Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu

MOK w Zabrzu jest instytucją kultury, której zadania dotyczą upowszechniania kultury i sztuki wśród mieszkańców. Posiada pięć filii: dzielnicowe ośrodki kultury w Biskupicach, Pawłowie i Kończycach, świetlicę w Grzybowicach oraz kino „Roma”.

Opis

Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Zabrze. Zgodnie ze statutem, podstawowym celem jego działalności jest:

  • rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta;
  • tworzenie warunków dla lokalnych inicjatyw w zakresie kultury, edukacji kulturalnej i edukacji regionalnej;
  • organizowanie różnych form działalności kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej i rekreacyjno-sportowej;
  • inspirowanie działań kulturalno-oświatowych i wychowawczych;
  • współpraca i wymiana doświadczeń z innymi placówkami upowszechniania kultury działającymi w mieście i poza jego granicami;
  • nadzór i koordynacja działalności filii Miejskiego Ośrodka Kultury we współpracy z radami dzielnic, a także instytucjami i organizacjami działającymi we wszystkich dzielnicach miasta;
  • prowadzenie działalności kinowej.

Swoje statutowe cele MOK realizuje w oparciu o siedzibę główną (filia „Guido”) oraz pięć placówek filialnych: Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Zabrzu-Biskupicach przy ulicy Kossaka 23, Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Zabrzu-Pawłowie przy ulicy Sikorskiego 114, Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Zabrzu-Kończycach przy ulicy Dorotki 3, Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Zabrzu-Grzybowicach przy ulicy Badestinusa 60 oraz kino „Roma” przy ulicy Padlewskiego 4.

Siedziba MOK „Guido” mieści się na terenie zabytkowej, założonej w 1855 r. kopalni węgla kamiennego „Guido”, która udostępnia swoje podwoje zwiedzającym na dwóch podziemnych poziomach – 170 i 320 m, prowadząc również szeroko zakrojoną działalność kulturalną.

W MOK „Guido” odbywają się – podobnie jak w pozostałych placówkach MOK – stałe zajęcia dla dzieci i młodzieży, których podstawowym celem jest podnoszenie wiedzy, kształtowanie umiejętności, a także zintegrowanie środowiska lokalnego wokół spraw związanych z kulturą i sztuką. Działają tutaj m.in. zespół taneczny „Estrada-Psota”, koło teatralne „Teatr Współczesnej Rzeczywistości”, koło emerytów nr 4 i nr 5, a także grupy hobbystyczne: skaciarze, akwaryści i hodowcy kanarków.

MOK jest organizatorem wiele imprez odbywających się na terenie miasta. Na stałe do miejskiego kalendarza imprez wpisały się już: Noworoczna Biesiada z Górnikiem Zabrze, Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka (organizator MDK 2, współorganizator MOK), Zabrzańskie Dni Muzyki Dawnej (organizator MDK 2, współorganizator MOK) oraz ok. siedemdziesięciu koncertów Orkiestry Dętej Zabrzańskiego Stowarzyszenia Kulturalnego rocznie. Ponadto ośrodek organizuje uroczyste obchody świąt okolicznościowych, wystawy, koncerty, etc.  

Swoją siedzibę w MOK ma Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy”, która jest kontynuatorem działalności Orkiestry Załogowej Kopalni „Makoszowy”, która rozpoczęła swoją działalność artystyczną jednocześnie z powstaniem Kopalni „Makoszowy” w 1906 r.

Na koniec warto dodać, iż działające w strukturach MOK kino „Roma” to placówka prawie stuletnia. Zostało ono otwarte 22 grudnia 1912 r. jako kino „Lichtspielhaus”. Jego siedzibę zbudowano wg projektu budowniczego rejencyjnego Prestinariego z Katowic i architekta Beckera z Zawodzia. Wówczas było to największe i najbardziej wytworne kino na Górnym Śląsku. Na widowni mogło zasiąść 1 200 widzów chętnych oglądać film z warkotem projektora w tle. Prócz ekranu i kabiny projekcyjnej wyposażone było w scenę, orkiestron i garderoby. Po II wojnie światowej, w 1945 r. jego nazwę zmieniono na kino „Wolność”, a następnie na kino „Roma”. Pod tą nazwą kino działa do dnia dzisiejszego, będąc najstarszym kinem na Śląsku. Jego widownia mieści obecnie 380 osób.

Data lub czas powstania

XX w.

Forma ochrony prawnej

Siedziba MOK mieści w obrębie zabytkowych zabudowań kopalni „Guido”, które wpisane są do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr rej. 1342/87 z 26/02/1987. W rejestrze znajdują się: szyb „kolejowy”, budynek nadszybowy szybu „kolejowego” z wieżą wyciągową, maszynownia szybu „kolejowego”, szybik „Guido” oraz wyrobiska podziemne (poziom 170 m, poziom 320 m).

Położenie obiektu

Siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu mieści się na terenie zabytkowej kopalni „Guido” przy ulicy 3 Maja.

Dostępność

Miejski Ośrodek Kultury – Filia Guido jest czynny w godz. od 8:00 do 20:00.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu

mok.art.pl

Archiwum wg daty wydarzenia

Dokumenty