Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku

MDK w Rybniku rozpoczął swoją działalność w 1985 r. Placówka kieruje do dzieci i młodzieży bogatą ofertę bezpłatnych zajęć w zakresie muzyki, plastyki, tańca, modelarstwa, rękodzieła, fotografii, teatru i kabaretu oraz integracji europejskiej.

Opis

Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego prowadzoną przez Miasto Rybnik. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad MDK jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Placówka realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Zgodnie ze statutem, jej działalność polega na:

 1. prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, mających na celu:
  • rozwijanie twórczego myślenia i działania;
  • rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy;
  • kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego;
  • kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur;
  • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
  • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie;
 2. organizowanie dla wychowanków i innej młodzieży:
  • imprez, przeglądów, wystaw, festiwali, warsztatów, plenerów, happeningów, prelekcji;
  • różnych form prezentacji dorobku artystycznego wychowanków;
  • wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży szczególnie podczas wakacji i ferii zimowych;
  • działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym;
 3. realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych.

Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku współpracuje z rodzinami wychowanków, placówkami kulturalno-oświatowymi, instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym, m.in. poprzez wspólną organizację imprez, konkursów, festiwali, wystaw, przeglądów, pokazów, korowodów, małych form wypoczynku, udział wychowanków w wymianach międzynarodowych w ramach różnych programów edukacyjnych, udział wychowanków w przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez inne placówki lub instytucje lokalne, działanie na rzecz środowiska oraz zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w działaniach placówki.

Struktura Młodzieżowego Domu Kultury opiera się o trzy obiekty: siedzibę główną zlokalizowaną przy ulicy Władysława Broniewskiego, budynek I położony przy ulicy Chabrowej 7 oraz budynek II mieszczący się przy ulicy Chabrowej 9.

Placówka kieruje do dzieci i młodzieży bogatą ofertę bezpłatnych zajęć w zakresie muzyki, plastyki, tańca, modelarstwa, rękodzieła, fotografii, teatru i kabaretu, dziennikarstwa oraz integracji europejskiej. W ramach programu Unii Europejskiej „Młodzież” jej wychowankowie uczestniczą w wymianach międzynarodowych w kraju i za granicą. Różnorodność kół prowadzonych przez ponad trzydziestu nauczycieli-instruktorów umożliwia dzieciom i młodzieży pożyteczne oraz efektywne spędzanie czasu wolnego przez cały rok. Młodzież uczestniczy ponadto w różnych festiwalach, przeglądach, konkursach krajowych i zagranicznych, w których osiąga znaczące wyniki. W ramach MDK działa wiele zespołów, które służą z jednej strony kształtowaniu umiejętności i wzbogacaniu wiedzy ich członków, a z drugiej przyczyniają się do umacniania lokalnych więzi oraz propagowania lokalnej kultury i sztuki. Należą do nich m.in. zespół „Tonus”, zespół „Enigmat”, zespół wokalno-instrumentalny „Takt”, chór „Cantate Deo”, chór „Andantino”, teatr tańca „Domino”, zespół taneczny „Black Sabat”, zespół taneczny „Flex”, zespół taneczny „Reflex”, zespół taneczny „Mini Flex”, zespół taneczny „Efekt”, zespół taneczny „Inspiracja” oraz grupa teatralna „Cicho-Sza”. Na stałe do kalendarza imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury wpisały się m.in. Festiwal Piosenki Turystycznej, Międzynarodowy Konkurs Plastyczny, Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej, Akcje „Lato i Zima na Nowinach”, a także wiele imprez okolicznościowych.

Data lub czas powstania

1985 r. (XX w.)

Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku funkcjonuje od 1 września 1985 r.

Położenie obiektu

Siedziba główna Młodzieżowego Domu Kultury jest zlokalizowana przy ulicy Władysława Broniewskiego. Pozostałe dwie placówki znajdują się przy ulicy Chabrowej.

Dostępność

Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat harmonogramu organizowanych w jego ramach zajęć można znaleźć na stronie internetowej.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku

www.mdk.hg.pl

Dokumenty