Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach

MOK w Czerwionce-Leszczynach jest głównym animatorem życia kulturalnego na terenie gminy. W jego ramach działa kilkanaście zespołów, grup i klubów, które umożliwiają realizowanie różnych pasji. Przy placówce funkcjonuje także Izba Tradycji KWK „Dębieńsko”.

Opis

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach jest samorządową instytucją kultury Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Statutowym celem jego działalności jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą. Zadania placówki obejmują w szczególności:

 1. wychowanie przez sztukę i edukację kulturalną mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
 2. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
 3. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
 4. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych środowiska;
 5. przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych;
 6. inspirowanie, organizowanie i koordynowanie imprez, akcji kulturalnych, przeglądów i festiwali na własnym terenie;
 7. podejmowanie inicjatyw gospodarczych mających na celu pozyskanie środków finansowych na rzecz kultury oraz wypracowywanie dochodów własnych;
 8. organizowanie obchodów rocznic i świąt narodowych oraz uroczystości miejskich i regionalnych. 

Ponadto zakres działalności instytucji obejmuje:

 1. współpracę międzynarodową w dziedzinie kultury i sztuki;
 2. promocję gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny;
 3. wspieranie działalności kulturalnej realizowanej przez inne podmioty na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny i poza nim;
 4. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w dziedzinie kultury i sztuki, w szczególności poprzez aktywne wykorzystanie mediów lokalnych;
 5. organizowanie dla mieszkańców Czerwionki-Leszczyn wycieczek oraz innych form poznawania kultury polskiej oraz kultury innych krajów;
 6. gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury związanych z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym regionu;
 7. prowadzenie kursów oświatowych i zawodowych;
 8. organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych, w tym koncertów, spektakli, festynów, spotkań literackich i autorskich, biesiad, konkursów, festiwali, przeglądów i innych;
 9. prowadzenie impresariatu artystycznego;
 10. organizowanie wystaw i pokazów;
 11. edukację kulturalną w placówkach MOK, szkołach i przedszkolach;
 12. organizowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej.

Swoje zadania statutowe MOK realizuje w następujących placówkach: Domu Kultury w dzielnicy Czerwionka przy ul. Wolności 2 (stanowiącym jednocześnie siedzibę MOK), Domu Kultury w dzielnicy Leszczyny przy ul. Ligonia 2a, Domu Kultury w dzielnicy Czerwionka przy ul. Furgoła 73, Wiejskim Domu Kultury w sołectwie Szczejkowice przy ul. Rybnickiej 7, Izbie Tradycji KWK „Dębieńsko” w dzielnicy Czerwionka przy ul. 3 Maja 44, Klubie Kultury w sołectwie Bełk przy ul. Palowickiej 7, Klubie Młodzieżowego w dzielnicy Dębieńsko przy ul. Odrodzenia 12. Ponadto w ramach MOK działa świetlica środowiskowa przy OSP w Palowicach oraz świetlica dla dzieci i młodzieży w Czuchowie. MOK wspólnie ze Stowarzyszeniem Odnowy Wsi Stanowice prowadzi także działalność kulturalną przy OSP Stanowice.

Miejski Ośrodek Kultury prowadzi bardzo szeroką działalność kulturalno-edukacyjno-artystyczną. W jego ramach działa wiele zespołów:

 • muzycznych: zespoły śpiewacze „Książeniczanki”, „Stanowiczki”, „Przegędzanki”, „Karolinki”, kabaret i kapela „Trzy Ofiary. Drogi do Europy”, zespół wokalny „Akcent”, zespół wokalno-instrumentalny „Światło”, zespół folklorystyczny „Familijo” oraz zespół folklorystyczny „Frelki z Dębieńska”;
 • teatralno-tanecznych: zespół taneczny „Zygzak”, teatralny zespół integracyjny „Dziewiątka”, zespół tańca nowoczesnego „Rytm”.

Przy MOK funkcjonuje tutaj wiele kół zainteresowań i klubów, m.in. Polski Związek Emerytów i Rencistów, Śląskie Stowarzyszenie Ornitologiczne, Klub Honorowych Dawców Krwi im. Antoniego Bery, dwie grupy plastyczne, w tym przy Domu Kultury Leszczyny oraz sekcja szachów i Klub Kultury Japońskiej.

Miejski Ośrodek Kultury jest ponadto organizatorem wielu imprez, festiwali, konkursów i wystaw. Na stałe do jego kalendarza kulturalnego wpisały się już Festiwal Mażoretek, Dziecięcy Festiwal Teatralny, Międzynarodowy Konkurs Poetycki, Plastyczny Konkurs Ekologiczny, a także liczne imprezy z okazji świąt okolicznościowych.

W MOK działa ponadto redakcja miesięcznika „Kurier”, a także kino.

Materiał budowlany

Obiekt murowany, otynkowany.

Położenie obiektu

Siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury mieści się przy ulicy Wolności w Czerwionce-Leszczynach.

Dostępność

MOK jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat harmonogramu zajęć odbywających w jego placówkach znajdują się na stronie internetowej instytucji.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach

www.czerwionka-leszczyny.pl/bip/mok/statut.html

www.mokcl.pl

Statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach, www.czerwionka-leszczyny.pl/bip/mok/statut.html

www.mokcl.pl

Statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach, www.czerwionka-leszczyny.pl/bip/mok/statut.html

www.mokcl.pl

Dokumenty