Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” Filia nr 1 w Katowicach

Filia Miejskiego Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec” wspiera działalność placówki głównej w zakresie upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej mieszkańców. W jej ramach prowadzone są liczne zajęcia, działa również galeria „Motyw”.

Opis

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach jest samorządową instytucją kultury realizującą działania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. W realizacji swoich zadań dom kultury współdziała z instytucjami kultury, związkami, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi. Zgodnie ze statutem, do podstawowych zadań instytucji należy rozpoznawanie oraz rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnej oraz kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze. Zadania te MDK realizuje przede wszystkim przez organizowanie: zespołowego uczestnictwa w kulturze, różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, form indywidualnej aktywności kulturalnej, imprez kulturalnych oraz różnorodnych form edukacji pozaszkolnej. Ponadto zajmuje się on organizacją spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, konkursów, przeglądów, turniejów, prowadzi naukę języków obcych oraz impresariat artystyczny, a także działalność wydawniczą.

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” funkcjonuje w oparciu o swoją siedzibę główną oraz dwie filie: opisywaną tutaj filię nr 1 przy ulicy Obrońców Westerplatte 10 oraz filię nr 2 przy Placu pod Lipami 1 i 3–3a.

W filii nr 1, podobnie jak w pozostałych dwóch placówkach Miejskiego Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec” prowadzone są stałe zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Część z nich ma charakter artystyczny, część rekreacyjny, a niektóre typowo edukacyjny. Wszystkie mają na celu kształtowanie nowych umiejętności u uczestników zajęć, pogłębianie ich wiedzy w różnych dziedzinach, a także budowanie poczucia integracji ze społeczeństwem lokalnym. W ośrodku odbywają się regularnie zajęcia wokalne i plastyczne (w ramach kółka plastycznego) oraz edukacyjne w zakresie nauki języka angielskiego. Działa tutaj klub seniora, klub gry w karty oraz klub samopomocy kobiet „Nadzieja na lepsze jutro”.

Ważna dla działalności ośrodka jest galeria „Motyw”, która stanowi stałe miejsce prezentacji prac artystycznych z zakresu malarstwa, fotografii, grafiki, rzeźby, etc. Odbywają się w niej wernisaże, spotkania autorskie i inne imprezy w duchu artystycznym.

Filia nr 1 MDK „Szopienice-Giszowice” jest także organizatorem (wspólnie z Miastem Katowice) dwóch ważnych konkursów: Konkursu Plastycznego dla Twórców Nieprofesjonalnych im. Pawła Wróbla oraz Konkursu Poetyckiego im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.

Na koniec warto dodać kilka słów na temat działalności filii nr 2. Mieści się ona bowiem w budynku zwanym powszechnie „Gawlikówką”, który wzniesiono na początku XX w. Początkowo znajdowały się tutaj stajnia, pomieszczenia dla woźniców i wozownia. Później w jej wnętrzach swoją pracownię miał Ewald Gawlik. Odrestaurowany obiekt zachował do czasów współczesnych niepowtarzalny charakter i jest jedną z „perełek architektonicznych Giszowca”. W budynku, obok fili MDK, mieści się Izba Śląska. Jest to istniejący od 1987 r. klub seniora przy KWK „Staszic”, który jest urządzony na wzór tradycyjnej izby śląskiej: z zabytkowymi meblami, sprzętem domowym i przedmiotami codziennego użytku. Są to dary przekazane przez byłych pracowników kopalni oraz mieszkańców Giszowca, a w Izbie Śląskiej przeżywają one swoją drugą młodość. W budynku znajduje się również galeria obrazów Ewalda Gawlika, który był jednym z najbardziej utalentowanych twórców malarzy-amatorów, skupionych w latach 50. XX w. wokół Teofila Ociepki, w grupie zwanej od miejsca jej powstania – Grupą Janowską.

Data lub czas powstania

XX w.

Położenie obiektu

Filia nr 1 Miejskiego Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec” znajduje się przy ulicy Obrońców Westerplatte.

Dostępność

Filia nr 1 Miejskiego Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec” jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 20:00.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Miejskiego Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec”

www.mdk.katowice.pl

Dokumenty