Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Zabrzu

Powołany do życia w 1956 r. jako Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2, MDK nr 2 zasłynął z doskonałych zespołów muzycznych, przede wszystkim akordeonowych. Obecnie prowadzi zajęcia edukacyjne, artystyczne i rekreacyjne w ramach kilku pracowni.

Opis

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Zabrzu (wcześniej Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2) jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą wychowania pozaszkolnego, realizującą zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Zgodnie ze statutem, szczegółowe cele MDK nr 2 obejmują:

 • kształtowanie właściwych postaw wychowanków poprzez zbliżanie się do sztuki;

 • kształtowanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno;

 • kształtowanie umiejętności korelacji różnych dziedzin sztuki: muzyki, poezji, plastyki, ruchu scenicznego;

 • kształtowanie kultury organizacyjnej: punktualności, dyscypliny, zasad współpracy jednostki z grupą;

 • kształtowanie odpowiedzialności za pracę całego zespołu;

 • kształtowanie odpowiedzialności za powierzone mienie;

 • tworzenie więzi emocjonalnych w grupie;

 • rozwijanie osobowości poprzez kształcenie artystyczne, intelektualne oraz emocjonalne;

 • integrację ze społeczeństwem poprzez zajęcia terapeutyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze.

Cele te są realizowane poprzez:

 1. prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, mających na celu: rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy; kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego; kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur; przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;

 2. organizowanie: imprez, w szczególności przeglądów, wystaw, festiwali; wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży; działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym;

 3. realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych;

 4. stwarzanie warunków do rozwoju intelektualnego wychowanków szczególnie utalentowanych jak i tych, którzy wykazują przeciętne zdolności, ale poparte dużym zapałem twórczym;

 5. rozwijanie zamiłowania do krajoznawstwa i turystyki;

 6. umożliwianie podnoszenia sprawności fizycznej; rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku, uprawianie wybranej dyscypliny sportowej;

 7. inspirowanie amatorskiego ruchu artystycznego i naukowego;

 8. organizowanie dla środowiska lokalnego i regionalnego festiwali, przeglądów, koncertów, pokazów, wystaw, oraz zawodów sportowych, zabaw, wypoczynku i rekreacji oraz warsztatów artystycznych i integracyjnych;

 9. wypracowanie form pracy pozaszkolnej dostosowanej do potrzeb środowiska, stosownie do warunków i wieku wychowanków;

 10. pogłębianie wartości dziedzictwa regionalnego w poszukiwaniu korzeni twórczości Śląska;

 11. w miarę możliwości umożliwienie osobom niepełnosprawnym udziału w zajęciach placówki;

 12. współpraca z placówkami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne (Stowarzyszenie Kultury Osób Niepełnosprawnych w Zabrzu, Caritas, organizacje pozarządowe, świetlice socjoterapeutyczne, szkoły integracyjne);

 13. współpraca z różnego rodzaju instytucjami kultury;

 14. wspomaganie szkół w wypełnianiu ich podstawowych celów i zadań;

 15. współuczestnictwo w życiu kulturalnym miasta.

Obecnie przy MDK nr 2 działają następujące pracownie: muzyczna, plastyczna, naukowa, taneczna, teatralna oraz sportowo-rekreacyjna. Profesjonalna kadra instruktorów prowadzi w nich regularne zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży.

Data lub czas powstania

1956 r. (XX w.)

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 powstał jako Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 w 1956 r.

Historia

Jesienią 1956 r., wkomponowując się w tradycje śląskiego muzykowania, założony został mały zespół grający na najbardziej wówczas popularnym instrumencie – akordeonie. Chętnych było tak wielu, że postanowiono nadać zespołowi ramy organizacyjne. W roku szkolnym 1956/1957 powołano więc do życia Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2. Oferta placówki stopniowo się poszerzała. Powstało kółko krawieckie, modniarskie, plastyczne, teatralne, nadal jednak w działalności OPP dominowała muzyka. Przez lata, zespoły akordeonistów należały do najlepszych i najliczniejszych w regionie. I tak jest po dziś dzień, jako że dzieci i młodzież współpracujące z MDK nr 2 tworzą zespoły będące wizytówką nie tylko Zabrza.

Stosunkowo niedawno, bo w styczniu 2010 r. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 zmieniło swoje ramy organizacyjne i funkcjonuje obecnie jako Młodzieżowy Dom Kultury nr 2.

Położenie obiektu

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 mieści się przy ulicy 3 Maja.

Dostępność

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat harmonogramu odbywających się w nim zajęć można znaleźć na stronie internetowej MDK.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Zabrzu

www.mdk2.zabrze.pl

Dokumenty