Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach

Historia MDK w Gliwicach sięga 1950 r., aczkolwiek sama instytucja funkcjonuje od 1975 r. W jego ramach działają liczne pracownie, koła artystyczne, sekcje sportowe i zespoły, m.in. zespół „Gwar”, który od początku swojego istnienia odnosił duże sukcesy.

Opis

Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego, której terenem działania są Gliwice i okolice. Zgodnie ze statutem, do jego podstawowych zadań należy:

 • rozwijanie różnorodnych zainteresowań wychowanków;
 • pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej pozaszkolne programy, stwarzanie warunków do rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w różnych dziedzinach nauki, techniki, sztuki, etc.;
 • podnoszenie sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku wychowanków zajęć, umożliwianie uprawiania wybranej dyscypliny sportowej;
 • organizowanie i współorganizowanie ze szkołami i Radami Osiedlowymi różnego rodzaju imprez dla wychowanków placówki oraz innych dzieci i młodzieży szkolnej, w tym konkursów, festiwali, koncertów, wystaw, zawodów, warsztatów artystycznych festynów, etc.;
 • projektowanie i wypracowanie najbardziej pożądanych form pracy dla wychowanków placówki.

Działalność Młodzieżowego Domu Kultury od samego początku jej funkcjonowania można podzielić, zgodnie z wyżej wymienionymi podstawowymi zadaniami, na trzy odrębne grupy. Do pierwszej należą zajęcia w poszczególnych kołach i sekcjach, drugą tworzy organizacja imprez okolicznościowych stanowiących tradycję placówki (np. Prezentacje Artystyczne, Konkurs Recytatorski, Wierszowanie), trzecia natomiast dotyczy uczestnictwa wychowanków na wielu festiwalach, występach czy turniejach. Ukształtowana w taki sposób organizacja pracy Młodzieżowego Domu Kultury kontynuowana jest od lat 70., pomimo iż w tym czasie zmieniali się dyrektorzy i pracownicy, a także zmieniało się otoczenie zewnętrzne i związane z nim potrzeby społeczne, kulturalne i edukacyjne. W związku z tym cały czas powstają nowe koła zainteresowań i sekcje, tworzone są programy nowych imprez, etc., ale charakter i profil placówki pozostaje ten sam. Na pierwszym miejscu zawsze stoi edukacja, która silnie związana jest z rozwijaniem wrażliwości estetycznej u młodzieży, zdolności technicznej lub sprawności fizycznej.

Funkcjonujące obecnie sekcje i koła w MDK podzielone są na kilka działów:

 • dział plastyczny, w którym działają koła: rzeźbiarskie i plastyczne, plastyczne: rysunek, malarstwo, grafika, fotograficzne, graficzne i plastyczne, rękodzieła artystycznego, Akademia Przedszkolaka – Warsztaty 5+ – Giełda zabawek;
 • dział muzyczny – Dziecięce Studio Piosenki, Spotkania z kulturą ludową, nauka gry na keyboardzie, gitarze klasycznej, elektrycznej i basowej, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, zespół muzyki irlandzkiej, zespoły rockowe, zespół wokalny „Gwar”, chór młodzieżowy;
 • dział taneczny i teatralny – zespół taneczny „Iluzja”, gwarowe przedszkole GWAR, GWAR – ATMA, teatr przedmiotu, teatr „Magazyn”, zespół tańca „Salake”, Śląski Teatr Obrzędowy, zespół taneczny „Pantery”;
 • dział naukowy – matematyka, geografia, j. angielski, edukacja regionalna, komputery;
 • dział interdyscyplinarny – judo, kółko szachowe, tenis stołowy, modelarstwo lotnicze, grafika komputerowa, gry planszowe, gry fabularne, gry strategiczne oraz dziennikarstwo;
 • dział imprez i promocji, biblioteka – w ramach którego działają studio nagrań, biblioteka, sala widowiskowa i sala konferencyjna.

Od wielu lat jednym z haseł promujących placówkę jest: „I ty znajdziesz u nas coś dla siebie”. Hasło kierowane do młodych gliwiczan pozostaje ciągle aktualne. Z roku na rok powiększa się nie tylko ilość kół, ale także wychowanków.

Młodzieżowy Dom Kultury działa w oparciu o siedzibę oraz dwie placówki filialne – przy ulicy Rybnickiej oraz przy ulicy Rolników na terenie dzielnicy Bojków.

Data lub czas powstania

XX w.

Młodzieżowy Dom Kultury został powołany do życia w 1975 r., chociaż jego historia sięga lat 50. XX w.

Historia

Historia Młodzieżowego Domu Kultury sięga 1950 r. i działalności Domu Harcerza, a potem Stacji Młodego Technika, która była zresztą wówczas jedyną tego typu placówką w Polsce. W 1975 r. nastąpiła zmiana profilu jej działalności, która nastawiona była przede wszystkim na edukację techniczną. Wówczas do życia powołano istniejący do dnia dzisiejszego Młodzieżowy Dom Kultury, w którym od 1976 r. zaczęto przeprowadzać wiele cennych zmian, m. in. modernizację budynku i stworzenie nowych pracowni. Wtedy także zaczęły powstawać pierwsze grupy artystyczne (zespół pieśni i tańca „Gwar”, koła plastyczne i szachowe) oraz sekcje sportowe i fotograficzne.

Położenie obiektu

Siedziba Młodzieżowego Domu Kultury mieści się przy ulicy Barlickiego.

Dostępność

Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat odbywających się w nim zajęć można znaleźć na stronie internetowej placówki.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach

www.um.gliwice.pl

www.mdk.gliwice.pl

Dokumenty