Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

Placówka, założona w latach 50. XX w. jako Dom Harcerza, swoją obecną nazwę otrzymała w 1985 r. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność kulturalną, której odbiorcą jest przede wszystkim raciborska młodzież. W jej ramach działa m.in. zespół wokalny „Miraż”.

Opis

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu jest placówką wychowania pozaszkolnego prowadzoną przez Powiat Raciborski, która realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty, dotyczące działalności pozaszkolnej. Zgodnie ze statutem, do jej podstawowych celów należą:

 1. rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży;
 2. wdrażanie wychowanków do planowania, organizowania czasu wolnego od nauki, kulturalnego wypoczynku, rozrywki;
 3. pogłębianie, rozszerzanie wiedzy i umiejętności, twórczego myślenia i działania;
 4. wdrażanie do dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne;
 5. wpajanie zasad bezpieczeństwa, w tym zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, nauka zachowań w różnych sytuacjach;
 6. wyrabianie właściwego stosunku do pracy i ludzi;
 7. kształtowanie poszanowania wartości rodzinnych;
 8. poznawanie dziedzictwa kultury regionalnej, narodowej, europejskiej, przygotowywanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
 9. kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej;
 10. upowszechnianie wiedzy ekologicznej i podstaw ochrony środowiska;
 11. rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, budowania więzi w grupie, przestrzegania obowiązujących norm;
 12. przygotowywanie do publicznych wystąpień indywidualnych i grupowych.

Placówka realizuje swoje zadania poprzez:

 • stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży w różnorodnych kołach;
 • zorganizowanie właściwego  procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny i pracy umysłowej;
 • zapewnienie opieki wychowawczej, ochrony przed różnymi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej;
 • wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
 • umożliwienie udziału w zajęciach dzieciom niepełnosprawnym i niedostosowanym;
 • organizowanie czasu wolnego, wypoczynku i rekreacji, w tym również podczas ferii zimowych i wakacji;
 • realizowanie programów edukacyjnych, wychowawczych i profilaktyki;
 • współpracę z rodzinami wychowanków, placówkami kulturalno-oświatowymi, instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym poprzez:
  • organizowanie koncertów, przeglądów, konkursów, pokazów, wystaw, zajęć plenerowych;
  • udział wychowanków w konkursach, imprezach organizowanych przez inne placówki lub instytucje lokalne, w tym również imprezy międzynarodowe;
  • działanie na rzecz środowiska, realizowanie innych zadań oświatowo-wychowawczych zleconych przez organ prowadzący lub inne instytucje i organizacje, nieodpłatnie jak i odpłatnie;
  • udostępnianie sali widowiskowej w godzinach niekolidujących z czasem pracy placówki (godziny dopołudniowe) na ważne wydarzenia, imprezy, spotkania uroczystości mające zasięg miejski i powiatowy;
  • zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w działaniach placówki;
  • współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

W Młodzieżowym Domu Kultury prowadzone są ciekawe zajęcia stałe dla dzieci i młodzieży, które z jednej strony mają na celu kształtowanie nowych umiejętności i zdobywanie wiedzy, a z drugiej budowanie wzajemnych relacji i poczucia więzi ze środowiskiem lokalnym. Należą do nich m.in. zajęcia z rękodzieła artystycznego, tańca towarzyskiego i nowoczesnego, technik plastycznych, malarstwa i rysunku studyjnego oraz warsztaty teatralne. Przy MDK działa zespół wokalny „Miraż” oraz grupa teatralna „Irrealis”. Placówka jak na animatora kultury przystało jest również organizatorem wielu imprez okolicznościowych, festiwali, przeglądów i konkurów. Z jej inicjatywy w Raciborzu odbywa się także Festiwal Ekologiczny.

Data lub czas powstania

XX w.

Młodzieżowy Dom Kultury powstał w 1955 r., ale swoją obecną nazwę przyjął 30 lat później.

Historia

Historia Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu zaczyna się w 1955 r., kiedy na potrzeby Domu Harcerza zaadaptowany został budynek Zawodowej Szkoły Krawieckiej. W 1957 r. zgodnie z wytycznymi Ministra Oświaty przekształcono go w Ognisko Pracy Pozaszkolnej. W 1961 r. placówkę Ogniska Pracy Pozaszkolnej przemianowano na Dom Kultury Dzieci i Młodzieży w Raciborzu, który przyjął wszechstronną działalność. W 1967 r. wyprowadzono ostatecznie Komendę Hufca ZHP z Domu Kultury Dzieci i Młodzieży, oddzielając jednocześnie zadania organizacji młodzieżowej od zajęć pozaszkolnych. W 1975 r. Dom Kultury przeszedł kilka remontów, dzięki którym lepiej zaczął spełniać swoje funkcje. Kapitalnego remontu jednak budynek MDK doczekał się w latach 1976–1985. W 1985 r., po oddaniu wyremontowanej siedziby, placówka przyjęła obecną nazwę Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu.   

Położenie obiektu

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu mieści się przy ulicy Stalmacha.

Dostępność

Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat odbywających się w nim zajęć można znaleźć na stronie internetowej placówki.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu

www.bip.powiatraciborski.pl

www.mdk-raciborz.pl

Dokumenty