Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie

Działający od lat 70. XX w. MDK jest placówką wychowania pozaszkolnego. Prowadzi działalność edukacyjną, artystyczną i sportową w kilkudziesięciu kołach, w ramach sześciu pracowni: językowej, hobbystycznej, narciarskiej, muzycznej, tanecznej i twórczości.

Opis

Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą wychowania pozaszkolnego prowadzoną przez Gminę Chorzów. Zgodnie ze statutem, realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne poprzez:

 1. prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży mający na celu:
  • rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy;
  • kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego;
  • kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur;
  • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
 2. organizowanie:
  • imprez, w szczególności przeglądów, wystaw, festiwali;
  • wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
  • działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym;
 3. realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno wychowawczych.

Młodzieżowy Dom Kultury współpracuje z rodzinami wychowanków, szkołami, innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym poprzez organizowanie i współorganizowanie imprez, udostępnianie pomieszczeń oraz sprzętu Młodzieżowego Domu Kultury.

W MDK działa aż sześć profesjonalnych pracowni, w których regularnie odbywają się zajęcia artystyczne, edukacyjne i rekreacyjne. Ich uczestnikami są dzieci i młodzież skupione w kilkudziesięciu kołach zainteresowań. Wśród nich największymi osiągnięciami mogą się pochwalić działające od lat 90. zespół taneczny „Fantazja” oraz grupa teatralna „M.I.O.D.E.K.”.

Poza bieżącą działalnością edukacyjną i artystyczną, chorzowski Młodzieżowy Dom Kultury jest organizatorem imprez, które od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród dzieci i młodzieży z Chorzowa i miast ościennych. Od 1992 r. w MDK odbywa się Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marka Hłaski. Wśród laureatów konkursu znaleźli się uznani obecnie twórcy, m.in.: Wojciech Kuczok, Piotr Macierzyński czy Elżbieta Prażmo. W 1994 r. zainicjowana została impreza mająca na celu integrowanie w działaniach artystycznych i w zabawie sportowej dzieci zdrowych i niepełnosprawnych pod nazwą „Prezentacje – Integracje”. MDK jest od 1998 r. organizatorem Miejskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów, w czasie którego swój dorobek artystyczny prezentują szkoły i domy kultury w trzech kategoriach: muzycznej, tanecznej i teatralnej. W szczególny sposób obchodzony jest w placówce Międzynarodowy Dzień Teatru, w ramach którego organizowane są warsztaty teatralne dla młodzieży, Turniej Aktorski dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów oraz Miejski Konkurs Plastyczny „Mój Teatr”. Z kolei od 1999 r. odbywa się tutaj Miejski Konkurs Recytatorski „Miłość niejedno ma imię”. W 2003 r. po raz pierwszy zorganizowano prezentacje dokonań artystycznych placówek wychowania pozaszkolnego z regionu pod nazwą „Wymiana Twórczych Myśli”. W 2004 r. rozpoczęto szerszą prezentację dokonań artystycznych dzieci i młodzieży w szeregu imprez pod nazwą „Pokaż co potrafisz”. W 2005 r. narodził się Przegląd Wokalno-Instrumentalny „Solo i w Duecie”, adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczestników zajęć w domach kultury, z wyłączeniem uczniów szkół muzycznych. Również w 2005 r. zainicjowano konkurs plastyczny „Drugie życie śmieci”, w którym ocenie podlegają prace przestrzenne wykonane z wykorzystaniem materiałów odpadowych.

Poza wyżej wymienionymi, Młodzieżowy Dom Kultury jest organizatorem turniejów szachowych – najważniejszy z nich to zainaugurowany w 2001 r. Ogólnopolski Memoriał Stanisława Szymańskiego, a pozostałe to: Szachowa Liga Szkół o Puchar Prezydenta Miasta Chorzowa oraz Turnieje Szachowe GRAND PRIX – Wiosna, Lato, Jesień, Zima.

W okresie wolnym od zajęć szkolnych (latem i zimą) w placówce odbywają się zajęcia dla dzieci pozostających w mieście. Działalność w tej sferze została wyróżniona w latach 2006, 2007 i 2008 w konkursie na najlepiej zorganizowaną placówkę zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży „Zimowa Przygoda”, organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Do szczególnych osiągnięć placówki zaliczyć należy nagrody w konkursie „PER-ARTE”, organizowanym przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach. Projekt „Kamienice – Tajemnice” zajął I miejsce w edycji „Przenikanie pokoleń” w 2005 r., natomiast projekt „Za taborem” zajął II miejsce w edycji „Zderzenie kultur – zderzenie światów” w 2006 r.

Data lub czas powstania

XX w.

Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie funkcjonuje od lat 70. XX w.

Materiał budowlany

Obiekt murowany.

Położenie obiektu

Siedziba Młodzieżowego Domu Kultury mieści się przy ulicy Lompy.

Dostępność

Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat organizowanych przez instytucję zajęć można znaleźć na jej stronie internetowej.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Młodzieżowego Domu Kultury w Chorzowie

www.bip.mdk.chorzow-online.pl

www.mdkchorzow.pl

Dokumenty