dudoski”, powstały w 1986 r. z inicjatywy pań działających w Kole Gospodyń Wiejskich w Wapienicy regionalny zespół śpiewaczy „Marianki”, zespół taneczny „Red”, zespół tańca nowoczesnego „Graffiti”, zespół tańca nowoczesnego „Impuls”, zespół tańca nowoczesnego „Impulsik”, zespół tańców dawnych, a także amatorska grupa teatralna „Wendelin”.

Historia

Wieś Wapienica została założona w XVI w., a pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1568 r. Początkowo nazywała się Łopienica, podobnie jak przepływająca przez nią rzeka. Nazwa ta pochodzi od rosnących nad brzegami rzeki łopianów. W XVI w. mieszkańcami byli głównie osadnicy niemieccy, później należała ona do panów bielskich. Do 1654 r., kiedy w Wapienicy zamknięto zbór ewangelicki, większą część mieszkańców stanowili członkowie tego kościoła. Później była to już ludność wyznania katolickiego, ale w przeważającej większości narodowości niemieckiej.

Wapienica rozwijała się wraz z Bielskiem, stąd też już od XIX w. była miejscowością przemysłową z zakładami włókienniczymi, przędzalniami i fabrykami sukna. Posiadała również połączenie kolejowe z Bielskiem i Cieszynem, co wpływało bardzo dobrze na jej dynamiczny rozwój. Został on oczywiście zahamowany przez II wojną światową, po której jednak Wapienica dość szybko się podniosła.

W 1978 r. miejscowość stała się częścią Bielska-Białej i nadal stanowi przemysłową dzielnicę, w której mieszczą się przede wszystkim zakłady przemysłowe. Składa się ona obecnie z dwóch części: Wapienicy Dolnej o charakterze przemysłowym (XIX-wieczne zakłady włókiennicze, Bielska Fabryka Pił i Narzędzi „Wapienica” z 1921 r. i zakłady lniarskie z 1932 r., osiedla mieszkaniowe, park technologiczny oraz węzeł z drogą ekspresową S1) oraz Wapienicy Górnej posiadającej charakter willowy oraz wypoczynkowo-rekreacyjny.

Położenie obiektu

Wapienicki Dom Kultury mieści się w samym centrum dzielnicy przy ulicy Cieszyńskiej, w domu, w którym dawniej znajdowała się ekskluzywna restauracja.

Dostępność

Dom Kultury w Wapienicy jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat harmonogramu odbywających się w nim zajęć można znaleźć na stronie internetowej placówki.

Źródła, informacje w Internecie

www.mdk.beskidy.pl

www.wapienica.eu

Dokumenty