Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach

Pyskowicki MOKiS jest głównym animatorem życia kulturalnego na terenie miasta. Prowadzi różne zajęcia, koła zainteresowań i zespoły, w tym zespół teatralny „Carpe Diem”, a także organizuje imprezy, m.in. Dni Pyskowic i Legendy Pyskowickie.

Opis

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach jest samorządową instytucją upowszechniania kultury. Swoją działalnością obejmuje teren miasta Pyskowice.

Zgodnie ze statutem jednostki, podstawowe cele ośrodka obejmują:

 • zaspokajanie kulturalnych potrzeb mieszkańców miasta Pyskowice;
 • promowanie kultury i organizowanie działalności w dziedzinie kultury;
 • tworzenie odpowiednich warunków materialnych i technicznych dla jej rozwoju;
 • zapewnienie rozwoju kultury i współtworzenie jej wartości we współpracy ze społecznym ruchem kulturalnym;
 • organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych;
 • udostępnianie bazy na działalność sportowo-rekreacyjną.

Do podstawowych zadań ośrodka należą:

 1. wychowanie poprzez sztukę i edukację kulturalną społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
 2. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
 3. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
 4. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
 5. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych środowiska;
 6. przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych;
 7. organizowanie różnych form kulturalnego wypoczynku dzieci i młodzieży;
 8. inspirowanie, organizowanie i koordynowanie imprez, akcji kulturalnych, przeglądów i festiwali na własnym terenie;
 9. współpraca ze stowarzyszeniami artystów i twórców;
 10. współpraca z placówkami oświatowymi;
 11. organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych;
 12. udostępnianie obiektów sportowych na działalność sportowo-rekreacyjną i kulturalną;
 13. przy wykonywaniu swoich zadań ośrodek współpracuje ze stowarzyszeniami i innymi instytucjami, do których zadań statutowych należy prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej;
 14. podejmowanie innych zadań wynikających z potrzeb różnorodnych środowisk z terenu miasta Pyskowic;
 15. podejmowanie inicjatyw mających na celu pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych oraz wypracowywanie dochodów własnych z posiadanego mienia lub prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem uzyskanych środków na cele statusowe;
 16. opracowywanie i realizacja 1-rocznych i 5-letnich programów rozwoju kultury w mieście Pyskowice, zatwierdzonych przez dyrektora ośrodka, wcześniej zaopiniowanych przez Burmistrza Miasta Pyskowice. Plany te uwzględniać będą organizację corocznych imprez miejskich.

Ośrodek prowadzi swoją działalność w następujących placówkach i miejscach:

 • Miejski Ośrodek Kultury w Pyskowicach, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 27;
 • Świetlica Osiedlowa ul. Wojska Polskiego 3;
 • estrada plenerowa przy ul. Nowej;
 • budynek ratusza w Pyskowicach;
 • hala sportowa przy ul. Strzelców Bytomskich 1;
 • ośrodek sportowo-rekreacyjny przy ul. Wyszyńskieg;
 • stadion sportowy przy ul. Sikorskiego 79;
 •  boisko sportowe w Dzierżnie przy ul. Piaskowej.

Działalność MOKiS jest wielokierunkowa i zróżnicowana. Prowadzi on sekcje amatorskiego ruchu artystycznego dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w takich dziedzinach, jak: taniec, teatr, wokal, modelarstwo oraz plastyka. Jest organizatorem miejskich imprez, zarówno tych mniejszych – związanych głównie z obchodami różnych świąt, jak i większych, o charakterze promocyjnym, jak Legendy Pyskowickie czy Dni Pyskowic. MOKiS prowadzi także szeroko zakrojoną działalność sportową, organizując na nich również regularne zajęcia, jak i różnego rodzaju imprezy sportowe. Niezwykle ważną częścią działalności ośrodka jest prowadzenie od 2003 r. Muzeum Miejskiego, które mieści się w budynku ratusza i jest poświęcone historii miasta i jego lokalnym tradycjom.

Data lub czas powstania

XX w.

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu działa w Pyskowicach od 1978 r.

Materiał budowlany

Obiekt murowany, otynkowany.

Położenie obiektu

Główna siedziba MOKiS mieści się przy ulicy Wyszyńskiego.

Dostępność

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat odbywających się w nim zajęć znajdują się na stronie internetowej.

Źródła, informacje w Internecie

www.mokis.pyskowice.org

Dokumenty