Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie

MCK jest głównym animatorem życia kulturalnego w mieście. Kontynuując tradycje Miejskiego Domu Kultury, organizuje imprezy i prowadzi liczne zajęcia dla mieszkańców. W jego ramach działa kilka zespołów oraz Teatr Elektryczny i Galeria ARTadres.

Opis

Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie jest samorządową instytucją kultury prowadzoną przez gminę Skoczów, która jest jednocześnie terenem jego działania. Do kwietnia 2011 r. nosiło nazwę Miejski Dom Kultury.

Zgodnie ze statutem, MCK realizuje wielokierunkową działalność kulturalną, szkoleniową i informacyjną, upowszechniając kulturę oraz realizując zadania z zakresu wychowania i edukacji przez kulturę. Do podstawowych zadań Centrum Kultury należą:

 • pozyskiwanie i przygotowywanie środowiska lokalnego do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenia;
 • ochrona i kultywowanie tradycji kulturowych środowiska poprzez tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i sztuki ludowej;
 • edukacja kulturalna dzieci i młodzieży;
 • upowszechnianie dorobku oraz osiągnięć twórców i instytucji kultury, a także twórców i zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, jak również popularyzowanie i promocja wartości kultury narodowej;
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych poprzez popularyzowanie rodzimego wzornictwa artystycznego oraz wytwórców miejscowej kultury i sztuki w działalności przemysłowej lokalnych przedsiębiorców;
 • promocja kulturalna gminy Skoczów;
 • rozwijanie integracji i komunikacji społecznej w gminie.

Powyższe zadania MCI realizuje m.in. poprzez:

 • koordynację działalności kulturalnej w gminie;
 • organizację i udział w imprezach promujących osiągnięcia kulturalne gminy;
 • pracę w zespołach artystycznych, kołach zainteresowań, organizowanie, kursów, warsztatów, konkursów, festiwali, przeglądów we wszystkich dziedzinach działalności;
 • promocję twórczości ludowej oraz opiekę nad amatorskim ruchem artystycznym, jak również prowadzenie całokształtu spraw związanych z promocją Skoczowa jako miejsca atrakcyjnego;
 • rozpowszechnianie filmów i upowszechnianie kultury filmowej;
 • działalność wydawniczą;
 • prowadzenie portali internetowych;
 • prowadzenie całokształtu polityki informacyjnej w gminie.

Powyższe zadania jasno pokazują, iż Miejskie Centrum Kultury „Integrator” jest placówką wielokierunkową, integrującą w sobie (jak zresztą sama nazwa wskazuje) działania z zakresu kultury, promocji i informacji. Tak bogatą działalność MCK prowadzi w ramach kilku placówek: MCK Twórcze Piętro; MCK ArtAdres-Biuro Promocji i Informacji, Galeryjka Miejska; MCK Teatr Elektryczny; MCK Sala Widowiskowa „Pod Pegazem”; MCK Portal-Biuro Komunikacji Społecznej; MCK Warsztat Muzyczny.

Tradycyjna działalność MCK koncentruje się wokół organizowania stałych zajęć i rozwijania amatorskiego ruchu artystycznego. Placówka prowadzi m.in. warsztaty ceramiczne, kółko plastyczne, naukę gry na gitarze, zajęcia fotograficzne, plastyczne oraz zajęcia z decoupage. W jej ramach działają następujące zespoły: zespół rockowy – „Batalion D'amour", zespół „Innocent Sunglases Callgirl”, zespół gitarowy „Bevin”, zespół tańca nowoczesnego, ludowy zespół śpiewaczy „TRY-TON”, zespół regionalny „Wrzos”, zespół regionalny „Senior” oraz zespół kameralny „Absolwent”. Od wielu lat funkcjonuje tutaj również Filmowy Klub Dyskusyjny, a także kino i teatr.

Sztandarową imprezą organizowaną przez placówkę są Dni Skoczowa, ale poza nimi kalendarz wydarzeń kulturalnych obfituje w liczne koncerty, wystawy oraz imprezy z okazji świąt okolicznościowych.

Miejskie Centrum Kultury „Integrator”, z uwagi na połączenie funkcji animowania i upowszechniania kultury z promocją i informacją, spełnia niezwykle ważną rolę w budowaniu wizerunku Skoczowa.

Data lub czas powstania

2011 r. (XXI w.)

Miejskie Centrum Kultury „Integrator” zostało powołane do życia w 2011 r., ale kontynuuje wieloletnie tradycje miejskiego domu kultury.

Materiał budowlany

Obiekt murowany.

Położenie obiektu

Siedziba Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” mieści się w centrum Skoczowa przy ulicy Mickiewicza.

Dostępność

Miejskie Centrum Kultury „Integrator” jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat odbywających się w nim zajęć można znaleźć na stronie internetowej placówki.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie

cwww.skoczow.bip.info.pl

www.mdk.ox.pl

Dokumenty